فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، گروه روان شناسی ، ملایر ، ایرانganji@iau-malayer.ac.ir

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات البرز، کرج، ایران.taghavibahareh@yahoo.com

3 دانشجوی روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران.fattanehazimi@gmail.com

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اندازه اثر متغیرهای همبسته مربوط به خلاقیت در ایران بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل است. از این رو با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی نسبت به یافتن و جمع‌آوری تمام گزارش‌های پژوهشی اقدام شد. نمونه مطالعات مورد استفاده شامل 12 مطالعه انجام شده از 1383 تا 1391در سراسر ایران بود که 3015 نفر آزمونی را در بر می‌گرفت. داده‌های حاصل از این 12 مطالعه با روش اندازه اثر ضریب همبستگی پیرسون برای مدل اثرهای ثابت مورد فراتحلیل قرار گرفتند. تمام عملیات آماری با استفاده از ویرایش دوم نرم‌افزار جامع فراتحلیل انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین اندازه اثر کلی برای مدل اثرات ثابت برابر 496/0 و برای اثرات تصادفی برابر 497/0 است که هر دو در سطح 001/0  معنادار هستند. بنابراین، میانگین اندازه اثر پژوهش حاضر (496/0) را می‌توان­ اندازة اثر متوسط تا زیاد خلاقیتتفسیر کرد.
نتیجه‌‌گیری: بین سبک شناختی استقلال- وابستگی میدانی؛ انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیت؛ هوش هیجانی و باورهای معرفت شناختی؛ ابعاد جهت‌گیری هدفی؛ بهزیستی ذهنی؛ صفات شخصیتی؛ فعالیت‌ها و ویژگی‌های معلم؛ هوش، سن و رضامندی زناشویی والدین؛ تفکرانتقادیوشادکامی؛ سبک‌های تفکر؛ و جهت‌گیری‌های هدف با خلاقیت اندازة اثر معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meta-Analysis of Variables Associated with Creativity

نویسندگان [English]

  • Kamran Ganji 1
  • Saeideh Taghavi 2
  • fataneh Azimi 3
چکیده [English]

Aim: The aim of this research was to study the variables associated with creativity in Iran.
Method: The research method chosen was meta-analysis in which all research reports were collected by using internal and external information data bank. Some twelve studies from throughout of Iran (2004-2013) involving some 3015 participants were used in this meta-analysis. Data were analyzed using Pearson coefficient effect size method for fixed effect model. All statistical operations accomplished by Comprehensive Meta-Analysis, Version 2.0.
Results: results showed that the mean of mixed- model of effect size was 0/496 for fixed effect model and 0/497 for random effect model in which both were significant in 0/001 level. The mean of mixed- model of effect size (0/496) in this research showed the moderate to high on creativity.
Conclusions: Also the results showed that there is significant effect size between cognitive styles, internal and external motivation, gender, emotional intelligence, epistemological believes, dimensions of goal direction, mental well-being, personality characters, teacher’s activity and characteristics, intelligence, age, parent’s marital satisfaction, critical thinking, happiness, thinking styles, and direction goal with creativity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • associated variables
  • effect size
  • meta-analysis

ابراهیمی، احترام (1384). بررسی و مقایسه بین سبک‌های مقابله با فشار روانی، خلاقیت هیجانی و سلامت روان در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تربیت معلم تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

ابطحی، معصومه السادات؛ ندری خدیجه (1390). رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر زنجان. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی. 3 (2): 15-28.

ابوترابیان، محمدرضا (1384). خلاقیت چیست. پادنگ، (9 و10): 35-37.

احمدی، غلامعلی؛ عبدالملکی، شوبو (1391). بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(2): 95-123.

احمدی، محمدحسن (1385). خلاقیت ویژگی انسان. فرهنگ و هنر، بیناب، (10): 54-59.

احمدیان، حسام (1388). بررسی رابطه نیازهای روانی بنیادین(خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و خلاقیت در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان کامیاران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دانشگاه علامه طباطبایی.

اخلاقی، فریده؛ مخبر، نغمه؛ شاکری، محمدتقی؛ شمسا، فاطمه (1391). رابطه افسردگی، اضطراب، عزت نفس، رضایت زناشویی و عوامل جمعیت شناختی باترس از زایمان در زنان نخست زا. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 14(2): 121-132.

ادیبی، زهرا؛ گل‌پرور، محسن؛ مصاحبی، محمدرضا (1390). نقش تعدیل کنندة کنترل شغلی در رابطة گرانباری، ابهام و تعارض نقش با پیامدهای رفتاری مثبت و منفی. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی،12(1): 54-65.

اسدی، نسرین (1390). کیست این خلاقیت. شادکامی و موفقیت، سال هشتم، خرداد 1390 شماره 88: 19.

افروز، غلامعلی (1371). نقش اعتماد به نفس در خلاقیت نوجوانان و جوانان. پیوند، (159): 208-214.

افروز، غلامعلی (1371). نوجوان، استقلال شخصیت و خلاقیت. پیوند، (158): 140-144.

افروز، غلامعلی؛ یزدان پناه، جمیل؛ کریمیان، حیدر (1391). اثربخشی برنامه دانش افزایی تخصصی مادران بر خلاقیت کودکان تیزهوش. فصلنامه راهبردهای آموزش، 5(1): 45-50.

افشارکهن، زهرا؛ عصاره، علیرضا (1390). بررسی تأثیر آموزش خلاقیت به معلمان بر خلاقیت دانش‌آموزان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(2): 29-55.

افشاری، مهدی (1388). خلق کنید، بازه‌ام خلق کنید، همیشه خلق کنید. فصلنامه انجمن صرع ایران، 7(25): 24

افضل‌خانی، مریم؛ نادری، عزت‌الله؛ شریعتمداری، علی؛ سیف‌نراقی، مریم (1389). بررسی ساختار برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه ایران از دیدگاه استادان و متخصصان برنامه ریزی درسی به منظور طراحی الگویی راهنما برای زمینه سازی پرورش خلاقیت دانش‌آموزان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 4(1): 9-36.

 امامی پور، سوزان؛ سیف، علی اکبر (1382). بررسی تحولی سبک‌های تفکر در دانش‌آموزان و دانشجویان و رابطه آن‌ها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 3: 35-56.

امامی، فاطمه (1389). بررسی رابطه‌ی تعهد سازمانی با متغیرهایی چون استرس شغلی، خلاقیت سازمانی و انگیزش پیشرفت در کارکنان غیر پزشکی بیمارستان‌های شهر تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه محقق اردبیلی.

امیری، اکرم؛ نوروزی، داریوش (1391). مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی دو روش ابداعانه حل مسئله و بارش مغزی بر میزان خلاقیت دانشجویان دوره‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(4): 85-120.

امیری، شعله؛ اسعدی، سمانه (1386). روند تحولی خلاقیت در کودکان. تازه‌های علوم شناختی، 9(4): 26-32.    

امین بیدختی، علی اکبر؛ حمزئیان، عظیم؛ صباغیان، زهرا. (1388). بررسی رابطه بین جو سازمانی و خلاقیت در معلمان مدارس ابتدایی شهر سمنان. علوم تربیتی و روان شناسی ، 16(1): 43-68.

انجمن روان‌شناسی آمریکا (2007). فرهنگ توصیفی انجمن روان‌شناسی آمریکا، (ترجمه گروه مترجمان،1391). تهران: نشر ارس.

اوجی نژاد، احمدرضا (1383). بررسی تأثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان در درس انشا مدارس راهنمایی شهرستان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

ایرانپور مبارکه، نفیسه (1389).  بررسی رابطه بین خلاقیت و شیوه‌های مقابله با استرس و تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر شیوه‌های مقابله با استرس در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر مبارکه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دانشگاه علامه طباطبایی.

آزاد مرزآبادی، اسفندیار؛ هوشمندجا، منیجه؛ پورخلیل، مجید (1391). رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه. مجله علوم رفتاری، 6(2): 181-187.

