تئوری سیستمی خلاقیت در سازمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)sadmansoor@gmail.com

چکیده

زمینه: با وجود ضرورت روزافزون خلاقیت در حیات فردی و اجتماعی بشر، هنوز هم افراد به‌ویژه مدیران درک و فهم درستی از مفهوم پیچیده و مبهم خلاقیت ندارند و در نتیجه در مدیریت کردن استعداد خلاقیت با چالش بنیادین مواجه می‌شوند و عموماً نادانسته خلاقیت را محدود می‌کنند. زیرا، نه‌تنها خلاقیت در زمرة پیچیده‌ترین رفتارهای انسانی قرار دارد، بلکه تحقیقات انجام‌شده در زمینه مفهوم خلاقیت به‌طور کلی پراکنده، ناسازگار و غیر منسجم است و بر این اساس، این تحقیقات پیشنهادهای کاربردی واضح و مشخصی برای مدیریت خلاقیت ارائه نمی‌کنند.
هدف: تحقیق حاضر با هدف وحدت بخشیدن به ادبیات پراکنده و ناسازگار خلاقیت در عرصه سازمان در قالب یک تئوری در راستای مدیریت مفهوم پیچیده و مبهم خلاقیت، انجام شده است.
روش: با رویکردی سیستمی- اکتشافی و بهره‌گیری از روش‌های فراتحلیل و تحلیل محتوا، 490 تحقیق مطالعه و بررسی شد که طی سال‌های 1950 تا 2012 میلادی در مورد خلاقیت انجام شده‌اند.
یافته‌ها: پردازش داده‌های استخراج‌شده از تحقیقات، به اکتشاف تئوری سیستمی خلاقیت منجر شد. این تئوری بر محور سلسله مراتبی از متغیرها شامل ابعاد، عوامل، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و همچنین روابط حاکم بر آن‌ها به ادبیات پراکنده، نامنسجم و ناسازگار خلاقیت وحدت بخشید و بیان‌گر آن است که خلاقیت پدیده‌ای سیستمی است که متشکل از ابعاد سه‌گانه چگونگی، چیستی و چرایی است. چگونگی خلاقیت بیان‌گر ورودی‌های سیستم خلاقیت یا عوامل مؤثر بر خلاقیت است که عبارت‌اند از چهار عاملِ فردی، شغلی، گروهی و سازمانی. چیستی خلاقیت به فرایند سیستم خلاقیت اشاره دارد و شامل عوامل سه‌گانه خلاقیت فردی، خلاقیت گروهی و خلاقیت سازمانی است. چرایی خلاقیت بیان‌گر اهمیت و ضرورت است یا آنچه از سیستم خلاقیت حاصل می‌شود که عبارت‌اند از عوامل دوگانة خروجی و پیامد.
نتیجه‌گیری: بر اساس سطوح چندگانه تئوری سیستمی خلاقیت (ابعاد، عوامل، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها) و روابط حاکم بر آن‌ها، می‌توان در عرصة سازمان خلاقیت را مدیریت کرد. به این‌ صورت که این تئوری به افراد و به خصوص مدیران کمک می‌کند تا با رویکردی سیستمی از سطح ابعاد، عوامل، مؤلفه‌ها تا شاخص‌ها درک کنند که خلاقیت چیست؟ چرا به آن نیاز دارند و چگونه می‌توانند آن را ارتقاء دهند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

System Theory of Creativity in the Organization

نویسنده [English]

  • Mansour Sadeghi Mal Amiri
چکیده [English]

Background: In spite of the increasing importance and necessity of paying attention to the stance of creativity in today’s world in terms of individual and collective life of human, the concept is yet ignored among the managers. The concept of creativity is among the most complex human behaviors and most researches in the field of creativity are mostly scattered, inconsistent and incoherent on the subject. This research tried to offer a clear application to manage creativity.
Objective: This study aimed to unite the scattered and inconsistent literature on creativity in the form of a theory.
Method: Exploratory-qualitative approach, meta-analysis, and content analysis methods were employed in this research. Some 490 researches which were conducted during 1950 to 2012 on creativity were studied.
Results: Processing data derived from research led to the discovery of the systems theory of creativity. This theory is based on hierarchy of variables including size, elements, components and indicators. Creativity and innovation phenomenon indicates that the system is composed of multiple dimensions. Creativity and innovation system inputs or factors affect creativity that includes four factors: personal, departmental, professional, and organizational. What is Creativity?  Creativity refers to the system and consists of three individual creativity, group creativity and organizational creativity. Why creativity reflects the importance and necessity, or what the result will be the creation of systems that include output and outcome factors.
Conclusion:  Based on the multiple levels of creativity (dimensions, factors, components and indicators) as well as the relations governing them, creativity can be managed at organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • what is creativity
  • why creativity
  • creativity systemic theory
Abbey, A.; & Dickson, J(1983). R & D work climate and innovation in semi-conductors. Academy of Management Journal, 26(2), 362-368.
Ackoff, L, Russell(1981). Creating the Corporate Future: Plan or be planned For (Hardcover).
Agbor EMMANUEL(2008). Creativity and Innovation: The Leadership Dynamics. Journal of Strategic Leadership, 1(1), 39-45.
Agona, Cynthia. A(2001). Identifing Ekvall creative climate dimensions in an aesthetic education setting. Buffalo State College.
Agustus, A & Dickson, W(1983)." R & D work climate & innovation ". Academy of management, Journal, 26(3), 362-368.
Ahmed, P(1999). Sustaining a culture of discontinuous innovation". In Best Practice: Process Innovation Management, M Zaire (ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.
Ahmed, P. K(1998). "Culture and climate for innovation", European Journal of Innovation Management, 1(1): 30 - 43.
Akarakiri, J. B. (1998). Utilisation of creativity and innovation by the practice of new product planning in developing countries. Psychologia: An International Journal, 6(2), 64–80.
Albaum , G(1976). Selecting specialized creators : The independent inventor. Psychological reports, 39(1), 175- 179.
Alex , B & Dermot , B(1967). An experimental approach to organizational behavior . In personnel and industrial psychology , Edwin flesh man , ed. Home wood, 111.: The Dorsey press , Inc : 406.
