اثر بخشی آموزش فلسفه به شیوة حلقة کندوکاو بر پرسش‌گری و نگرش به خلاقیت در دانش‌‌آموزان نابینا

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)lakrami@yahoo.com

2 استادیار دانشگاه اصفهان، رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسیaghamarani@yahoo.com

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثناییsaghalar@yahoo.com

چکیده

زمینه: هدف برنامة آموزش فلسفه به کودکان ایجاد چالش‌های فکری است و نقش مهمی در ایجاد تفکر خلاق دارد.
هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اجرای برنامة فلسفه برای کودکان بر بهبود پرسش‌گری و نگرش به خلاقیت در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا سنین 11-9 سال در شهر یزد پرداخته است.
روش: تعداد 28 نفر دختر و پسر نابینا، (14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر گروه کنترل) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامة شیوة سنجش توانایی پرسش‌گری و نگرش به خلاقیت استفاده شد. در این پژوهش از روش آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، استفاده شد و سپس از روش کلاس‌داری به شیوة حلقه کندوکاو شارپ - لیپمن و از داستان‌های فکری فلیپ کم و رابرت فیشر بهره گرفته شد.
یافته‌ها: داده‌های به‌دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان با روش حلقة کندوکاو در بهبود پرسش‌گری و نگرش به خلاقیت دختران و پسران نابینا مؤثر است.
نتیجه‌گیری: آموزش فلسفه به کودکان در تقویت پرسش‌گری، تفکر انتقادی و خلاقیت  در کودکان نابینا نقش مهمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effects of Teaching Philosophy with Community of Inquiry Method on Questioning and Attitude to Creativity to the Blind Students

نویسندگان [English]

  • Leila Akrami 1
  • Amir Ghamarani 2
  • Sedigheh Aghalar 3
چکیده [English]

Background: Philosophy for children have important role in challenging and creativity thinking for children.
Objective: The aim of this research was to study the effects of teaching philosophy with method community of inquiry on questioning and attitude to creativity to the blind students with 9-11 age group. Some 28 blind girls and boys students were selected randomly to carry out the test.
Method: Some 14 persons for experimental group and some other 14 persons for control group were selected with simple random sampling method. The samples were assessed by questioning and CAS questionnaire.  To study hypothesis, experimental (pre-test- post- test) method was employed and then community of inquiry Lipman, Robert fisher and Philip cam thinking stories they were used to teach them. Data were analyzed using ANCOVA.
Results: Findings showed that, philosophy for children with method community of inquiry caused improvement of questioning (0/001) and attitude to creativity (0/001) of blind girls and boys were improved.
Discussion: Philosophy for children have important role, in reinforcement questioning, critical thinking and creativity for blind child.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blindness
  • Philosophy for children
  • Community of Inquiry
  • questioning
  • attitude to creativity