آشنایی، منیژه (1376). بررسی ارتباط «خلاقیت» بین دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی.

آقابابایی، راضیه؛ هویدا، رضا؛ سیادت، علی؛ رحیمی، حمید (1390). تحلیل استراتژی‌های خودرهبری و ارتباط آن با خلاقیت اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت. پژوهش نامه مدیریت تحول، 3(5): 24-43.

آگاهی اصفهانی، بیتا؛ نشاط دوست، حمیدطاهر؛ نائلی، حسین (1383). بررسی رابطه سبک شناختی استقلال- وابستگی میدانی با خلاقیت. مجله روان شناسی 29، 8(1): 36-51.

آگیلا روفایی، مریم (1377). ویژگی‌ها و کارکرد خانواده به عنوان دو عامل تعدیل کننده و واسطه‌ای برای رشد بهینه و افزایش خلاقیت در کودکان و نوجوانان. روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، (57).

باباپورخیرالدین، جلیل (1378). خلاقیت، توصیف؛ محدودیت‌ها و روش‌های ایجاد خلاقیت. پیوند، (241): 105-113.

باباعلی، فاطمه (1384). مقایسه سبک‌های تفکر و رابطه آن با خلاقیت در بین دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و هنر دانشگاه‌های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا.

برات دستجردی، نگین (1380). بررسی تأثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی (سینکتیکز) بر عملکرد تحصیلی (پیشرفت، نگرش) و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان در درس تعلیمات اجتماعی مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه ناحیه 3 آموزش و پرورش استان اصفهان81 -1380. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

البرزی، محبوبه (1390). نقش باورهای فرزند پروری و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقیت کودکان. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 9(2) : 7-24.

البرزی، محبوبه؛ جوکار، بهرام؛ خیر، محمد (1389). تأثیر ادراک از والدین و معلمان بر خلاقیت کودکان با توجه به باورهای انگیزشی آنان. مجله روان شناسی، 14 (2): 161-181.

البرزی، محبوبه؛ رضویه، اصغر (1390). تأثیر انگیزش بیرونی بر خلاقیت کودکان. تازه‌های علوم شناختی، 13 (2): 57-66.

برزین، شیرین (1389) . خلاقیت و کودکان. رشد آموزش پیش‌دبستانی، شماره 3 (پیاپی 6): 10-11.

بشیر بنائم، یاسر (1390). جایگاه خلاقیت و شهود در تفکر راهبردی. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 8(38): 29-49.

بورنشتین، مایکل؛هجز، لاری؛هیگینز، جولیان؛ و روتشتین، هانا (2005). راهنمای نرم افزار جامع فراتحلیل، ویرایش دوم. ترجمه و افزوده‌ها: علی دلاور و کامران گنجی (1391).تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

بوستان، افسانه (1382). بررسی رابطه منبع کنترل و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا.

به پژوه، احمد (1388). خلاقیت چیست کودک خلاق کیست. پیوند، (256): 8-11.

بهارستانی، مریم (1385). فراغت، تحرک و خلاقیت. پیوند، (321 و 322 و 323): 12-16.

به‌پژوه، احمد؛ افروز، غلامعلی؛ ساداتی، سمیه سادات؛ ملتفت، قوام (1389). رابطه ابعاد جهت‌گیری هدفی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 2(1): 49-67.

بهروزی، ناصر (1375). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

بهروزی، ناصر (1385). ضرورت پرورش خلاقیت در آموزش عالی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 8(29): 81-95.

بیک زاده، فریده (1387). نقاشی و خلاقیت. فرهنگ آموزش سال چهارم تابستان و پاییز 1387 شماره 10 و 11: 36-37.

پاداش، فریبا؛ گل پرور، محسن (1389). رابطه رهبری اخلاق ­مدار با انگیز درونی برای نوآوری و خلاقیت کارکنان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 5 (1 و 2): 103-110.

پاکروان، مرضیه (1384). مرز نوآوری و بدعت. نامه جامعه، (18): 39.

پدیداران مقدم، سیما (1390). بررسی تأثیر برنامه‌های خانه‌های اسباب بازی بر خلاقیت کودکان 7-3 سال در سال تحصیلی 1391. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

پورجعفر، محمدرضا؛ انصاری، مجتبی؛ محمودی‌نژاد، هادی؛ علیزاده، امین (1389). بررسی تحلیلی چگونگی آفرینش‌گری کودکان در طراحی فضاها و محوطه‌های شهری با تأکید بر رابطه «خلاقیت» و «طراحی کالبدی» فضاهای بازی کودکان. مدیریت شهری، (25): 63-82.

پورجلی، فریبا (1379). بررسی تفاوت‌های جنسیتی در تأثیر انگیزش بیرونی (پاداش) بر خلاقیت دانش‌آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

پوردهقان، حمید؛ اسلامی، آمنه (1388). کودک درون و خلاقیت در هنر. هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا) ،16(40):  5-14.

پورطهماسبی، سیاوش؛ تاجور، آذر؛ سیدکلان؛ سیدمحمد. (1389). رابطۀ بین عوامل فردی و سازمانی با خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(1): 22-40.

پیرخائفی، علیرضا (1389). نقش فناوری‌های یادگیری در پرورش خلاقیت دانش آموزان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(1): 59-73.

پیرخائفی، علیرضا (1372). بررسی رابطه هوش و خلاقیت در بین دانش آموزان پسر مقطع دوم نظری دبیرستان‌های شهر تهران. پایان نامه. دانشگاه علامه طباطبایی.

پیرخائفی، علیرضا؛ برجعلی، احمد؛ دلاور، علی؛ اسکندری، حسین (1388). تأثیر آموزش خلاقیت بر مؤلفه‌های فراشناختی تفکر خلاق دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3(2): 51-61.

پیرخائفی، علیرضا؛ بهرامی، هادی (1381). بررسی رابطه هوش و خلاقیت نزد دانش‌آموزان پسر شهر تهران. چکیده مقاله‌های اولین کنگره سراسری روان شناسی ایران.

پیرخائفی، علیرضا؛ رفیعیان، هاجر (1391). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت
دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(4): 19-35.

پیرخائفی، علیرضا؛ محمدزاده، علی (1389). بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت خلاقیت در دانشگاه از دیدگاه اساتید و دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 4(2): 43-53

پیرخائفی، علیرضا؛ معنوی پور، داود؛ پاشا شریفی، حسن (1386). مقایسه خلاقیت و هوش دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 3 (2): 29-42.

پیوسته‌گر، مهرانگیز؛ دستجردی، الهام؛ دهشیری، غلامرضا (1389). رابطه خلاقیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، 4(3): 207-213.

تبریزی، جعفرصادق (1386). تفاوت خلاقیت با نوآوری. هوش مصنوعی، 1(3): 44-45.

ترابی، فاطمه؛ سیف، دیبا (1391). نقش سبک‌های تفکر در پیش بینی ابعاد خلاقیت در دانشجویان استعداد درخشان و ممتاز. مجله علوم رفتاری، 6(4): 369-376.

ترجمه ماندانا سلحشور (1383). آیا می‌دانید چگونه می‌توان کودکانی خلاق تربیت کرد؟ روان شناسی و علوم تربیتی، پیوند. (301): 25-31.

ترجمه‌ام.آزاد (1375). منظور از روش‌های یادگیری خلاق چیست (قسمت اول). روان شناسی و علوم تربیتی، رشد معلم، (122): 58-60.

ترجمه‌ام.آزاد. (1375).  منظور از روش‌های یادگیری خلاق چیست (قسمت دوم). روان شناسی و علوم تربیتی، رشد معلم، (123): 46-49.

تقی‌نژاد، نوشین (1388). بررسی تأثیر بازهای رایانه‌ای پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه بر خلاقیت و خودپنداره نوجوانان دختر و پسر شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی88-1387. پایان نامه کارشناسی ارشد. پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی - دانشگاه پیام نور استان تهران.

جانمردی سقز، لاله (1388). نقش آزمایشگاه مدارس در رشد خلاقیت دانش‌آموزان. پیوند شماره 364: 36-38.

