تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب‌وکارهای کارآفرینانه (مورد مطالعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کشاورزی استان زنجان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)neisari@atu.ac.ir

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهرانkarimi.asef@gmail.com

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهرانahmadpor@ut.ac.ir

چکیده

چکیده
زمینه: یکی از راهبردهای اصلی به منظور توسعةکسب‏وکارهای کوچک ومتوسطکارآفرینانه در بخش کشاورزی به‏کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. به همین منظور شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب‏وکارهای کارآفرینانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای کارآفرینانه است.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی در استان زنجان بود که با استفاده از فرمول کوکران، 96 نفر نمونة تحقیق بودند و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه­ای با انتساب متناسبانتخاب شدند. به‏منظور شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای کارآفرینانه ازتحلیلعاملی اکتشافیو برایبررسی شاخصبرازشنیکوییمدلتحقیقازتحلیلعاملیتأییدیومدلمعادلاتساختاریاستفاده شدهاست.
یافته‏ها: نتایج نشانداد کهعوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از پنج عامل زیرساختی، حمایتی- پشتیبانی، روان‏شناختی، آموزشی -مهارتی و  فنی- مشاوره­ای تشکیل می­شود که در مجموع، در حدود 39/68 درصد از کل واریانس را تبیین کردند.
نتیجه‏گیری: مهم‏ترین نتیجه پژوهش حاضر این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش  زیربنایی و بنیادی در توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه در بخش کشاورزی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Information and Communication Technology (ICT) Development in Entrepreneurial Business (Case Study: Agricultural Small and Medium Enterprises in Zanjan Province)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Neisari 1
  • Asef Karimi 2
  • Mahmood Ahmadpour Daryani 3
چکیده [English]

     Background: One of the main strategies to develop entrepreneurial small and medium businesses in the agricultural sector is the use of information and communication technology. For this reason, identifying factors influencing the development of ICT in entrepreneurial businesses is more important.
     Purpose: The main purpose of this study was to investigate the influence of entrepreneurial orientation on the performance of small and medium businesses by the mediation process of knowledge creation.
     Methodology: The statistical population of the study consisted of managers of agricultural small and medium enterprises in Zanjan province out of which 96 managers determined as sample using Cochran Formula and proportionate stratified sampling technique. The data were collected by a questionnaire developed for the study and were analyzed by SPSS and LISREL software. The validity of the questionnaire was approved by a panel of experts. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach Alpha coefficients were calculated (0.93). To identify the components of factors affecting information and communication technology development in entrepreneurial businesses, exploratory factor analysis (EFA) was applied. Additionally, in order to investigate the fitting indexes surpasses model, confirmatory factor analysis (CFA) and structural equations modeling were used.
     Results: The results showed that factors affecting information and communication technology development are formed in five factors including: infrastructure, support, psychological, educational skill and technical consulting that explained about 68.39 percent of variations. Conclusions: The one important conclusion of this study was that information and communication technology has fundamental role in entrepreneurial business development in the agricultural sector. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • small and medium enterprises
  • Entrepreneurial businesses
  • entrepreneurship
  • development
  • information and communication technology
احتشامی اکبری، کاملیا (1382). طیف وسیع بنگاه‌های کوچک و متوسط،مجلهتدبیر، 132، 92-95.
اسدی، علی؛ کریمی، آصف. (1386). واکاوی سازه‌های مؤثر بر کاربردهای فناوری اطلاعات (IT) توسط آموزشگران مراکز آموزش علمی- کاربردی، علوم کشاورزی ایران (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)، 38-2(2)، 277-289.
اسکندری، فرزاد (1385). بررسی و تبیین راه‏کارهای توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج.
رسولی‌نژاد، احسان و نوری، مهدی (1388). اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، 89، 87-107.
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ نوری، مرضیه و منتظر، غلامعلی (1388). تحلیلی بر ساختارهای انسانی موردنیاز برای توسعه فناوری اطلاعات در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان خراسان رضوی)، جغرافیاوبرنامه‌ریزیمنطقه‌ای، پیش‌شماره پاییز و زمستان 1388، 123-142.
رئوف، علی (1379). جنبش جهانی برای بازسازی تربیت‌معلم، تهران، انتشارات پژوهشکده تعلیم تربیت.
سبحانی‌نژاد، مهدی و فتحی واجارگاه، کوروش (1388). راه‏کارهای توسعه و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس، مطالعات روان‏شناسی تربیتی، 6(9)، 29-56.
سلیمی‌فرد، خداکرم و عباسی، مریم (1387). بررسی آمادگی الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط برای تجارت الکترونیکی، پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران، وزارت بازرگانی.
شریف‌زاده، ابوالقاسم؛ محبوبی، محمدرضا و عربیون، ابوالقاسم (1388). تبیین مؤلفه‌های توسعه کسب‌وکارهای کشاورزی در استان گلستان، توسعهکارآفرینی، 1(4)، 85-112.
شعبان نژاد، رضا و صادقی، بهادر (1386). فناوریاطلاعاتوارتباطاتدرآموزش‌وپرورش، تهران، انتشارات پیوند.
شفیعی، مسعود و شقاقی، عبدالرضا (1382). افزایشمشارکتمؤثرورقابتیبخش صنایعکوچکومتوسط، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
صفدری، رضا؛ درگاهی، حسین؛ اشراقیان، محمدرضا و برزه کار، حسین (1390). بررسی عوامل انسانی مؤثر در به‌کارگیری فناوری اطلاعات توسط مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیاورد سلامت بهار، 5(1)، 24-31.
فرهنگی، علی اکبر؛ حسین زاده، حسین و صالحی، علی (1389). بررسی موانع به‌کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان (مطالعه موردی: شرکت‌های دولتی صنایع معدنی ایران)، مدیریت فناوری اطلاعات، 2(4)، 137-156.
فلکی، ملیحه؛ شعبانعلی فمی، حسین؛ ایروانی، هوشنگ و موحدمحمدی، حمید (1386). تحلیل عوامل تأثیرگذار بر کاربری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان نظام ترویج کشاورزی ایران، علوم کشاورزی ایران (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)، 38-2(2)، 185-197.
قاسمی، جواد؛ نظری، سعیده؛ قارون، زهرا؛ روحانی، حسین و قلی فر، احسان (1390). عوامل مؤثر بر به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی استان خراسان رضوی، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 42-2(1)، 93-104.
مرادی، مرتضی؛ مهرانی، کامینه و برومند، مجتبی (1389). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی نیروهای پلیس، توسعه انسانی پلیس، 7(28)، 77-93.
ناصحی فر، وحید؛ سعادت، محمدرضا؛ سوری، امیررضا (1388). ارائه و آزمون مؤلفه‌های مدل سنجش آمادگی الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط مواد غذایی ایران، اقتصاد و تجارت نوین، 4(15-16)، 127-150.
  