Amabile , T.M(1979). Effects of external evaluation on artistic creativity. Journal of Personality and Social Psychology 37(2), 221–233.
Amabile, T. M. and Gryskiewicz, N. D(1989). The creative environment scales: Work environment inventory. Creativity Research Journal 2(4), 231–253.
Amabile, T. M., Burnside, R. M., & Gryskiewciz, S.S(1999). User’s manual for KEYS, assessing the climate for creativity: A survey from the Center for Creative Leadership. Publisher: Center for Creative Leadership.
Amabile, T. M., Hill, K. G., Hennessey, B. A., & Tighe, E. M(1994). The work preference inventory: Assessing intrinsic and extrinsic motivational orientations. Journal of Personality and Social Psychology, 66(5), 950-967.
Amabile, T. M., Mueller, J. S., Simpson, W. B., Hadley, C. N., Kramer, S. J., & Fleming, L(2003). Time pressures and creativity in organizations: A longitudinal field study. HBS Working Paper, 1(23) ,1-27.
Amabile, T. M., Schatzel, E. A., Moneta, G. B., & Kramer, S. J(2004). Leader behaviors and the work environment for creativity: Perceived leader support. Leadership Quarterly, 15(1), 5–32.
Amabile, T.M(1983). The Social Psychology of Creativity, Springer-Verlag, New York, NY.
Amabile, T.M(1988). A model of creativity and innovation in organizations. In Staw, B.M. and Cummings,L.L (eds.),Research in Organizational Behaviour. Vol. 10. Greenwich, Conn. J.A.I. Press, 123-167.
Amabile, T.M(1990). Within you, without you: the social psychology of creativity and beyond, Runco, M.A, Albert, R.S, Theories in Creativity, Sage, Newbury Park, CA.
Amabile, T.M(1996). Creativity in Context. New York: Westview Press.
Amabile, T.M, Gryskiewicz, S.S(1987). Creativity in R&D Laboratory, "Technical report No. 30", Center for Creative Leadership, NC.
Amabile, T.M.; Conti, R.; Coon, H.; Lazenby, J., and Herron, M(1996). Assessing the work environment for creativity, Academy of Management Journal, 39(5), 1154-1185.
Amabile, Teresa(1998). How to Kill Creativity. Harvard Business Review, 76 (5), 77-87.
Amabile. T. M(1989). Growing Up creative: nurturing a lifrtime of creativity. New York: Crown.
Amabile. T. M(1997). " Motivating creativity in organizations: on doing what you love and loving what you do". Colifornia Management Review, 40 (1): 39- 58.
Ancona, D. G. and Caldwell, D. F(1992). Demography and design: Predictors of new product team performance. Organization Science 3(3), 321–341.
Anderson, N. R.; and West, M.A(1998). Measuring climate for work group innovation: evelopment and validation of the climate inventory, Journal of Organizational Behavior, 19(3), 235-258.
Andrews, F.M. and Gordon, G(1970). Social and organizational factors affecting innovation research. Proceedings for the American Psychological Association 78, 570–589.
Andrews, J. and Smith, D.C(1996). In search on the marketing imagination: Factors affecting the creativity of marketing programs for mature products. Journal of Marketing Research 33(2),174–187
Andriopoulos, C(2001). Determinants of organizational creativity: a literature review”, Management Decision, 39(10), 834- 840.
Angle, H. L(1989). Psychology and organizational innovation. In A. H. Van deVen, H. L. Angle, & M. S. Poole (Eds.), Research on the management of innovation: The Minnesota studies (pp. 135-170). New York: Harper & Row.
Anonymous (1997). Stimulating creativity & innovation". Research Technology Management .
Argyris, Chris (1963). Organization and innovation. New Haven: Conn: Yale University Press.
Aslani Alireza., Marja Naaranoja and Tauno Kekale(2012). Application of Creativity Techniques in the Creation of Organizational Strategies. International Journal of Engineering Business Management,4(14).
Baek-Kyoo Joo(2007). The Impact of Contextual and Personal Characteristics on Employee Creativity in Korean Firms. Unpublished doctoral dissertation. University of Minnesota, Minneapolis, MN.
Baer. Markus, Greg R. Oldham and Anne Cummings(2003). Rewarding creativity: when does it really matter? The Leadership Quartery, 14 (4-5): 569- 586.
Barron F. and D.M. Harrington(1981). Creativity, intelligence, and personality. Annual Review of Psychology 32, 439–476
Basadur, M (1987). Needed research in creativity for business and industrial applications in Isaksen, S. (Ed.) Frontiers of Creativity Research: Beyond the Basics. New York: Bearly Limited.
Bass, B. M(1985). Leadership and performance beyond expectation. New York: Free Press.
Bohem.D(1998). On Creativity. Edited by Lee Nichol, Routledge.
Bonnardel Nathalie and Franck Zenasni(2010). The Impact of Technology on Creativity in Design: An Enhancement? i CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT, 19(2), 1467-8691.
Bouncken Ricarda(2009). Creativity in Cross-Cultural Innovation Teams: Diversity and Its Implications for Leadership. Knowledge & Space , 2,189-200. Publisher: Springer Netherlands.
Brand. A(1998). Knowledge management and innovation at 3M. Journal of Knowledge Management, 2 (1),17- 22.
Bresnahan, J(1997). The elusive muse. CIO, 11 (2), 50-56.
Brolin, C(1992). Creativity and critical thinking. Tools for preparedness for the future. in Krut, 53, 64-71.
Bruce, Heather(2004). Leading creativity. Food science Australia, P.O.Box, Tingalpa, Queenslnd, Australia.
Burns, T & Staker, G(1962). The management of innovation. Chicago: Quadrangle books.
Byrne, J. A(1993). The virtual corporation. International Business Week,8(2), 36-41.
Cameron, K(2004). A Process for Changing Organizational Culture. Michael Driver (Ed.) The Handbook of Organizational Development.
Cameron, K. and R. E. Quinn(2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. Addison-Wesley, Reading, MA.
Cangelosi, J.S(1996). Teaching mathematics in secondary and middle school: an interactive approach (2nd Edition). New Jersey: Prentice Hall.
Catmull, E.d(2008). How Pixar Fosters Collective Creativity. Harvard Business Review, 86(9), 64-72.