جاویدی کلانه جعفرآبادی، طاهره (1373). بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خلاقیت کودکان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

جبلی آده، پریچهر؛ سبحانی، عبدالرضا (1391). تأثیر به‌کارگیری روش‌های تدریس خلاق بر خلاقیت دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی استان گلستان در سال تحصیلی 91-90. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(2): 147-166.

جرجانی، عبدالرحمن (1387). خلاقیت در آموزش و پرورش ( تهدیدها، فرصت‌ها و ارائه راه حل‌های پیشنهادی). اقتصاد، کار و جامعه، (103): 58-61.

جعفری مقدم، سعید؛ فخارزاده، آرزو سادات (1390). توسعة نگرش کارآفرینانه در کتاب‌های درسی(مطالعه موردی:کتاب‌های فارسی دوره دبستان). توسعه کارآفرینی، 3(11): 47-66.

جعفری، مریم (1389). تأثیر نمایش خلاق بر رفتار کودکان پیش دبستانی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(1): 99-111.

جعفریان یسار، حمید (1380). پرورش خلاقیت (قسمت دوم)، روان شناسی و علوم تربیتی، رشد معلم، (157): 20-23.

جمالی فیروزآبادی، محمود؛ سپهریان حیدرزاده، منوچهر؛ جلالی کشاورز، مریم (1389). تأثیر روش‌های آموزش نقاشی بر افزایش خلاقیت کودکان. تحقیقات روان‌شناختی، 2(7): 104-111.

جوکار، بهرام؛ البرزی، محبوبه (1389). رابطه ویژگی‌های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی. مطالعات روان‌شناختی، 6(1): 89-110.

جوکار، بهرام؛ خیر، محمد؛ البرزی، محبوبه (1387). خلاقیت در کودکان: بررسی مدل علی کنترل ادراک شده، سبک‌های انگیزشی و خلاقیت. فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز، 3 (12): 147-173.

جهانی، جعفر (1385). بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای تأثیر رویکردهای مختلف خلاقیت بر پرورش روحیه‌ی پژوهشگری کودکان و نوجوانان. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 25 (4): 47-61.

چراغ چشم، عباس (1386). بررسی تأثیر شیوه‌های تدریس مبتنی بر تکنیک‌های خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش آموزان. دو فصلنامه تربیت اسلامی، 3(5): 7-36.

حاتمی ورنوسفادرانی، محمدرضا (1387). خلاقیت.آفتاب اسرار، سال دوم، بهار1387، شماره 8: 85-92.

حاتمی ورنوسفادرانی، محمدرضا (1387). ضرورت خلاقیت.آفتاب اسرار، سال دوم، بهار1387، شماره 5: 68-71.

حاتمی، زهرا (1389). راهبردهای افزایش خلاقیت در دانش‌آموزان. رشد مشاور مدرسه 6 (2) : 50-53.

حاجیلو، نادر؛ صبحی قرا ملکی، ناصر؛ نوری، سعیده (1390). رابطة خلاقیت، وظیفه شناسی، جنبه‌های انگیزشی و نگرشی زمان با مدیریت زمان. فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 12 (4): 20-29.

حسن زاده، رمضان، ایمانی‌فر، پریسا (1389). رابطه خلاقیت و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی نوجوانان و جوانان. مجله تخصصی جامعه‌شناسی، 1(3): 55-65.

حسین‌پور، رضا (1377). بررسی میزان تأثیر تمرین پرورش خلاقیت در رشد خلاقیت دانش‌آموزان . پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد رودهن.

حسینجانی، ابوالقاسم (1390). داستان خلاقیت. شادکامی و موفقیت، سال هشتم، فروردین 1390 شماره 86: 11.

حسینی، افضل السادات (1376). خلاقیت. تربیت، 13(2): 12-15.

حسینی، افضل السادات (1379). خلاقیت و شیوه‌های پرورش آن. مجله استعدادهای درخشان، 9(2): 117-129.

حسینی، افضل السادات (1382). بررسی تأثیر برنامه آموزش خلاقیت بر دانش، نگرش و مهارت معلمان. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 2 (5): 53-64.

حسینی، افضل السادات (1384). نقش نیم‌کره‌های مغز در خلاقیت. خلاقیت و نوآوری، (20):  1-25.

حسینی، افضل السادات (1386). بررسی تأثیر برنامه آموزش خلاقیت معلمان بر خلاقیت پیشرفت تحصیلی و خودپنداره دانش آموزان. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 6(23): 147-168.

حسینی، افضل‌السادات (1385). الگوی رشد خلاقیت و کارایی آن در ایجاد مهارت تدریس خلاق در معلمان ابتدایی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 5(15): 177-201.

حسینی، افضل‌السادات؛ محمودی، نورالدین (1389). خلاقیت از منظر معرفت شناسی ملاصدرا و دلالت‌های تربیتی آن (با تأکید بر حوزه اصول و روش). اندیشه‌های نوین تربیتی، 6(15): 94-129.

حسینی، سیدحسام (1388). تفکر خلاق مبنای شیوه‌های آموزشی پیامبر (ص). دانشگاه اسلامی، 12(2): 21-43.

حسینی، معصومه؛ صادقی، طاهره (1389). عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری اعضای هیئت علمی و ارائه راهکار به منظور ارتقاء. مجله راهبردهای آموزش، 3(1): 1-6.

حسینی‌خواه، نجمه؛ واحدیان، مجتبی (1390). مقایسه‌ی سبک‌های دلبستگی و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(2): 89-109.

حسینی‌نسب، الهام؛ شریفی؛ حامد (1389). بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دختر و پسر) پایه سوم دوره متوسطه شهرستان بوکان در سال تحصیلی 89-1388. علوم تربیتی، 3(12): 7-28.

حصاربانی، زهرا (1385). ارزشیابی توصیفی بستری برای پرورش خلاقیت. نشریه روان‌شناسی و علوم تربیتی، (320): 16-24.

حقیقی، جمال؛ بهروزی، ناصر؛ شکرکن، حسین؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز (1382). مقایسه ترکیب‌های نه‌گانه هوش و خلاقیت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی، دوره سوم، سال دهم، شماره‌های 1 و 2: 59-82.

حیدری فارفار، علی اکبر (1385). تعیین آموزش روش حل مسئله بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر و دختر کلاس سوم راهنمایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی 88-84. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز.

حیدری، غلام‌حسین (1390). فرهنگ خلاقیت و خلاقیت فرهنگی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(2): 57-88.

خان زاده، علی (1363). پرورش خلاقیت در کودکان. پیوند، (57): 612-634.

خان محمدی، نعمت‌الله (1383). بررسی رابطه بین راهبردهای خود- نظم داده شده با باورهای انگیزشی با خلاقیت و عملکرد دانش‌آموزان سال سوم هنرستان‌های شهرستان ابهر در دروس مهارتی در سال تحصیلی 83-82.. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز.

خدیوی زند، محمد مهدی (1380). خلاقیت در فضاهای بالینی، همسانی و هم‌زمانی تفکر پژوهشی، تشخیصی و درمانی. فصلنامه تازه‌های روان درمانی، 5 (19و20): 2-24.

خسروانی، سولماز (1384). رابطه خلاقیت با پنج عامل شخصیت و سلامت روان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

خمسه، اکرم (1382). بررسی ارتباط بین حافظه معنایی و خلاقیت در دو گروه از دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی: رویکرد نوروپسیکولوژیک. مطالعات زنان، (1): 151-174.

خی خیلیون، سلیمان (1381).  خلاقیت و نوآوری. مجله اندیشه صادق، (8 و 9): 112-121.

دادستان، پریرخ (1372). هوش و خلاقیت. مجله استعدادهای درخشان، (5): 1-8.

داوری، رحیم (1386). رابطه‌ی خلاقیت و هوش هیجانی با سبک‌های کنار آمدن با استرس. اندیشه و رفتار، 2(6): 49-62.

