·         ضریب تأثیر  (ISC: (0.27   = Q1

 ·         درصد پذیرش مقالات:15%

 ·         زمان داوری: حداقل 12 هفته

 

نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی یاشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث علوم انسانی پایه گذاری شده است.

این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه خلاقیت و ابتکار انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیتی است که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند.

مقالات مورد پذیرش نشریه:

            مقاله مروری        

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه گذاری شده است.

بر اساس بخشنامه شماره10/62815  مورخ 98/10/4 دانشگاه آزاد اسلامی، جهت تأمین هزینه های داوری و انتشار مقاله در نشریه، مبالغ زیر باید توسط نویسنده مسئول مقاله به شماره حساب بانک ملی به نام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ( 0105966397002)  واریز شود:

مبلغ 1/500/00 ریال در زمان ارسال مقاله به سایت نشریه

مبلغ 3/500/000 ریال جهت پذیرش مقاله

نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثارعلمی پیروی می نماید.

شماره جاری: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، زمستان 1398 

2. تبیین رابطه بین خلاقیت و سازگاری تحصیلی دانش آموزان با میانجی‌گری انگیزش تحصیلی

صفحه 25-60

حمید همرنگ؛ افسانه قنبری پناه؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مژگان سپاه منصور


4. طراحی مدل نوین سبک زندگی ایرانی- اسلامی با روش گرندد تئوری

صفحه 89-114

محمد اسماعیلی جوشقانی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمد علی شاه حسینی


8. کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظام یافته (تریز) در طراحی معماری

صفحه 231-260

مهسا جبل عاملی؛ فرهنگ مظفر؛ محمود کریمی؛ وحید قاسمی


9. اعتباریابی مدل انحراف خلاق در شرکت ملی نفت ایران

صفحه 261-306

سید هادی موسوی نژاد؛ حجت وحدتی؛ ندا شاه سیاه؛ محمد صادق جعفری؛ مسعود کریم زندی