Chander, Gaylen N., Keller, Chalon, and Douglas W. Lyon(2000). Unraveling the Determinants and Consequences of an Innovation-Supportive Organizational Culture. Entrepreneurship: Theory & Practice, 25(2), 59-76.
Chavez- Eakle., Lara M C & Cruz C(2006). Personlity: A possible bridge between creativity & psychology? Creativity Research Journal, 18(1): 27-38.
Chin. Hsin. Lee(2008). The relationship of Characteristics, creative self efficacy and creativity. Master thesis. DepartmentHuman Resource Management.
CIMA Study Text(1996). Organisational Management and Development (3rd ed.). London: BPP Publishing.
Cindy Wu, Jeffery S. McMullen, Mitchell J. Neubert and Xiang Yi (2008). The influence of leader regulatory focus on employee creativity. Journal of Business Venturing. Volume 23, Issue 5: 587- 602.
Coveney, Béatrice(2008). Assessing the organisational climate for creativity in a UK Public, Library Service: a case study. Library and Information Research, 32(102).
Craft, A(1999). Creative development in the early years: some implications of policy for practice. The Curriculum Journal 10(1): 135 - 150.
Csikszentmihalyi, M(1997). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. , Harper Collins, New York.
Dacey. J.S(1989). Fundamentals of creative thinking, Lexington Books, Lexington.
Dahlin, K. B., Weingart, L. R., & Hinds, P. J.(2005). Team diversity and information use. Academy of Management Journal, 48(6): 1107–1123.
Damanpour. F(1991). Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants and moderators. Academy of Management Journal, 34(3) , 555–590.
David, P. & Wilkof, D(1988). Scientific & technical information transfer for hogh technology: keeping the figure in its ground. R & D management, 18 (1), 45-58.
Davis. Gary A(2003). Personalities of Creative People. R&D Innovator ,2(4).
De Bono .E ( 1995). Serius creativity. R&D innovator, 4 (2), 1-13.
De Bono, Edward(1992). serious creativity: using the of lateral thinking to create newe ideas. Harper Business
De Dreu, C. K. W., & Weingart, L. R(2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 88(4): 741–749.
Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M(1999). A meta-anallytical review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627-668.
DiLiello Trudy C. and Jeffery D. Houghton(2008). Creative Potential and Practised Creativity: Identifying Untapped Creativity in Organizations. Journal compilation . Blackwell Publishing, 17(1), 37-46.
Dougherty, D. And Hardy, B.F(1996). Sustained innovation production in large mature organizations: Overcoming organization problems. Academy of Management Journal 39(5), 826–851.
Drazin, R., Glynn, M.A. and Karanjian, R. K(1999). Multilevel theorizing about creativity in organizations: A sensemaking perspective. Academy of Management Review 24(2), 286–307.
Drucker, P. F(1992). The new society of organizations. Harvard Business Review, 70 (5), 95-105.
Drucker. Peter. F (1974). Management: Tasks, responsibilities, practice. New York: Harper and Row.
Drucker. Peter(1991). the Discipline of Innovation. select Articles: HBR Innovation.
Dt ogilvie (1998), “Creative action as a dynamic strategy: using imagination to improve strategic solutions in unstable environments”, Journal of Business Research, No. 41, pp. 49-56.
Dunbar, K(1995). How scientists really reason: Scientific reasoning in real-world laboratories. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), The Nature of Insight (pp. 65-395). MIT Press, Cambridge, MA.
Edwards, R.W., Kumar, P., and Ranjan, R(2002). Understanding Organisation Culture and Innovation: A Case Study Approach, Sixth International Research Conference on Quality, Innovation and Knowledge Management held in Malaysia in February.
Eind hoven , j , & Vinacke (1952). “Creative processes in painting “. The journal of general psychology. 47.
Eisenberger, R. and Armeli, S(1997). Can salient reward increase creative performance without reducing intrinsic creative interest?. Journal of Personality and Social Psychology 72(30, 652–663.
Eisenberger, R., & Rhoades, L. (2001). Incremental effects of reward on creativity. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 728–741.
Eisenberger, R., Armeli, S., & Pretz, J. (1998). Can the promise of reward increase creativity? Journal of Personality and Social Psychology, 74, 704–714.
Ekvall, G(1990). Work climate. Manual form A. Stockholm: G. E. Organizational psychology.
Ekvall, G(1991). The organizational culture of idea management: a creative climate for the management of idea. In J. Henry & D. Walker (Eds.). Managing innovation. London: Sage.
Ekvall, G.; Isaksen, S. G.; Lauer, K. J., & Britz, A(2001). Perceptions of the best and worst climates for creativity: Preliminary validation evidence for the Situational Outlook Questionnaire. Creativity Research Journal, 13(2), 171-184.
Ekvall. G and Ryhammar. L(1999). The creative climate: Its determinants and effects at a swedish university. Creativity Research Journal, 12(4), 303- 310.
European Parliament & Council Decision(2008). European Parliament & Council Decision, 1350: 1-9.
Faris, G. F(1982). The technical supervisor:Beyond the peter Principle. Readings in the management of innovation. - Boston : Pitman.
Farmer, S. M., Tierney, P., & Kung-Mcintyre, K(2003). Employee Creativity in Taiwan: An Application of Role Identity theory. Academy of Management Journal, 46(5), 618-630.
Feist, G. J(1998). A meta-analysis of personality in scientific and artistic creativity. Personality and Social Psychology Review,2(4), 290–309.
Finke, R. A., T. B. Ward, S. M. Smith(1992). Creative cognition: Theory, research, and applications. The MIT Press, Cambridge, MA.
Flynn, M, L.Dooley, D. O’Sullivan and K. Cormican. Cimru(2003). Idea management for organizational innovation. International Journal of Innovation Management, 7(4).
Ford, C.M(1996). A theory of individual creative action in multiple social domains. Academy of Management Review, 21(4), pp. 1112–1142.
Ford, C.M. and Gioia, D.A(1995). Creative action in organizations. SAGE, Publications. International Educational & Professional Publisher. London: Thousand Oaks.
Franken, E Robert(2004). Human Motivation, 3rd ed. Pacific Grove, Calif.