دائمی، حمیدرضا (1377). ویژگی‌ها و کارکرد خانواده به عنوان دو عامل تعدیل کننده و واسطه‌ای برای رشد بهینه و افزایش خلاقیت در کودکان و نوجوانان. پایان نامه. دانشکده علوم - دانشگاه تربیت معلم تهران.

دائمی، حمیدرضا؛ مقیمی بارفروش، سیده فاطمه (1383). هنجاریابی آزمون خلاقیت. تازه‌های علوم شناختی، 6 (3و4):1-8.

درستیان، الهام؛ میرزاخانی، پرویز (1391). بررسی تأثیر آموزش گروهی مادران بر افزایش خلاقیت کودکان با تأکید بر روش تحلیل رفتار متقابل. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(1): 85-105.

دستجردی، الهام (1380). رابطه بین خلاقیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان دانشگاه الزهرا (س). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دانشگاه الزهرا.

دستغیب، سیده مریم؛ علیزاده ،حمید؛ فرخی، نورعلی (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر خلاقیت دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،1(4):1-17.

دشت‌بزرگی، زهرا (1381). مقایسه دو روش آموزش خلاقیت، روش مبتنی بر کارکردهای نیم‌کره راست و روش مبتنی بر کارکردهای تمام مغز در میان دانش آموزان دختر سال اول نظری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا.

دلال نصیری، سمانه (1390). بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری با رضایت شغلی شاغلان صنایع دستی شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

دمرچیلی، فریبا؛ رسول‌نژاد، عبدالحسین (1387). بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت اعضا هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد استان زنجان. اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی ، 4 (1): 105-123.

دیانی دردشتی، اکرم (1389). قرآن، خلاقیت و نوآوری. بینات، 17(66): 48-60.

ذکریایی، منیژه؛ سیف نراقی، مریم؛ شریعتمداری، علی؛ نادری، عزت الله (1387). بررسی اثر اجرای برنامه درسی با بهره گیری از قصه‌گویی و نمایش (خلاق) بر خلاقیت و یادگیری دانش‌آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران. پژوهش نامه تربیتی، 4(16): 19-52.

راصد، سعید (1389). پرورش خلاقیت و نوآوری از طریق ارزشیابی. رشد آموزش معارف اسلامی، شماره 79: 32-37.

رشیدی، اسماعیل (1385).  رابطه خلاقیت و نگرش به خلاقیت خود با منبع کنترل در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهر اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

رشیدی، اسماعیل؛ شهرآرای، مهرناز (1387). بررسی رابطه خلاقیت با منبع کنترل. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 3(3): 83-99.

رضاپور، یوسف (1378). بررسی تحلیلی و تطبیقی کتاب‌های پایه سوم دوره ابتدایی با عوامل خلاقیت. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا، 9(30 و 31): 71-94.

رضایی، سعید؛ منوچهری، مهشید (1387). بررسی اعتبار، روایی و هنجاریابی آزمون خلاقیت تورنس در بین دبیران دبیرستان‌های تهران. روان شناسی و علوم تربیتی، 38 (3): 47-68.

رضایی، عباسعلی؛ الماسیان، محمد (1386). بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی زبانی. پژوهش زبان‌های خارجی، (32): 65-76.

رمضانی، فرزانه (1390). رابطه ویژگی‌های شخصیت، هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی با سلامت روان دانشجویان کارشناسی مراکز تربیت معلم شهرستان اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.

روحانی، عباس؛ ماهر، فرهاد (1386). اثر نوع ارزشیابی (توصیفی- سنتی) بر جو کلاس، ویژگی‌های عاطفی و خلاقیت دانش آموزان. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 2(4): 55-69.

رووف، علی (1387). تأملی بر جایگاه خلاقیت در آموزش به مدیران و مربیان پیش از دبستان. رشد آموزش پیش دبستانی، پیش شماره 1: 18-21.

رهنما، اکبر؛ عبدالملکی، جمال (1388). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد. اندیشه‌های نوین تربیتی،5 (2): 55-78.

ریاضی، نعیمه (1390). بررسی معرفت‌شناسانه خلاقیت و استنتاج اصول پرورش خلاقیت در فرایند تدریس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دانشگاه تربیت معلم – تهران.

زارع زاده، کمال (1384). مقایسه خودکارآمدی و خلاقیت در دانش‌آموزان کاربر اینترنت و غیر کاربر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

زارع، حسین؛ آخوندی، نیلا (1391). رابطه سبک‌های تفکر با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور. مطالعات روان شناختی، 8(1): 141-160.

زارع، حسین؛ پیرخائفی، علیرضا؛ مبینی، داود (1389). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت مهندسین  با توجه به سنخ شخصیتی آنان. فصلنامه تازه‌های روان شناسی صنعتی/سازمانی،1(3):  49-56.

زارع، حسین؛ فیضی، آوایت؛ محبوبی، طاهر (1389). بررسی رابطه جو سازمانی و استرس شغلی و خلاقیت کارکنان (مرد و زن) اداری آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی. تحقیقات علوم رفتاری، 8(2): 114-124.

زارع،­­ حسین؛آگاه‌هریس، مژگان؛ بیات، مریم (1389). خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان. روان شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 7(26): 155-164.

زارع‌زاده،کمال؛ کدیور، پروین (1386). مقایسه خودکارآمدی و خلاقیت در دانش‌آموزان کاربر اینترنت و دانش‌آموزان غیر کاربر. فصلنامه تعلیم و تربیت، (89): 111-133.

زارعی زوارکی، اسماعیل؛ نوروزی ،داریوش؛ صفوی، سیدمحمدرضا (1391). پرورش خلاقیت با بهره گیری از روش تدریس بدیعه پردازی در درس زبان انگلیسی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(4): 65-83

زارعی، اقبال (1388). تأثیر ارزشیابی توصیفی بر خلاقیت و مشارکت یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم دبستان در شهر بندرعباس. مجله علوم تربیتی(علوم تربیتی و روان شناسی)، 16(2): 79-92.

زارعی، صدیقه (1389). بررسی رابطه بین هوش هیجانی ، خلاقیت هیجانی با عوامل شخصیتی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر قزوین در سال تحصیلی 90-89.. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) – قزوین.

زارعی، معصومه (1390). فراتحلیلی بر پژوهش‌های انجام شده در مورد متغیرهای همبسته با خلاقیت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دانشگاه علامه طباطبایی.

زینعلی، زهرا (1389). بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر سده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

ساختمانیان، صمد (1373). بررسی و مقایسه روش آموزش ویژه و عادی در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پسر کلاس‌های سوم ابتدایی مدارس غیر انتفاعی شهرستان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

سجادی، سید حسین (1381). هنجاریابی آزمون خلاقیت صداها و تصویرهای ذهنی در شیراز. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 32 (1): 99-120.

سرچهانی، زهرا؛ جهانی، جعفر (1390). بررسی تأثیر عوامل فردی بر خلاقیت مدیران مدارس متوسطه نواحی چهارگانه شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(5): 51-70.

سعیدی مبارکه، مجید؛ احمدپور، علیرضا (1390). رابطه سطح خلاقیت و مهارت‌های فراشناختی دانشجویان کامپیوتر با نمره‌های دروس برنامه نویسی. فصلنامه راهبردهای آموزش، 4(3): 121-127.

سلسبیلی، نادر (1388). جستجوی خلاقیت و کل نگری در برنامه درسی طراحی شده و محتوای تدوین شدة فارسی دورة ابتدایی (بخوانیم و بنویسیم). تعلیم و تربیت شماره 99: 35-68.

سلمانی زاده، عباس؛ انصاری، محمد نقی (1388). ویژگی‌های روان‌شناختی کارآفرینان کشور. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 9 (33) : 167-188.

سلیمانی، افشین (1382). موانع خلاقیت در محیط خانواده و مدرسه. پیوند، (284): 115-119.

سودانی، منصور؛ منجزی، فرزانه؛ شفیع آبادی، عبدالله (1391). تأثیر آموزش‌های اسلامی بر افزایش رضایت زناشویی زوجین. اندیشه‌های نوین تربیتی، 8(3): 9-30.