Alfassi, M. (2000). Using Information and Communication to Foster Literacy and Facilitate Discurse with in the Classroom. Education Media International, 37(2),137-148.
 Benjamin, P., & Dahms, M. (1999). Socialise the modem of production: The role of telecentres in development; Report of an International Meeting on Telecentre Evaluation, Available at: http://www.idrc.ca/telecenter/
Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides, A., Palageorgiou, G., Psillos, D., Vlahavas, I., Tsoukalas, I., & Pombortsis, A. (2003). Cultures in Negotiation: Teachers' Acceptance Resistance Attitudes Considering the Infusion of Technology into Schools. Journal of Computer & Education, 41(1), 19 – 37.
Efendioglu, A, M., & Vincent, F, Y. (2004). Chinese culture and E-Commerce: An exploratory study, Interacting with computer, 2004.
Enting، L. (2002). Modern Agricultural Entrepreneurship: Management Tasks. Journal of Business Venturing, 2, 5-28.
Evans P. & Wurster, T. (2000). Blown to Bits-How the New Economies of Information Transforms Strategy, Harvard Business School Press. Boston; 2000.
GFAR. (1999). ICT, Networking and knowledge Systems in Agricultural and Rural Development, Global Forum on Agricultural Research.
Hyesung, P. (2004). Factors that Affect Information Technology Adoption by Teachers, Available at: http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3126960/
 Mazur H.G. (1998). strategy deployment for and medium Enterprises, Available at: http://www.mazur.net/works/sme_strategy.pdf
Ndag, I., Sanusi, R. A., & Aigbekaen, E. O. (2008). Comparative Analysis of Information and Communication Technology (ICT) Use by Agricultural Extension Workers in South-west and North-central Nigeria, Proceedings of the 19 Annual International Information Management Association, 13-15 October 2008: San Diego.
Palvia P., Mao, E., Salam, A. F.& Khalid, A.F. (2003). Management Information Systems Research: What's There in a Methodology?. Communications of the Association for Information Systems (CAIS), 11, 289-309.
Raynard, P., & Forstater, M. (2002). Corporate social responsibility: implication for small and medium enterprises in developing countries, United Nations industrial Development Organization (UNIDO), Vienna.
Taylor, W.J., Zhu, G.X., Dekkers, J., & Marshall, S. (2003). Socioeconomic factors affecting home internet usage patterns in central Queensland. Informing Science Journal, 6(1), 233-242.
ZEF B. (2005). Information and Communication Technologies for Development, the Center for Development Research, University of Bonn, 2005.