Freud, s.(1964). Leonardo, da,V and a memory of his childhood. New York Norton.                                    
Gardner, H(1993). Greasing minds. New York: Basic Books.
Gassmann, O(2001). Multicultural Teams: Increasing Creativity and Innovation by Diversity. Creativity and Innovation Mangement, 10(2).
George J.M. and J. Zhou(2002). Understanding when bad moods foster creativity and good ones don’t: The role of context and clarity of feelings, Journal of Applied Psychology 87(4), 687–697
George, J. M., & Zhou, J(2001). When openness to experience and conscientiousness are related to creative behavior: An interactional approach. Journal of Applied Psychology, 86(3), 513–524.
Gilson, L. L., & Shalley, C. E(2004). A little creativity goes a long way: An examination of teams’ engagement in creative processes. Journal of Management, 30(4), 453–470.
Gioia, Dennis(1994). Constrsts & convergences in creativity. Themes in Academic and Practitioner Views: 317-329.
Glynn, M. A., & Webster, J(1993). Refining the nomological net of the adult playfulness scale: Personality, motivational, and attitudinal correlates for highly intelligent adults. Psychological Reports, 72(3), 1023-1026.
Gong, Y., Huang, J., & Farh, J(2009). Employee learning orientation, transformational leadership, and employee creativity: he mediating role of employee creative self-efficacy. Academy of Management Journal, 52(4): 765–778.
Greeberg. E(1992). Creativity, autonomy, and the evaluation of creative work: Artistic worriees in organizations. Journal of creative Behavior, 26(2), 75- 80.
Gullford ,j(1959). traits of creativity” In H. H Anderson (Ed). New York: Harper and Row.
Gurteen , David(1998). Creativity & knowledge management, first published in the journal of knowledge management, 2(1), 5-13.
Hackman J.R. and G.R. Oldham(1980). Work redesign, Addison-Wesley, Reading, MA.
Han, J.K., Kim,N., Srivastava, R.J(1998). Market Orientation and Organization Performance: is Innovation a Missing Link? Journal of Marketing, 62(4): 30-45.
Hardy, R. E. and Schwartz, R(1996). The self-defeating organization: how smart companies can stop outsmarting themselves. Harper Business Publishers, Sydney, NSW.
Hargadon, A. B., & Bechky, B. A(2006). When collections of creatives become creative collectives: A field study of problem solving at work. Organization Science, 17(4), 484-500.
Harris, R (1998).”Introduction to creative thinking”. http://www.virtualsalt.com/crebook1.htm.
Heinze, T.; Shapira, P.; Rogers, J.D., and Senker, J.M(2009). Organizational and institutional influences on creativity in scientific research. Research Policy 38(4), 610-623.
Hill, K. G., & Amabile, T. M(1993). A social psychological perspective on creativity: Intrinsic motivation and creativity in the classroom and workplace. Chapter in S. G. Isaksen, M. C. Murdock, R. L. Firestien, & D. J. Treffinger (Eds.), Understanding and recognizing creativity: The emergence of a discipline. Norwood, NJ: Ablex.
Hinton, B.L(1968). A Model for the Study of Creative Problem Solving. Journal of Creative Behavior, 2(2), 133–42.
Horn. D and G. Salvendy(2006). Consumer-based assessment of product                         creativity:  A review and reappraisal, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing 16 (2), 155–175.
Isaksen, S. G(1995). On the conceptual foundations of creative problem solving: A response to Magyari-Beck. Creativity and Innovation Management, 4(1), 52-63.
Isaksen.S.G., Lauer, K.J. (1999).relationship between cognitive code style and individualpsycological climate: reflection son a previous sudy.Studia psychological, 41,177-191.
Jackson Linda A, Edward A. Witt, Alexander Ivan Games, Hiram E. Fitzgerald, Alexander von Eye,Yong Zhao(2011). Information technology use and creativity: Findings from the Children and Technology Project. Computers in Human Behavior , 28(2), 370-376.
Jackson, S. E(1992). Team composition in organizational settings: Issues in managing an increasingly diverse workforce. In S. Worchel, W. Wood & J. A. Simpson (Eds), Group process and productivity: 138–173. Newbury Park, CA: Sage.
Jain, R. K. and Triandis, H. C(1990). management of research & development organizations. MIT.
Janis, I. L(1972). Victims of groupthink: A psychological study of foreign-policy decisions and fiascos. Boston: Houghton Mifflin.
Jehn, K. A(1995). A multimethod examination of the benefits and detriments of intragroup conflict. Administrative Science Quarterly, 40(2), 256–282.
Jehn, K. A., Northcraft, G., B., & Neale, M., A. (1999). Why differences make a difference: A field study of diversity, conflict and performance in workgroups. Administrative Science Quarterly, 44(4), 741–763.
Joussemet, M., & Koestner, R. (1999). Effect of expected rewards on children’s creativity. Creativity Research Journal, 12, 231–239.
Judge, W.Q., Fryxell, G.E. & Dooley, R.S(1997). The new task of R & D management: Creating goal-directed communities for innovation. California Management Review, 39 (3), 72-85.
Jurcova, M. (1998). Humor and creativity: Possibilities and problems in studying humor. Studia Psychologica, 40, 312–316.
Jussim, L., Soffin, S., Briown, R., Ley, J. and Kohlhepp, K(1992). Understanding reactions to feedback by integrating ideas from symbolic interactionism and cognitive evaluation theory. Journal of Personality and Social Psychology 62(3), 402–421.
Kahya .Emin (2009). The effects of job performance on effectiveness. International Journal of Industrial Ergonomic. Volume 39, Issue 1: 96- 104.
Kanfer, R., & Ackerman, P. L(1989). Motivation and cognitive abilities: An integrative/aptitude-treatment interaction approach to skill acquisition. Journal of Applied Psychology Monograph, 74, 657-690.
Kanter, R.M(1986). Holiday gifts: Celebrating employee achievements. Management Review, 75, 19-21.
Kanter, Rosabeth, Moss(1983). The change masters. New York: Simon and Schuster.
Kasperson, C. J(1978). Psychology of scientists: XXXVII. Scientific creativity: A relationship with information channels. Psychological Reports 42, 691–694.