سورتیجی اوکرکایی، علی‌اصغر؛ رستگارپور، حسن (1390). رابطه آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری و خلاقیت دانش آموزان پایه پنجم دبستان‌های ایران در سال تحصیلی 88-1387. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،1(3):1-27

سیدطاهرالدینی، علی (1387). کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری و سازمان‌های آینده. فرهنگ آموزش سال چهارم تابستان و پاییز 1387 شماره 10 و 11: 12-14.

سیدعامری، میرحسن (1380). بررسی تأثیر بازی‌های پرورشی در میزان رشد خلاقیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی، فصلنامه المپیک، 9 (1 و 2): 73-84.

سیدعامری، میرحسن (1383). بررسی و مقایسه میزان توسعه شاخص‌های خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر گروه سنی 8 سال با مقیاس تورنس با تأکید بر فعالیت‌های حرکتی. حرکت، (21): 109-122.

سیف هاشمی، فخر السادات؛ رجایی پور، سعید (1383). بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-1381. فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)، شماره 77: 31-64.

سیف، دیبا (1391). پیش‌بینی ابعاد خلاقیت بر اساس جهت‌گیری‌های هدف در درس ریاضی در میان دانش آموزان دبیرستان‌های پرورش استعدادهای درخشان، نمونۀ دولتی و عادی در سال تحصیلی 90-1389. فصلنامة افراد استثنایی، 2(7): 71-95.

شاملو، میمنت. (1388). بررسی اثربخشی آموزش گروهی به روش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عزت نفس و خلاقیت دانش‌آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا.

شاه نعمتی، زهرا؛ ولایی، ناصر؛ فانی، حجت اله (1387). بررسی تأثیر ارزشیابی تکوینی منظم بر کاهش اضطراب امتحان و خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر کلاس اول دبیرستان‌های شهر مرودشت. فصلنامه تحقیق در علوم دندان پزشکی، 5(4): 14-21.

شریفی، حسن پاشا (1383). رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 3 (7): 11-31.

شریفی، حسن پاشا؛ قدرتی، مهدی (1389). بررسی خلاقیت دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس استعدادهای درخشان، غیرانتفاعی و دولتی. فصلنامه تازه‌های روان شناسی صنعتی/سازمانی،1(3): 31-40.

شریفی، علی‌اکبر؛ داوری، رقیه (1388). مقایسه تأثیر سه روش پرورش خلاقیت در افزایش خلاقیت دانش‌آموزان پایه دوم راهنمایی. مجله روان‌پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 15(1): 57-62.

شریفی، نسترن؛ گنجی، حمزه؛ هاشمیان، کیانوش؛ نجفی زند، جعفر (1390). مقایسه سهم هوش شناختی، خلاقیت و هوش هیجانی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی. فصلنامه تازه‌های روان شناسی صنعتی/ سازمانی، 2(6): 17-29.

شعبانی، حسن؛ مقامی، حمیدرضا (1384). تأثیر روش آموزش مسئله محور بر افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر دلیجان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، (7 و 8): 1-18.

شعله، مریم (1390). بررسی اثر بخشی آموزش واحد درسی «پرورش خلاقیت در کودکان» بر افزایش خلاقیت و نوآوری در هنرجویان سوم کودکیاری شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.

شفایی، مینو؛ مدنی، رامین (1389). اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان بر اساس مدل خلاقیت. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، 4(3): 215-222.

شفایی، مینو؛ مدنی، رامین (1389). اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان بر اساس مدل خلاقیت. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال چهارم، 4،  3 : 215-222.

شکر کن، حسین؛ برومند نسب، مسعود؛ نجاریان، بهمن؛ شهنی‌ییلاق، منجیه (1382). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران  اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال نهم، شماره‌های 3 و 4: 1-24.

شکوهی نژاد، نغمه (1380). مقایسه شیوه‌های آموزشی (کودک- محور و مربی- محور) در بروز خلاقیت کودکان پیش دبستانی (5-6 سال) شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا.

شهرآرای، مهرناز؛ سیدان، ابوالقاسم؛ فرزاد، ولی‌الله (1381). تحلیل خلاقیت در کودکان: معرفی آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 32 (2): 191-214.

شهنی ییلاق، منیجه؛ سهرابی، فریبا؛شکرکن، حسین (1384).تأثیر آموزش بارش مغزی بر خلاقیت دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز با کنترل هوش. مجله علوم تربیتی و روان شناسی، 12(1):1-26

شیخ مونسی، فاطمه؛ شهسواری، محسن؛ جعفرزاده، عاطفه؛ خادملو، محمد (1389). مقایسه بهره هوشی و خلاقیت در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی و فرزندان آن‌ها با گروه کنترل. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،20(76): 55-60.

شیخ‌الاسلامی، راضیه، رضویه، اصغر (1384). پیش بینی خلاقیت دانشجویان دانشگاه شیراز با توجه به متغیرهای انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیت. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(4): 94-103.

شیرزاد، احمد (1384). خلاقیت و توسعه دانایی محور. فصلنامه آموزه، (26): 13-20.

صادقی مال امیری، منصور؛ رییسی، محبت (1389). ارائه مدل مفهومی برای سنجش خلاقیت. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 7(30): 97-112.

صانعی، پرویز (1345). خلاقیت و وجدان ناخودآگاه. دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1345 شماره 1: 27-34.

صنعتی‌زاده، فاطمه (1389). رابطه بین خویشتن‌داری، خلاقیت و سبک‌های رهبری مدیران آموزشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه سیستان و بلوچستان.

طباطباییان، مریم (1383). ساخت آزمونی برای سنجش نگرش مدرسین نسبت به خلاقیت. مجله روان‌پزشکی و روان شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)،10(1 و 2): 100-109.

عاجززاده، معصومه (1384). روزی که تقدیرنامه‌ها به هیچ کاری نمی‌آیند. روان شناسی و علوم تربیتی، رشد معلم، (198): 17.

عارف نیا، فرشته (1375). نقاشی کودک و خلاقیت. نامه فرهنگ، شماره 24: 160-167.

عاشقی، منصور (1390). بررسی اثرات خلاقیت، هوش و  ویژگی‌های شخصیتی بر میزان درک و فهم جوانان 17 تا 18 ساله مجرد و مذکر در دو کشور ایران و آذربایجان نسبت به دوبیتی‌های شهریار و وهاب زاده. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی. 6 (4): 71-90.

عبادی زارع، سعید (1378). رابطه باورهای معرفت شناختی با خلاقیت. مجله استعدادهای درخشان، 8(4): 369-394.

عبدالملکی، سعید (1389). بازی کردن، خلاقیت و یادگیری در طول زندگی. شادکامی و موفقیت، سال هفتم آبان 1389 شماره 81: 54-55.

عبدوس، میترا (1380). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا.

عجم، علی اکبر؛ صباغیان، زهرا (1387). بررسی رابطه بین میزان خلاقیت معلمان درس علوم با حل مشکلات درسی دانش‌آموزان. پژوهش‌های تربیتی، 4 (14): 149-166.

عسگری، محمد (1386). تأثیر روش‌های آموزش خلاقیت بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر پایه‌ی چهارم ابتدایی. پژوهش‌های روان‌شناختی،10(4): 82-98.

عسگری، محمدهادی؛ شهری، معصومه (1391). رابطه بین انواع سبک‌های تفکر و خلاقیت سازمانی مدیران. ماهنامه مدیریت، 5(46): 27-32.

عصاره، علیرضا (1377). یادگیری و خلاقیت. پیوند، (233): 375-383.

عصاره، فریده (1388). ای زبان هم گنج بی پایان تویی ... (تأملی درباره‌ی رشد و تقویت خلاقیت زبانی کودکان پیش دبستانی). رشد آموزش پیش‌دبستانی، پیش‌شماره 3:  14-16.

