بررسی ارتباط سبک‌های تصمیم‌گیری و ادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه در بین مدیران فرهنگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روا‌ن‌شناسی دانشگاه پیام نور تهران (نویسنده مسئول)fatemeh.nazemi@yahoo.com

2 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران msaffarinia@yahoo.com

چکیده

زمینه: مدیریت کارآفرینانه فرایند مشخص ساختن فرصت برای خلق ارزش از طریق نوآوری و غنیمت داشتن فرصت‌هاست؛ با وجود آنکه در آغاز منابع کافی وجود ندارد. این در حالی است که نقش کارآفرینی در سازمان‌های دولتی هنوز دوره طفولیت خود را می‌گذارند.
هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط و توان پیش بینی ادراک ریسک و خطرپذیری،سبک‌های تصمیم‌گیری در خصوص رفتارهای کارآفرینانه است.
روش پژوهش: طرح پژوهش از نوع توصیفی است که با هدف کاربردی و به روش همبستگی انجام شده است. صد و یک نفر از مدیران دستگاه‌های فرهنگی شهرتهران به صورت تصادفی انتخاب شدند که برای اجرای پژوهش از پرسشنامة رفتار کارآفرینانه، ادراک ریسک و سبک‌های تصمیم‌گیری استفاده شد.
یافته‌ها: پژوهش حاضر نشانگر این موضوع است که ادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه رابطة معکوسی دارد که البته از بین رفتارهای کارآفرینانه، رفتار مربوط به شناسایی اهداف (266/0-=R، 05/0>P) به طور معناداری با ادراک ریسک مرتبط است. همچنین از بین سبک‌های تصمیم‌گیری، سبک تصمیم‌گیری منطقی در پیش‌بینی رفتارهای کارآفرینانه نقش مؤثری دارد.
نتیجه‌گیری: طرح این موضوع توجه به مدیریت کارآفرینانه را متذکر می‌شود، به گونه‌ای که مدیریت کارآفرینانه در حیطه‌های مختلف دولتی می‌تواند زمینه‌های پیشرفت را با توجه به امکانات موجود به صورتی روز افزون فراهم کند و رکود و فرسایش در این سیستم را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Decision-Making Styles and Risk perception and Entrepreneurial Behavior among Cultural Managers

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nazemi 1
  • Majid Saffarinia 2
چکیده [English]

Background: Entrepreneurial management is clarifying the process of creating an opportunity to create value through innovation and advantage of opportunities. Although there is not enough literature and resources in this relation, however, the role of entrepreneurship in government agencies is gaining momentum.
Aim: The aim of this study was to examine the relationship of risk perception and decision making styles with entrepreneurial behavior.
Method: The sample consisted of some 101 Tehrani cultural managers who were randomly selected. Descriptive methods, Pearson correlation and multiple regression weres used to test the hypotheses. Devices for data collection in this study consisted of Entrepreneurial Behavior Questionnaire (Shafi Abadi, 2011), perceived risk (Benten, 1993) and decision-making styles (scott and Bruse, 1995), respectively.
Data: The results indicate that risk perception is inversely related to entrepreneurial behavior. In the entrepreneurial behavior, detecting targets (266/0- = R, 05/0> P) is significantly associated with risk perception. also the style of decision-making style as predictors of entrepreneurial behavior were reasonably and effectively perceived.
Conclusion:  The subject of this study reminds the entrepreneurial management, the way that entrepreneurial management in various public areas can provide areas for improvement and that this system can reduce stagnation and inactivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk perception
  • rational decision making style
  • intuitive style
  • dependent style
  • avoidant style
  • entrepreneurial behavior