Katz, R & M. Tushman(1981). An investigation in to the managerial roles & career paths of gatekeepers & project supervisors in a major R & D facility. R&D Management, 11(3), 103-110.
Katz, R & T. J. Allen(1982). Investigating the not invested here (NIH)syndrom:A Look at the performance, tenure, & communication patterns of 50 R & D project groups. R & D management, 12(1), 7-9.
Katz, R. and Allen, T. J(1988). Project performance and locus of influence in the R&D matrix. In: Katz, R., Editor. Managing professionals in innovative organizations. A collection of readings, Ballinger, Cambridge, MA, pp. 469–484.
Keller, R. T(1992). Transformational leadership and the performance of research and development project groups. Journal of Management, 18, 489–504.
Keller, R.T(1986). Predictors of the performance of project groups in R&D organizations, Academy of Management Journal, 29, 715–726.
Kerr, S(1975). On the folly of rewarding A, while hoping for B. Academy of Management Journal, 18(4), 769–783.
Khalil, O.E.M(1996). Innovative work environments: The role of information technology and systems. Sam Advanced Management Journal, 61 (3), 32-36.
Khazanchi, Shalini., Lewis, Marianne W., and Kenneth K. Boyer(2007). Innovation-Supportive Culture: The Impact Of Organizational Values On Process Innovation. Journal of Operations Management, 25(4), 871-884.
Kim, Soonhee(2009). Managerial Leadership, the Climate for Creativity, and a Culture of Innovation and Performance-Driven in Local Government. Paper Prepared for the PMRA Conference, Columbus, Ohio.
King, N. & Anderson, N(1995). Innovation and Change in Organizations. Routledge. London.
King, S. C. (1998). Creativity and problem solving: The challenge for HRD professionals. Human Resource Development Quarterly, 9, 187–191.
Kirton M(1994). Adaptors and innovators: Styles of creativity and problem solving. , Routledge, New York.
Kirton, M.J(1989). Adaptors and innovators at work. In M.J.kitron (Ed), Adaptors and innovators :Styles of creativity and problem solving (pp.56_78). New York: Rout ledge.
Kovac, T. (1998). Creativity and prosocial behavior. Studia Psychologica, 40, 326–330.
Kratzer, J., Leenders, R. T. A. J., & van Engelen, J. M. L., (2006). Team polarity and creative performance in innovative teams. Creativity and Innovation Management, 15(1), 96-104.
Kristensson Per(2001). The effects of information technology on creativity. Publication: Research Licentiate thesis. Luleå tekniska universitet, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
Kruglanski, A. W. I. Friedman and G. Zeevi(1971). The effects of extrinsic incentive on some qualitative aspects of task performance, Journal of Personality 39(4), 606–617.
Kurtzberg, T. R., & Amabile, T. M(2001). From Guilford to creative synergy: Opening the black box of teamlevel creativity. Creativity Research Journal, 13(3), 285–294.
Land, Geroge & Beth, Jarman(1980). Breakpoint & beyond: Mastering the future – to day. New York, Dell publishing co., Inc.
Lauer, K. J(1994). The assessment of creative climate: An investigation of Ekvall Creative climate Questionnaier. Unpublished Master s thesis, Buffalo State College, Buffalo, New Yourk.
Lewis, Gareth(1999). Success ful creativity in a week. Institu of management. London: Hodder & Stoughton.
Lewis, Gareth(2001)”. Success ful creativity in a week. London: Hodder & Stouhton.
Locke, E.A, Kirkpatrick, S.A(1995). Promoting creativity in organisations, Ford, C.M., Gioia, D.A, Creative Action in Organisations: Ivory Tower Visions and Real World Voices, Sage Publications, Newbury Park, CA.
Luthans, F. (1995)."Organizational behavior". New York: McGraw Hill Book Company.
Macfadzean, E(1998). Enhancing creativity thinking within organizations. Management decision, 36(5), 309-315.
Mackinnon, D. W(1962). The nature and nurture pf creative talent. American Psychologist, 17(7), 484-495.
Mackinnon, W. D(1970). The Personality correlates of creativity: A study of American architects. In P.E. Vernon (Ed), Creativity: Selected readings (pp. 289-311). New York: Penguin Books.
Madjar, N., Oldham, G. R., & Pratt, M. G(2002). There’s no place like home? The contributions of work and nonwork creativity support to employees’ creative performance. Academy of Management Journal, 45(4), 757–767.
Mangan, A. and Kelly, S(2009). Information systems and the allure of organizational integration: a cautionary tale from the Irish financial services sector. European Journal of Information Systems, 18(1), 66-78.
Mannix, E., & Neale, M. A(2005). What differences makea difference? Psychological Science in the Public Interest, 6(2),31–55.
Manz, C.C. and Sims, H. P(1987). Leading workers to lead themselves: The external leadership of self-managing works teams. Administrative Science Quarterly 32(1), 106–129.
Martin, T.J(1995). Ten commandments for managing creative people. Fortune 131(3), 135–136.
Martins E &. Terblanche C(2003).Building organisational culture that stimulates creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 6 (1), 64-74.
Martins, E., Martins, N(2002). An Organisational Culture Model To Promote Creativity and Innovation ,Journal of Industrial Psychology, 28(4), 58-65.
Martins, E.C (2000). Die invloed van organisasiekultuur op kreatiwiteit en innovasie in ‘n universiteitsbiblioteek/The influence of organisational culture on creativity and innovation in a university library. Unpublished Master’s thesis. University of South Africa, Pretoria.
Martins.Luis & Chistina. E. Shalley(2011). Creativity in virtual work: effects of demographic defferences. Small Group Research 1(42),536-561.
Maslow, A(1954). Motivation and Personality. New York: Harper Row.
Mccann, E.J(1999). Design principles for an Innovating company. Academy of management Executive , 5, (2), 76-93.
McCracken, J. L. (1991). Creativity and leisure for recovering alcoholics. Alcoholism Treatment Quarterly, 8(3), 83–89.
McFadzean. E(2000). What can we learn from creative people? The story of Brian Eno. Management Decision, 38(1), 51–56.
McKeran, D. & Flanningen, E(1996). Shaping the Entrepreneurial Company, ManagementBooks 2000 Ltd. Charlford.