علوی، سیدکامران (1383).  بررسی روند تحول قدرت بالقوه خلاقیت کودکان و اثرات آموزش «مهارت‌های زندگی» در پرورش آن. رساله دکتری. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

علیزاده، شهلا (1384). بررسی مقایسه‌ای خلاقیت دانش‌آموزان دختر موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا.

عیسی‌زادگان، علی؛ جناآبادی، حسین؛ سعادتمند، سعید (1389). رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان. مطالعات روان شناسی تربیتی(سیستان). (12): 71-92.

غلامی توران پشتی، مرضیه؛ کریم‌زاده، صمد (1390). تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر خلاقیت  و رابطه آن با سازگاری روانی دانش‌آموزان. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 7(1): 55-68.

فانی خیاوی، رسول؛ معلمی خیاوی، عبدالرحمن؛ اسمعیل‌لو، یاسر؛ ایوبیان، علی.(1391). خلاقیت و توانمندی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی در بحث اشتغال. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(4): 149-167

فتحی، حیدر (1384). تأثیر بازی و اسباب بازی در پرورش ذهن و خلاقیت کودکان. پیوند، (309 و 310 و 311): 89-95.

فخری، محمدکاظم؛ میرزاییان، بهرام؛ بنی‌هاشمیان،کوروش (1391). همبستگی سلامت عمومی باهوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ساری. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم،6(2): 53-57.

فراهینی، ندا (1389). بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و کمرویی با خلاقیت در دانش آموزان دختر تیزهوش . پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

فروغی،  احمدعلی؛ مشکلانی، پروانه (1384). تأثیر روش بحث گروهی بر خلاقیت دانش‌آموزان سال دوم مدارس راهنمایی ناحیه 3  اصفهان در درس علوم اجتماعی. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، (5و6): 45-58.

فریمن، جوان (1373). پیشرفت تحصیلی در برابر خلاقیت. ترجمه حمیده میرحیدری. مجله استعدادهای درخشان، (9): 1-7.

فولد هوزن، جان اف (1375).خلاقیت: معلومات پایه، مهارت‌های فراشناختی و عوامل شخصیتی. ترجمه شایسته اسماعیلی پور. مجله استعدادهای درخشان، (20): 1-8.

فیروزآبادی، علی (1382). خلاقیت و جنون. گزارش، (149): 69-71.

فیض اله زاده، میکاییل؛ سلماس (1387). کودکان، بزرگ‌ترین معلمان خلاقیت. پیوند، (452): 35

فیضی، مهدی؛ بشیر، فصیح (1388). بررسی تأثیر سبک‌های مدیریت مشارکتی و سنتی بر خلاقیت دبیران دبیرستان‌های شهر کرمانشاه. اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 5 (1): 95-111.

قاسم نژاد مقدم، نیما (1389). ارزیابی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(1): 1-20.

قاسمی، فرشید؛ اقلیدس، طاهره (1384). بررسی تأثیر آموزش درس «پرورش خلاقیت در کودکان» بر افزایش خلاقیت دانش آموزان دختر سال سوم کودکیاری هنرستان‌های شیراز. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 4(13): 58-84.

قاسمی، فرشید؛ جهانی، جعفر (1388). ارزیابی اهداف و محتوای کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی از دیدگاه الگوی آموزش خلاقیت پلسک. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 3(10): 39-64.

قاسمی، نوشاد (1375). بررسی رابطه بین «تکلم خصوصی» و خلاقیت در کودکان مهدهای کودک شهر مرودشت در سال تحصیلی 1374-1375. پایان‌نامه. دانشکده علوم - دانشگاه تربیت معلم تهران.

قدرتی، مهدی؛ افروز، غلامعلی؛ شریفی درآمدی، پرویز؛ هومن، حیدرعلی (1390). تبیین خلاقیت دانش‌آموزان تیزهوش بر مبنای هوش، سن و رضامندی زناشویی والدین آنان. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 1(3): 1-22.

قدیری نژادیان، فاطمه (1381). بررسی هنجاریابی مقدماتی مقیاس خلاقیت هیجانی ECI بر روی دانشجویان روزانه دانشگاه‌های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تربیت معلم.

قراباغی، حسن (1388). بررسی رابطه بین خلاقیت با خودکارآمدی رایانه‌ای در دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی  دانشگاه علامه طباطبایی.

قلتاش، عباس؛ اوجی نژاد، احمدرضا؛ برزگر، محسن (1389). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 1(4): 119-135.

قنبری زرندی، زهرا؛ غفاری مجلج، محمد؛ هاشمی رزینی، سعداله (1388). رابطه هوش هیجانی و باورهای معرفت شناختی با خلاقیت. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 1(1): 61-77.

قندیانی ارانی، خدیجه (1390). بررسی و مقایسه خلاقیت در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و کودکان عادی 80 دانش آموز مقطع ابتدایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دانشگاه علامه طباطبایی.

قوشلی، عبدالحمید (1385). مقایسه تأثیر روش تدریس بدیعه پردازی (سینکتیکز) با روش تدریس سنتی بر خلاقیت عمومی و خلاقیت نوشتاری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان گرگان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز.

کارآمد، فرزانه (1389). بررسی رابطه بین استاندارد گرایی مدیران دانشگاهی از دیدگاه کارکنان با خلاقیت در دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.

کاظم پور، اسماعیل؛ عموپور، مریم؛ باباپور واجاری، مریم (1391). مطالعه برنامه‌های مصوب آموزش خلاقیت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان.  فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 6(3): 109-127.

کاظمی حقیقی، ناصرالدین (1373). افق‌های جدید در روان شناسی پرورشی تیزهوش، ریشه‌های شناختی و محیطی خلاقیت. مجله استعدادهای درخشان، 3(2): 70-81.

کاظمی حقیقی، ناصرالدین (1375). بینش و خلاقیت. مجله استعدادهای درخشان، (17): 9-17.

کاظمی حقیقی، ناصرالدین (1377). هویت‌یابی، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی. مجله استعدادهای درخشان، 7(3): 261-265.

کاظمی حقیقی، ناصرالدین (1379). غنی سازی و خلاقیت. مجله استعدادهای درخشان، 9(3): 236-243.

کاظمی، یحیی؛ جعفری، نرگس (1387). بازدارنده‌های خلاقیت دانش‌آموزان: فعالیت‌ها و ویژگی‌های معلم. اندیشه‌های نوین تربیتی، 4(1و2): 177-192.

کاوندی، کامیار؛ حوائجی، مصطفی (1372). به بهانه ایجاد انگیزه خلاقیت. مجله استعدادهای درخشان، (5): 1-2.

کاوه، پریسا (1389). بررسی و مقایسه خلاقیت دانش آموزان با نارسایی‌های ویژه در یادگیری و عادی دوره دبستان شهر تهران سال تحصیلی 90-1389. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دانشگاه علامه طباطبایی.

کجباف، محمدباقر؛ خلیلی، مجتبی (1382). بررسی رابطه روان‌پریشی گرایی، استقلال- وابستگی میدانی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه اصفهان. تازه‌های علوم شناختی، 5 (3): 17-23.

کدیور، پروین (1376). تحلیل و بررسی ماهیت خلاقیت و شیوه‌های پرورش آن. پایان‌نامه. دانشگاه تربیت مدرس.

کرمی باغطیفونی، زهرا ؛فرخی، نورعلی؛ ابراهیمی قوام، صغری؛ مهاجر، یحیی (1391). مدل یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(1): 107-138

کرمی دارابخانی، رویا؛ کرمی،حسین؛ شیری، نعمت‌الله؛ غلامی، مصیب (1391). نقش سبک‌های تفکر در خلاقیت دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه). فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(1): 59-83.

کرمی، آزاد اله؛ علی آبادی، خدیجه.(1391).نقش خلاقیت در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(2): 61-49.

