موضوعات = خلاقیت و نوآوری از جنبه‏های فرهنگی و اجتماعی (خلاقیت شناسی جامعه شناختی)
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش گردشگری خلاّق هنرمحور با تأکید بر آموزش صنایع دستی به کودکان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 217-240

بشری مهاجر؛ زاهد شفیعی؛ علیرضا خواجه احمد عطاری


3. بررسی نقش واسطه ای خود تفسیری در رابطه بین عزت نفس و خلاقیت در دانش آموزان پسر سال سوم شهر کرج

دوره 7، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 163-194

سجاد الوندی فر؛ پروین کدیور؛ مهدی عربزاده