McLean, Laird. D(2005). Organizational Culture’s Influence on Creativity and Innovation: A Review of the Literature and Implications for Human Resource Development. Developing Human Resources 7(3), 226-246.
McLeod, P. L., Lobel, S. A., & Cox, T. H(1996). Ethnic diversity and creativity in small groups. Small Group Research, 27(2), 248–264.
McLeod, P., & Lobel, S(1992). The effects of ethnic diversity on idea generation in small groups. Academy of management best paper proceedings,22, 227–231.
Meissner, H(2000). Creativity in mathematics education. Yokochi 3 Vortrag Tokyou.
Milliken, F. J., Bartel, C. A., & Kurtzberg, T. R. (2003). Diversity and creativity in work groups: A dynamic perspective of the affective and cognitive processes that link diversity and performance. In P. B. Paulus & B. A. Nijstad (Eds.), Group creativity: Innovation through collaboration (pp. 32-62). Oxford: Oxford University Press.
Mintzberg, H(1989). Mintzberg on management. Inside Our strange world of organization, New York press.
Moster. Nel. M And Frijling.Lot. H(2001). Creativity in organizations can be measured and acquired. Chemical innovation, 31(11),50-53.
Mullen, B. & Copper, C(1994). The relation between group cohesiveness and performance: An integration. Psychological Bulletin, 115(2), 210-227.
Mum ford, M.D., Scott, G.M., Gaddis, B. And Strange, J.M(2002). Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships. The Leadership Quarterly 13 (6), 705–750.
Mumford, M. D., & Gustafson, S. B(1988). Creativity syndrome: Integration, application, and innovation. Psychological Bulletin, 103(1), 27-43.
Mumford. M. D(2000). Managing creative people: Strtategies and tactics for innovation. Human Resource Management Review,10(3), 313- 351.
Mumford. M.D, G.M. Scott, B. Gaddis and J.M. Strange, (2002). Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships. Leadership Quarterly 13 (2002), pp. 705–750.
Nelson, D. L. and Quick, J. G(1994). Organizational be have our: Foundations, realities, and challenges. New York: west Publishing company.
Newell, A. and Shaw, J.C(1972). The process of creative thinking, in A. Newell and H.A. Simon (eds), Human Problem Solving, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, pp. 144-174.
Nonaka. I(1991). Knowledge-creating company. Harvard Business Review, 69(6), 96–104.
Nunamaker, J. F., Applegate, L. M & Konsyki. B. R(1987). Facilitating Group creativity: Experience with a group decision support system. Journal of Management Information Systems, 4(3), 5-19.
Nystrom, H(1990). Technological & market innovation: Strategies for product & company development. Chichester: Wiley.
Oldham G. R and Commings. A(1996). Employee creativity: Persomal and contextual factors. Academy of Management Journal. 39 (3), 607- 43.
Oldham, G. R. & Cummings, A(1997). Enhancing creativity: Managing work contexts for the high potential employee. California Management Review, 40(1), 22-28.
Osborn, A(1953). Applied Imagination. New York: Charles Scribner.
Parkinson, N. Rustomji, M & Sapre, S( 1987 ). Great ideas in management. India book house.
Patterson, M. G., West, M. A., Shackleton, V. J., Dawson, J. F., Lawthom, R., Maitlis, S.,Robinson, D. L., & Wallace, A. M(2005). Validating the organizational climate measure: links to managerial practices, productivity and innovation. Journal of Organizational Behaviour, 26(4), 379–408.
Peasall, M. J., Ellis, A. P. J., & Evans, J. M. (2008). Unlocking the effects of gender faultlines on team creativity: Is activation the key? Journal of Applied Psychology, 93(1), 225-234.
Pelled, L. H., Eisenhardt, K. M., & Xin, K. R(1999). Exploring the black box: An analysis of work group diversity, conflict, and performance. Administrative Science Quarterly, 44(1), 1–28.
Pelz, D. C. & F. M Andrews(1966). Autonomy, coordination and stimulation in relation to scientific achievement. Behavioral Science,11(2), 89-97.
Plsek. Paul. E(1996). models for the creativity process, Working Paper; Paul E. Plsek & Associates, Inc.
Plucker Jonathan A., Ronald A. Beghetto & Gayle T. Dow(2004). Why Isn’t Creativity More Important to Educational Psychologists? Potentials, Pitfalls, and Future Directions in Creativity Research. EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST, 39(2), 83–96
Plucker, J. A. (2000). Positive approaches to violence prevention: Peacebuilding in schools and communities. NASSP Bulletin, 84(614), 1–4.
Popper , k (1968). “ The self & its brain “. New York: praeger.
Preiser, S(2006). Creativity research in German-speaking countries. In J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), The International handbook of creativity (pp. 167–201). New York: Cambridge University Press.
Quinn. R, Faerman. S, Thompson, & McGrath (1990 ). " Becoming a moster manager". N.Y.: John Wiley & Sons.
Randall, F(1995). Stimulate your executives to think creativity. Harvard Business Review, 33, 121-128.
Rank, J., Pace, V. L., & Frese, M(2004). Three Avenues for Future Research on Creativity, Innovation, and Initiative. Applied Psychology: An International Review, 53(4), 518-528.
Rasulzada, Farida and Ingrid Dackert(2009). Organizational Creativity and Innovation in Relation to Psychological Well-Being and Organizational Factors. Creativity Research Journal, 21( 2/3), 191-198.
Read, W.H(1996). Managing the knowledge-based organization: Five principles every manager can use. Technology Analysis and Strategic Management, 8 (3), 223-232.
Redmond, M. R., Mumford, M. D., & Teach, R(1993). Putting creativity to work: Effects of leader behavior on subordinate creativity. Organizational Behavior and Human Decision Process, 55(1), 120–151.
Reiter-Palmon R and J.J. Illies(2004). Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving perspective, Leadership Quarterly 15(1), 55–77.
Robbins, S.P(1996). Organizational behaviour: Concepts, controversies, applications (7th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Robinson, A.G., Stern, S(1997). Corporate Creativity, Berrett, Koehler Publishers, San Francisco, CA.