کریمی، زهرا (1389). بررسی رابطه بین هوش عاطفی و خلاقیت کارکنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

کریمی، علی (1379). رابطه خلاقیت با اضطراب، جنسیت، پیشرفت تحصیلی و منزلت اجتماعی گروهی از دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

کریمی، مریم (1384). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر انگیزه و خلاقیت کارآفرینی جوانان فرهنگ‌سراهای تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

کریمیان، حسین (1389). چگونه فرزندان خلاقی داشته باشم. پیام زن، (221 و 222) : 12.

کریمی‌نژاد، هاجر (1389). مقایسه پیشرفت تحصیلی، خلاقیت و اضطراب امتحان دانش‌آموزان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی سنتی پایه چهارم ابتدایی شهر یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد.

کسائیان، زهره؛ کسائیان، ناهید (1389). بررسی ارتباط دانش زبانی با هوش و خلاقیت در یادگیری زبان خارجی. نشریة ادب و زبان، دورة جدید، شمارة 27 :71-82.

کشاورز، ناصر (1375). رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی را با خلاقیت در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان اهواز. پایان نامه. دانشگاه شهید چمران اهواز.

کلانتر قریشی، منیر؛ عین‌الله‌زادگان، رقیه؛ درتاج، فریبرز (1390). رابطه صفات شخصیتی و خلاقیت در نوجوانان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(3):131-144.

کوه‌پیمای جهرمی، زیبا (1389). بررسی رابطه عاطفه مثبت با خلاقیت و حل مسأله در دانش آموزان دوره متوسطه جهرم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

گل پرور، محسن؛ پاداش، فریبا؛ آتش پور، حمید (1389). مدل تقویت احساس انرژی، توانمندی و خلاقیت کارکنان از طریق رهبری اخلاقی. فصلنامه سلامت کار ایران، 7(3): 4-11.

گل پرور، محسن؛ صادقی، زهرا (1390). نقش واسطه‌ای احساس انرژی در پیوند بین استرس با خلاقیت، رفتارهای مدنی و رفتارهای انحرافی. روش‌ها و مدل‌های روان شناختی، 1(4): 1-15.

گل‌پرور، محسن؛ پاداش، فریبا (1390). رابطه بین حمایت سرپرست و خلاقیت با توجه به نقش واسطه‌ای انگیزش درونی و احساس انرژی. پژوهش‌های روان‌شناختی، 14(1): 30-46.

گمینیان، وجیهه (1382). راه‌های شناخت و شکوفایی خلاقیت در دانش‌آموزان. پیوند، (289): 94-101.

گنجی، حمزه (1381). نوآوری چیست. نوآوری‌های آموزشی، 1(2): 7-8.

گنجی، حمزه؛ پاشاشریفی، حسن؛ میرهاشمی، مالک (1384). اثر روش بارش مغزی در افزایش خلاقیت دانش‌آموزان. فصلنامه تعلیم و تربیت، 21(1): 89-112.

گنجی،کامران؛ نیوشا، بهشته؛ هدایتی، فاطمه (1391). تأثیر آموزش خلاقیت به مادران بر افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(2): 71-93.

گوهری، مسلم (1377).بررسی رابطه خودپنداره و منبع کنترل با خلاقیت در دانش‌آموزان پسر دوره تحصیلی راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 76-1375. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.

لاءالدینی، زهرا (1388). تأثیر شیوه‌های فرزند پروری در پرورش خلاقیت. مدارس، سال ششم: 120-121.

لطفیان، مروارید (1389). بررسی رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی مادران و خلاقیت دختران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی - دانشگاه تربیت مدرس.

 ماهر،  فرهاد؛ آقایی، اصغر؛ برجعلی، احمد؛ روحانی، عباس (1386). ارزشیابی توصیفی با نظام سنتی بر اساس جو کلاس، ویژگی‌های عاطفی و میزان خلاقیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی. شماره  14، تابستان 86: 71-92.

مبینی، داود (1389). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت با توجه به سنخ شخصیتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی- دانشگاه پیام نور استان تهران.

مترجم آقایار، سیروس (1388). خلاقیت خود را ارتقا دهید. شادکامی و موفقیت، سال ششم آبان 1388 شماره 69: 91

متقی‌فر، حسین (1384). نقش کتابداران کتابخانه‌های آموزشگاهی در گسترش و فراهم نمودن ایجاد انگیزه و شرایط مطالعه و یادگیری برای خلاقیت و رشد فکری در دانش‌آموزان. آموزه (28): 56-57.

محبوبی، طاهر؛ توره، ناصر (387). آسیب شناسی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه. دانشگاه اسلامی، 12(1): 75-125.

محبوبی، طاهر؛ زارع، حسین؛ کریمی، بهاءالدین؛ نیلوفری، علی (1389). بررسی رابطه متغیرها یا ابعاد هشت‌گانه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان.  فصلنامه تازه‌های روان شناسی صنعتی/سازمانی، 1(5): 17-30.

محسنی زنوزی، هاشم؛ کشاورز، محسن (1388). نقش دانشگاه اسلامی درتوسعة تفکّر خلّاق دانشجویان. مدیریت در دانشگاه اسلامی41، 13(1): 82-96.

محمدنوری، مهشاد (1380). رابطه بین خلاقیت و میزان شیوع اختلالات روانی در بین دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

محمدی، ناهید (1385). مقایسه حافظه و خلاقیت دانش آموزان نارسا خوان و عادی دوره ابتدایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا.

محمودی، غلامرضا (1379). بررسی رابطه خلاقیت هنری و رفتار نابهنجار. دانش و پژوهش، سال ششم: 43-54.

محمودی، محمد تقی (1376). بررسی رابطه بین اشتغال مادر و ویژگی‌های شخصیتی پیشرفت تحصیلی و خلاقیت فرزندان در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های مناطق 2 ،5 ،9 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم.

مذبوحی، سعید؛ شرفی، محمد؛ مقدم، مینا (1390). برنامه درسی آموزش کارآفرینی: هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(3):97-130.

مرادی، مهناز (1383). تفکر نقادانه تصمیم‌گیری خلاقانه. روان شناسی و علوم تربیتی، پیوند، (302): 36-42.

مرعشی، سید منصور (1377). نقش والدین و معلمان در تعلیم و تربیت کودکان خلاق و با استعداد. رشد معلم، شماره 137: 25-27.

مزیدی، محمد ؛ گلزاری، سیما (1390). بررسی میزان برخورداری کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی از مؤلفه‌های خلاقیت. مجله علمی پژوهشی «پژوهش‌های برنامه درسی»، 1(1): 69-109.

مشایخ، پری جان ؛ برزیده، ام البنین (1389). بررسی تأثیر سبک رفتار رهبری معلم بر خلاقیت دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان کازرون. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 6(1): 131-144.

مشکلانی، پروانه (1384). آموزش خلاقیت و مربیان خلاق.آموزه، (25): 49-51.

مطهری، محمدرضا (1389). نقش معلم در شکوفایی خلاقیت. معرفت شماره 50: 82-86.

مظفر، فرهنگ؛ حسینی، سیدباقر؛ باقری، محمد؛ عظمتی، حمیدرضا (1386). نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان. باغ نظر، 4(8): 59-72.

مظفری، محدثه (1389). بررسی رابطه سبک‌های فرزند پروری مادران (سهل گیر، مستبد و مقتدر)، ویژگی‌های شخصیتی (مدل پنج عاملی نئو) و خلاقیت دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی شهر شاهرود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سمنان.

معدن‌دارآرانی، عباس؛کاکیا، لیدا (1387). بررسی آفرینندگی در دانش‌آموزان دختر بر اساس ارزیابی اثربخشی روش‌های بارش مغزی و اکتشافی هدایت شده. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی،10(2): 133-140.

معرفاوی، ابراهیم؛ نوری، ابوالقاسم؛ گلستانی، سیدهاشم (1385). بررسی رابطه عوامل آموزشگاهی و خانوادگی مؤثر در خلاقیت. مشاور مدرسه، 2(1): 50-53.

معنوی‌پور، داود (1389). رابطه خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی با مهارت‌های فراشناختی. تحقیقات روان‌شناختی، 2(8): 63-72.

