بررسی میزان رابطة بین حل خلاق مسئله در فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران آموزش و پرورش استان لرستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایرانzohre.alamin57@gmail.com

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزادواحدرودهنyadegari1120@yahoo.com

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهنf_nazem@yahoo.com

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهنskarimzadeh@yahoo.com

چکیده

زمینه: امروزه، پیشرفت‌های تازه در فرهنگ سازمانی و دست‌یابی به بهره‌وری سازمان‌ها با استفاده از حل خلاق مسئله بسیار به چشم می‌خورد. تا آن جا که زمینه پژوهش‌ها نشان می‌دهد سازمان‌هایی که تأکید بیشتری بر بهره‌وری با استفاده از حل خلاق مسئله دارند در مقایسه با دیگر سازمان‌ها مؤفق‌ترند.   
 هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان رابطه حل خلاق مسئله در فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران آموزش و پرورش استان لرستان در سال 1392-1391 است.
روش: پژوهش حاضر توصیفی ازنوع همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران وکارکنان اداره‌های آموزش وپرورش استان لرستان است که ازمیان آن‌ها تعداد 56 نفر مدیر و 163 نفرکارمند به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارپژوهش شامل پرسشنامه استاندارد 68 سؤالی رابینز مرکب از 17 سؤال مربوط به بهره‌وری، 22 سؤال مربوط به حل خلاق و 29 سؤال مربوط به فرهنگ سازمانی است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون خی دو و رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین حل خلاق مسئله وفرهنگ سازمانی با بهره‌وری مدیران آموزش وپرورش استان لرستان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نظر به اهمیتی که حل خلاق مسئله در ارتقاء فرهنگ سازمانی دارد و از طرفی قرابتی که در اهداف بهره‌وری با اهداف مدیران آموزشی وجود دارد، سازمان‌های گوناگون به‌ویژه سازمان‌های آموزشی می‌توانند در پیشبرد اهداف خود نتایج این پژوهش را به‌کار گیرند و زمینه‌های تحقیق و توسعه آن‌ها را مهیا سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Creative Problem Solving, Organizational Culture and Productivity of Education Managers in Lorestan province

نویسندگان [English]

  • Zohreh Alamin 1
  • Zargham Yadegari 2
  • Fattah Nazem 3
  • Samad Karimzadeh 4
چکیده [English]

Background: Recent improvements in organizational culture and having access to the productivity of organizations through creative solutions have proved to be very crucial. The review of literature of the research shows that the organizations which lay more emphasis on productivity through creative problem solving are more successful than the other organizations.
Objective: The aim of the present study was to evaluate the relationship between creative problem solving and organizational culture and productivity of education managers in Lorestan province in 2012-2013.
Method: The research method used was correlational. The population consisted all managers and employees of education department in Lorestan provice. Some 68 managers and 163 employees were selected as the sample. The data were collected through Robin’s questionnaire. It consisted of 68 items which were divided into three dimensions: productivity, organizational culture, and productivity of organization.
Results: The results from the multivariate regression analysis showed that there is a significant positive relationship between the creative problem solving and organizational culture and productivity.
Conclusion: According to the research findings it can be concluded that there is a significant positive relationship between the creative problem solving and organizational culture and productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative problem solving
  • Organizational Culture
  • Productivity
آقایی فیشانی، تیمور(1390). خلاقیت و نوآوری: با نگرش سیستمی. تهران: کتاب طلایی جامع.
ادر، جان (1391). آموزش مهارت‌های تفکر خلاق، ترجمة ابوذر کرمی. تهران: سایه سخن.
الینیکف، اندره جی (1388). مگا خلاقیت، ترجمة مارال شیخ زاده. تهران: رسا.
اندریوپولوس، کنستانیتن (1390). مدیریت تحول، خلاقیت و نوآوری، ترجمة غلامرضا طالقانی. تهران: علم و ادب.
اسدی، محمد (1380). رابطة فرهنگ سازمانی با بهره‌وری مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صفحه 85.
 بهجویا، ناظم (1392). خلاقیت ما، رنسانس ما. تهران: نسل نو اندیش.
 پیرخائفی، علیرضا (1384). پرورش خلاقیت مبانی و روش‌های پرورش. تهران: هزاره ققنوس.
 پیرخائفی، علیرضا (1390). پرورش خلاقیت. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
جهانی، جعفر (1388). پرورش خلاقیت: از نظریه تا عمل. تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 جرج اف، نلر (1380). هنر و علم خلاقیت، ترجمة علی اصغر مدد. شیراز: دانشگاه شیراز،چاپ دوم.
 ساموئل کینگ (1381). جامعه شناسی، ترجمة مشفق همدانی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
کامرون، کیم. اس (1386). راه گشایی خلاق درمدیریت، ترجمة نسرین جزنی. تهران: نشر نی.
میرزایی، بهنام (1391). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان صنعت، معدن و تجارتاستان تهران، پایگاه مقالات علمی مدیریت.
 ناظم، فتاح (1390). مدیریت بهره‌وری (فضای سازمانی و بهره‌وری). رودهن: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی رودهن.
 
 
 
 
 
 
 
Daft, R, L. & Macintosh Norman, B., (2006). The Nature and use of Formal Control system for Management Control and Strategy Implementation. Journal of Management, Vol. 10, No.1: 43-66
Gordon . J. (1999 ). A Diagnostic Approach to Organizational Behavior. fourth Edition Inc.
Newman, William, H., Summer, Charles, E., and Warren, E. Kirby  (1992). The process of management: concepts, behavior, and practice. Prentice-Hall,Inc..
Moorhead, G and Griffin, R (2002). Organizational Behavior. Second edition,