Rogers, C. R(1963). Actualizing tendency in relation to motives & to consciousness. Nebraska symposium on motivation (Vol.11, pp: 1-24).. Lincoln: University of Nebraska Press.
Rosemary. A(1993 ). Promoting innovation through organization design. Permission to upload this document to CompuServe has been given by SAVE.
Runco, M. A., & Albert, R. S(2010). Creativity research. In J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), The Cambridge handbook of creativity. NY: Cambridge University Press.
Runco. M.A. and I. Chand(1994). Problem finding, evaluative thinking, and creativity. In: M.A. Runco, Editor, Problem finding, problem solving, and creativity, Ablex, Norwood, NJ : 40–76.
Ryan, R. M., Mims, V., & Koestner, R(1983). Relation of reward contingency & interpersonal context to intrinsic motivation: A review & test using cognitive evaluation theory. Journal of Personality & Social Psychology,45, 736-750.
Saari, L. M. and G. P. Latham(1982). Employee reactions continuous and variable ratio reinforcement schedules involving a monetary incentive. Journal of applied psychology, 67(4), 506-508.
Sadeghi . M. A. Mansour(2007). Creativity, systems approach: individual, group, organization. Tehran: University of Imam Hossein publishers (In Persian)..
sadeghi Mal Amiri. Mansour(2005). Design & specify a model for provide context for creativity in the investigative institutions. A thesis submitted for the degree of Ph.D in systems management discipline(In Persian)..
sadeghi Mal Amiri. Mansour(2006). group variables & creativity. Journal of modares, 10(4) (In Persian)..
sadeghi Mal Amiri. Mansour(2009). A model for the assessment of creativity in an organization. Journal of Daneshvar Raftar, 16(38):17-34(In Persian).
sadeghi Mal Amiri. Mansour(2011). Model for analysis the relationship between job characteristics and creativity. Journal of Daneshvar Raftar, 18(47).
Sadeghi. M. A. M(2008). A model for analysis the paradox of standardization of behavior & creativity. Iranian Journal of Management Sciences, 3(9), 131-154(In Persian).
Sadeghi. M. A. M(2010). Information systems in organization. Vol, 1. Tehran:University of Imam Husein publishers (In Persian).
Sadeghi. M. A. M(2011a). Provide a model for evaluating variables affecting on the individual creativity. Journal of Research in Human Capital Management,1(2): 133-150(In Persian).
Sadeghi. M. A. M(2014). Management of creativity: Why creativity in organizations. Tehran:University of Imam Husein publishers (In Persian).
Sapranaviciute. L., A. Perminas and L. Sinkariova (2010). Links between Creativity and Personality Traits in Students of Artistic andSocialiniai mokslai. Nr. 4 (70) Social Profile, 60- 68.
Saran, Anshu, Serviere, Laura, and Morris Kalliny(2009). Corporate Culture, Organizational Dynamics and Implementation of Innovations: A Conceptual Framework. Asian Journal of Marketing 3.1: 10-19.
Sarros, James C., Cooper, Brian K. and Joseph C. Santora(2008). Building a Climate for Innovation Through Transformational Leadership and Organizational Culture. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(2), 145-158.
Scott, S. G., & Bruce, R. A(1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37(3), 580–607.
Sefertzi Eleni (2000). dissemination of innovation and knowledge management techniques. Report produced for the EC funded project.
Seidel, Wienbergen, Rosemann & Becker(2010). The concept of creativity in the information systems discipline. CAIS, 27(1), 218-242.
Senge , P.M(1992). The fifth discipline: The art & practice of the learning organization". Random House ,Australia.
ShalleyChristina& Gilson Lucy(2004). What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity. Leadership Quarterly, 15 (1), 33-53.
Shalley, C. E., Gilson, L. L., & Blum, T. C(2000). Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave. Academy of Management Journal, 43(2), 215-223.
Shalley, C. E., Zhou, J., & Oldham, G. R(2004). The effects of personal and contextual characteristics on creativity: Where should we go from here? Journal of Management, 30(6), 933-958.
Sheldon.  K.M., D.B. Turban, K.G. Brown, M.R. Barrick and T.A. Judge(2003). Applying self-determination theory to organizational research. Emerald Group Publishing Limited.
Shin Shung J., Tea- Yeol Kim., Jeong- Yeon Lee & Lin Bian (2012). Cognitive team diversity & individual team member creativity: A cross- level interaction. Academy of Management,55(1), 197–212.
Shin, S. J., & Zhou, J(2003). Transformational leadership, conservation, and creativity: Evidence from Korea. Academy of Management Journal, 46(6), 703–714.
Shirley, Donna L(1997). Managing Creativity: A Practical Guide to Inventing, Developing and Producing Innovative Products, electronic book published at http://www.managingcreativity.com.
Shneiderman, B., Fischer, G., Czerwinski, M., Myers, B., & Resnick, M. (2005). Creativity  support tools [online]. University of Maryland.
Smit, W. J., Albright, L. E., Glennon, J. E., & Owens ,W. A(1961). The prediction of research competence and creativity from personal history. Journal of applied psychology, 45(1), 59-62.
Sosik, J. J., Kahai, S. S., & Avolio, B. J(1998). Transformational leadership and dimensions of creativity: Motivating idea generation in computer-mediated groups. Creativity Research Journal, 11(2), 111–122.
Sosik, J.J., B.J. Avolio & S.S. Kahai, S,S(1998). Inspiring group creativity: Comparing anonymous and identified electronic brainstorming. Small Group Research, 29 (1), 3-31.
Sriraman, B(2004). The Characteristics of Mathematical Creativity. The Mathematics Educator, 14(1), 19–34.
Stacey, Ralph.D(1996). Complexity and creativity in organization. San Francisco: Barrett-Koehler.
Stahl Gunter K., Martha L Maznevski., Andreas Voigt and Karsten Jonsen(2009). Unraveling the effects of cultural diversity in teams: A meta-analysis of research on multicultural work groups. Journal of International Business Studies,41(4), 690-709.
Stein, M.I(1974). Stimulating creativity, Vol. 1, Individual procedures, Academic Press, New York, NY.
Sternberg, R and lubart, T(1991). An vestment of creativity and its development”. Human Development, 34(1), 1-31.