مقدم، اعظم؛ نیک‌بخت، اکرم؛ نیک نشان، شقایق؛ سیادت، سید علی (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان. مطالعات روان شناسی تربیتی، 5 (19: 99-112.

مقرس‌بند، زهرا (1389). بررسی رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

ملایی، رامین (1384). کلاس درس و پرورش خلاقیت. پیوند، (309 و 310 و 311): 34-37.

ملکی، حسن؛ افشارکهن، زهرا؛ نوروزی، بهزاد (1391). ارزیابی محتوای کتب علوم تجربی دوره راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزش خلاقیت پلسک. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،1(4):121-147

منصور، محمود (1372). گستره کنونی خلاقیت. مجله استعدادهای درخشان، (6): 1-6.

منطقی، مرتضی (1385). بررسی چالش‌های فراروی نوآوری‌های آموزشی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 5(15): 11-45.

موحد، عبدالحسین (1382). طنز و خلاقیت. فصلنامه پژوهش‌های ادبی، (2): 157-171.

موسوی، سیده ماهرخ؛ مقامی، حمیدرضا (1391). مقایسه اثربخشی دو شیوه جدید  و قدیم ارزشیابی تحصیلی بر نگرش به خلاقیت وپیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(2): 125-146.

موسوی‌زاده، سیدآزاده؛ سهرابی،  فرامرز؛ احدی، حسن (1391). مقایسه اثربخشی آموزش ابراز وجود و مهارت حل مسئله بر میزان رضایت زناشویی زنان دانشگاه علامه  طباطبایی. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان،10(2):  85-108.

مهرافزا، مهرناز (1383). بررسی رابطه شیوه‌های فرزند پروری با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های تبریز در سال تحصیلی 83-82.. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز.

مهین زعیم، بتول (1379). مقایسه میزان خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان سال اول (ورودی 78) رشته‌های هنر، علوم انسانی، مهندسی و پزشکی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا.

مؤمنی مهموئی، حسین؛ اوجی نژاد، احمدرضا (1389). تأثیر به‌کارگیری الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان در درس انشاء. مجلّة تازه‌های پژوهش در برنامه درسی، 1(1): 81-92.

مؤمنی ندیکی، یاسر (1389). مقایسه نمره‌های میزان خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دو گروه آموزش شطرنج و غیر آموزش دیده در کودکان دبستانی شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی - دانشگاه اصفهان.

میر لوحی، فخری السادات؛ مولوی، حسین؛ آتش پور، سید حمید (1386). رابطه بین جو عاطفی خانواده و خلاقیت دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم دبستان شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روان شناسی، شماره 31، بهار 1386: 69-82.

میرافضل، فاطمه (1371). نقش معلم در پرورش خلاقیت. مجله استعدادهای درخشان، (3): 1-10.

میرلوحی، فخری سادات؛ مولوی، حسین؛ آتش‌پور، سید حمید (1386). رابطه بین جو عاطفی خانواده و خلاقیت دانش‌آموزان کلاس چهارم و پنجم دبستان شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روان شناسی، (31): 69-82.

ن،ح (1359). چگونه ابتکارات و خلاقیت را در کودک فعال کنیم. پیوند، (11): 10-13.

نادر، مجید (1388). بررسی رابطه پنج عامل شخصیت و خلاقیت در میان دانش‌آموزان دبیرستان‌های استعدادهای درخشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

نجفی‌خواه، مهدی؛ یافتیان، نرگس؛ بخشعلی زاده، شهرناز (1390). دورنمایی از خلاقیت در فرآیند آموزش ریاضی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، 5(4): 251-264.

نریمانی، محمد (1370). راه‌های پرورش و رشد خلاقیت در کودکان. پیوند، (149): 384-391.

نساجی زاده، اسماعیل (1384). آسیب شناسی خلاقیت کودکان در خانواده. پیوند، (316): 46-55.

نفر، ابوالفضل (1388). گزارش میزگرد تحلیلی واکاوی مبانی فلسفی خلاقیت (بخش اول). رشد مشاور مدرسه 5 (1) : 11-15.

نفر، ابوالفضل (1389). گزارش میزگرد تحلیلی واکاوی مبانی فلسفی خلاقیت (بخش سوم). رشد مشاور مدرسه 5 (2): 30-32.

نکویی، بیوک (1378). رابطه خلاقیت، باورهای انگیزشی راهبرهای یادگیری خودنظم بخش و پیشرفت تحصیلی. مجله استعدادهای درخشان، 8(2): 133-160.

نوری، ابوالقاسم؛ معرفاوی، ابراهیم (1382). رابطه عوامل آموزشگاهی و خانوادگی مؤثر بر خلاقیت دانش‌آموزان. دانش و پژوهش در روان شناسی، (18): 13-26.

نوری، زهرا (1362).بررسی تفاوت‌های جنسیتی با توجه به نوع رابطه خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دروس ریاضی، علوم و ادبیات دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز. دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.

نوری، سعیده (1390). روابط بین خلاقیت، وظیفه شناسی، سرسختی، کنترل ادراک شده از زمان و ترجیح سازماندهی با مدیریت زمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه محقق اردبیلی.

نوفرستی، اعظم؛ حمیدپور، حسن؛ دروگر، خدیجه (1389). بررسی رابطه بین گفتار خصوصی و خلاقیت در کودکان پیش دبستانی. مطالعات روان شناختی، 6(4):  105-124.

نوفرستی، اعظم؛ معین الغربایی، فاطمه (1389). هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان. روان شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 7(26): 175-189.

واحدی، شهرام؛ لطفی‌نیا، حسین؛ یوسفی شهیر، نعیمه (1388). رابطه شیوه‌های فرزند پروری و جو عاطفی خانواده با خلاقیت کودکان در مراکز پیش دبستانی شهر تبریز. زن و مطالعات خانواده، 1(3): 107-121.

واحدیان، مجتبی (1388). مروری بر نظریه‌های روان شناسی شناختی خلاقیت. دومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی، triz و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

وکیلی، نجمه؛ امینی، علی (1389). بررسی موانع آموزشی شکوفایی خلاقیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی آموزش و پرورش منطقه هلیلان در استان ایلام در سال تحصیلی 88-89.  فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، شماره 4 تابستان 89: 183-202.

هاشمی، سهیلا (1388). بررسی رابطه بین هوش هیجانی، خلاقیت هیجانی و خلاقیت در دانشجویان هنر، ادبیات و علوم پایه. اندیشه‌های نوین تربیتی، 5(9): 79-102.

هاشمیان، کیانوش؛ هاشمی کوچک سرایی، سهیلا (1380). بررسی مقایسه‌ای بین تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فارسی و حرفه و فن، روش‌های تدریس معلمان و شیوه‌های فرزندپروری والدین در پرورش خلاقیت در دختران دوره راهنمایی شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 11(39): 147-171.

هویدا، رضا؛ سیادت، سیدعلی؛ آقابابایی، راضیه؛ رحیمی، حمید (1390). بررسی رابطه بین راهبردهای رفتارمحور خود-رهبری و خلاقیت اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران. پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، 1(1): 127-142.

یعقوبی، ابوالقاسم؛ محققی، حسین؛ عرفانی ،نصرالله؛ مرتضوی، سیدعلی (1390). مقایسه اثربخشی فنون مختلف آموزش تفکر خلاق بر خلاقیت دانش‌آموزان پایه اول دوره متوسطه. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،1­(2): 133-150.

یغمایی، فرنوش (1375). بررسی تأثیر جو مدرسه در میزان خلاقیت دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدایی مناطق 20گانه آموزش و پرورش شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم-دانشگاه تربیت معلم تهران.

یغمایی؛ فریده (1381). روش‌های پرورش خلاقیت. پیوند، ( 273 و 274 و 275): 72-74.

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (4th revised ed). Washington, DC.

American Psychological Association. (2009). Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association.

Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, T. PT., X Rothstein, H. (2009). Introduction to Meta- Analysis. New York: John Wiley & Sons.