نویسنده = مصطفی جعفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر آموزش دانش TRIZ بر ارتقای خلاقیت، توانمندسازی و مهارت مدیریت کارگران خط تولید شرکت بهمن دیزل

دوره 6، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 77-102

مصطفی جعفری؛ محمدعلی شفیعا؛ نرگس رحیمی؛ حمیدرضا ضرغامی