نقش پنج ‌عامل شخصیت، هوش‌ هیجانی و مدیریت زمان در پیش‌بینی خلاقیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‏شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان (نویسندة مسئول)fooladvand_mansoori2@yahoo.com

2 استادیار دانشکده روان‏شناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران alimohammadyfar@semnan.ac.ir

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پنج عامل شخصیت، هوش‏هیجانی و مدیریت‏ زمان در پیش‌بینی خلاقیت اجراشده است.
روش: این پژوهش از نوع همبستگی است که جامعة آماری آن را دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان مهدی‌شهر در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل دادند. از میان آنان 250 دانش‌آموز از مقطع دبیرستان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل فرم کوتاه 60 سؤالی مقیاس ویژگی‌های شخصیتی نئو، پرسشنامه صلاحیت هیجانی، پرسشنامه شرح شخصیتی مدیریت زمان و آزمون سنجش خلاقیت تورنس فرم B بود. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (شیوه ‌گام‌به‌گام) تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‏ها نشان داد که رابطه بین هوش هیجانی با خلاقیت معنادار نیست؛ اما بین پنج عامل شخصیت و خلاقیت در مؤلفه‌های مسئولیت‌پذیری و انعطاف‌پذیری رابطه مثبت و معنادار و در مؤلفه روان‌نژندی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. رابطه بین مدیریت زمان با خلاقیت تنها در مؤلفه‌های توجه به کار و نوع تمرکز مثبت و معنادار است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که انعطاف‌پذیری بیشترین ضریب تأثیر مثبت و معنادار را برای پیش‌بینی خلاقیت دارد و بعد از آن روان‌نژندی برای پیش‌بینی خلاقیت تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی خلاقیت بر اساس مؤلفه‌های مدیریت زمان نشان داد توجه به کار بیشترین ضریب تأثیر مثبت و معنادار دارد. بعد از آن استراتژی عملکرد تأثیر منفی و معنادار و بعدازآن نوع تمرکز تأثیر مثبت و معنادار را دارد.
نتیجه‏گیری: یافته‌های تحقیق دارای تلویح‌های کاربردی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Personality Traits, Emotional Intelligence and Time management on Prediction of Creativity

نویسندگان [English]

  • Sakineh Fooladvand Mansouri 1
  • Mohamad Ali Mohammadyfar 2
چکیده [English]

Aim: This study was conducted with the aim of identifying the role of five personality factors, emotional intelligence and time management in predicting creativity.
Method: The design of the study was correlation method .High school students of Mahdishahr in academic year of 2013-2014 consisted the statistical population of the study. Among them, some 250 students were selected with random stratified sampling method. 60 –item short form of Neo Personality Scale, Emotional Competence Questionnaire, Time Management Personality Description Questionnaire and Torrance Creativity Assessment Test Form B were research tools .Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression (stage to stage method).
Findings: showed the relationship between emotional intelligence and creativity is not significant, so there is no relationship between them. There was a positive significant relationship between five personality factors and creativity in case of responsibility and flexibility and a negative significant relationship in neurosis component. The relationship between time management and creativity was positively significant just in focus on job and the type of the focus components.
Results: The results of regression analysis also showed that flexibility has the most effective positive significant coefficient for predicting creativity and neurosis has negative significant effect in predicting creativity. Also, the results of regression analysis for predicting creativity based on time management components showed that focus on job has the most effective positive significant coefficient. Performance strategy has negative significant effect and after that the type of focus has the positive significant effect.
Conclusion: The results of the study have applicable implications.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Innovation
  • Young Scholars Club
  • Elite