نویسنده = علی عبداله یار
تعداد مقالات: 1
1. تبیین دلالتهای اندیشه ریزوماتیک ژیل دلوز با نظر به کاربرد آن در بهبود خلاقیت نظام آموزشی ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 83-110

نجمه احمدآبادی آرانی؛ مهران فرج الهی؛ علی عبداله یار