Sternberg, R(1989). the nature of creativity,New York: Cambridge.
Sternberg, R. J(1994). Perspectives on kindergarten: Rafael, Vanessa, and Jamlien go to school. Childhood Education, 71(1), 14–19.
Sternberg, R. J., & Lubart, T. I(1993). Creative giftedness: A multivariate investment approach. Gifted Child Quarterly, 37(1), 7–15.
Stevens, G., & Burley, B. (1999). Creativity + business discipline = higher profits faster from new product development. Journal of Product Innovation Management, 16, 455–468.
Sutton, Robert, I (2001). The weird rules of creativity. Harvard business review, 79 (8), 89-103.
Tardif. T.Z. and R.J. Sternberg(1997). What do we know about creativity?, R.J. Sternberg, Editor, The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives, Cambridge University, UK, pp. 429–440.
Taylor , A(1959 ). The nature of creative process " ( In p . smith , ed. Creativity ) Hastings Hose . new York.
Tesluk, P.E., Faar, J.L. & Klein, S.R(1997). Influences of organizational culture and climate on individual creativity. The Journal of Creative Behavior, 31 (1), 21-41.
Thurow, Lester(2000). Creating wealth: The new Rules for individuals, companies & countries in a knowledge- based economy. Harperbusiness.
Tierney, P., & Farmer, S. M(2004). The Pygmalion process and employee creativity. Journal of Management, 30(3), 413–432.
Tierney. O and Farmer. S. M(2002). Creative self- efficancy: its potential antecedents and relationship to creative performance . Academy of Management Journal, 45(6), 1148- 1160.
Torrance, E. P(1988). The Nature of Creativity as Manifest in its Testing, In Sternberg, R.J. (Ed) The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives, Cambridge, UK: Cambridge.
Triandis, H., Hall, E., & Ewen, R(1965). Member heterogeneity and dyadic creativity. Human Relations, 18(1), 33–55.
Tseng, Shu-Mei(2010). The correlation between organizational culture and knowledge conversion on corporate performance, Journal of Knowledge Management, 14 (2), 269-284.
Tushman, M. L., & O’Reilly, C. A., III(2002). Winning through innovation: A practical guide to leading organizational change and renewal. Boston, M. A: Harvard Business School Publishing Corporation.
Tushman, M.L(1982). Managing communication networks in R&D laboratories. In Readings in the Management of Innovation (Tushman, M.L. and Moore, W.L., eds), pp. 349–362, MIT Press.
U.S. Congress(1986). Office of Technology Assessment, lntellectual Property Rights in an Age of Electronics and Information, OTA-CIT-302. Washington, DC: U.S. Government Printing office.
Urban. K(1990). Recent Trends in Creativity Research and Theory in Western Europe, European Journal for High Ability 1(0), 99-113.
Valencia, J.C.N., Valle, R.S., and Jiménez, D.J(2010). Organizational culture as determinant of product innovation. European Journal of Innovation Management, 13(4):466-480.
Vincent L.H., Bharadwaj, S.G., and Challagalla, G.N(2004). Does Innovation Mediate Firm Performance?: A Meta-Analysis of Determinants and Consequences of Organizational Innovation. Working Paper, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA.
Von oech, Roger(1983).A whack on the side of the head. Warner books.Behavoir 4th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall.
Wang, Sheng., Guidice, Rebecca., Tansky, Judith W., and Zhong-Ming Wang(2009). The Moderating Role of Organizational Culture In Innovation: Evidence From China. Academy of Management Proceedings, 1(1), 1-6.
Watson, W. E., Kumar, K., & Michaelsen, L. K(1993). Cultural diversity’s impact on interaction process and performance:Comparing homogeneous and diverse task groups. Academy of Management Journal, 36(3), 590–602.
Weisberg.R.W(1998). Creativity: The Myth of Genius. New York: Free man.
West, M. A(1990). The social psychology of innovation in groups. In M. A. New York: John Wiley & Sons Inc.
West, M. A(2002). Sparkling fountains or stagnant ponds: An integrative model of creativity and innovation implementation in work groups. Applied Psychology: An International Review, 51(3), 355–424.
West, M., Sacramento, C. & Fay, D. 2006 In: Creativity and innovation in organizational teams. Thompson, L L. & Choi, H S. (eds.). Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates p. 137-159.
Whitefield, A(1986). An Analysis and Comparison of Knowledge Use in Designing with and without CAD. In Smith, A. (ed.), Proceedings of CAD. Butterworth, London.
Williams, K. Y., & O’Reilly III, C. A(1998). Demography and diversity in organizations: A review of 40 years of research. In B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds), Research in organizational behavior, Vol. 20: 77–140. Greenwich, CT: JAI Press.
Witt. L. A and Beorkrem. M. N(1989). Climate for creative productivity as a predictor of research usefulness and organizational effectiveness in an R & d organization. Creativity Research Journal, 2(1-2), 30- 40.
Wong. Simon Chak-keung and Adele Ladkin (2008). Exploring the relationship between employee creativity and job-related motivators in the Hong Kong hotel industry. International Journal of Hospitality Management Volum 27, Issue 3: 426-437.
Woodman. W., sawyer, J. E., & Griffin, R.W(1993). Toward a theory of organizational creativity. Academy of management Review, 18(2), 293-321.
Yong Kevyn ., Kristina Birgitta Dahlin & Kristine De Valck (2011). Deep under the surface: the effects of diversity and depth of analysis ongroup creativity. Paper to be presented at the DRUID 2011. Copenhagen Business School, Denmark.
Zhou, J(1998). Feedback valence, feedback style, task autonomy, and achievement orientation: Interactive effects of creative performance. Journal of Applied Psychology 83(2), 261–276.
Zhou, J(2003). When the presence of creative coworkers is related to creativity: Role of supervisor close monitoring, developmental feedback, and creative personality. Journal of Applied Psychology 88(3), 413–422.
Zhou, J. and Oldham, G.R(2001). Enhancing creative performance: Effects of expected developmental assessment strategies and creative personality. Journal of Creative Behavior 35(3), 151–167.
Zhou, J., & Shalley, C(2003). Research on employee creativity: A critical review and directions for future research. Research in personnel and human resources management,. 22, 165–217.