درآمدی بر عوامل مؤثر در موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک از منظر نوآوری باز در شرکت های خدمات مشاوره

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات، همدان، ایران (نویسندة مسئول) afsaneh_nemati@yahoo.com

2 استادیار دانشکده مدیریت، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران khashei@atu.ac.ir

3 استادیار دانشکده مدیریت، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران dehghanan@atu.ac.ir

چکیده

چکیده
زمینه: امروزه به دلیل پویایی و تحولات همه جانبه محیطی، آینده سازمان ها پرابهام است. لذا سازمان‌ها با هر ویژگی و ماهیت، باید به نحوی طراحی شوند که پاسخ‌گوی نیازهای محیطی باشند، از این رو بهره‌گیری از برنامه‌ریزی استراتژیک با رویکرد نوآوری باز به عنوان یک ضرورت در سازمان‌ها و جوامع مطرح شده است.
هدف: بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک از منظر نوآوری باز در شرکت مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت است.
روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده­ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارشناسان شرکت اوج پژوهش صنعت تشکیل می‌دهند که از میان آنها تعداد 76 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع شده است.
یافته‌ها: نتیجه مطالعات نشان داد که بین عوامل مؤثر با موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک از منظر نوآوری باز ارتباط معناداری وجود دارد و سه عامل جلب و مشارکت مدیریت ارشد، ایجاد مشارکت تیمی و فرهنگ سازمانی بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک موثرند.
نتیجه‌گیری: این تحقیق می‌تواند به مدیران شرکت  های خدمات مشاوره در شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان جهت پرداختن به برنامه‌ریزی استراتژیک با بهره‌گیری از نوآوری‌های باز کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outcome of Influential Factors in Success of Strategic Planning in Consulting Companies from Open Innovation View

نویسندگان [English]

  • zahra Nemati 1
  • vahid Khashei 2
  • hamed Dehghanan 3
چکیده [English]

Abstract
     Background: In today’s world, due to its dynamics and pace of changes, the future of organizations is ambiguous. Thus, organizations should be designed to be responsive to environmental needs. Therefore, applying strategic planning from open innovation view has been known as a necessity.
     Purpose: The purpose is to evaluate the influential factors in success of strategic planning in APS Company from open innovation view.
     Method: The method of this research is descriptive with applied purpose and correlational method. The statistical population includes the entire staff and managers of the Awdge Pajhoohesh San’at Consulting Engineers from which 76 were selected randomly and questionnaires were distributed between samples.
     Results: The results show that there is a remarkable relationship among effective factors and success of strategic planning and three factors of senior management participation, team involvement, and organizational culture have a significant effect on success of strategic planning from open innovation view.
    Conclusion: This research can be helpful for managers of consulting companies to recognize its strength and weakness points to applying strategic planning by using innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective factors
  • Strategic Planning
  • Open innovation
  • Awdge Pajhoohesh San'at Co
آقایی فیشانی، تیمور. (1370). بررسی عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی استراتژیک در صنایع ملی شده تهویه مطبوع، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
الفتی، غلامرضا. (1390). تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت سیمان ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج.
برایسون جان ام. (1374). برنامهریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی، ترجمه: عباس منوریان، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
پیرس و رابینسون. (1380). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه: سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره کتاب.
ترابی، اصغر. (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک در شهرداری منطقه 6 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
حاکی، محمدرضا. (1385). ارائه مدلی برای سنجش آمادگی سازمانی در اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
حجازی, سید رضا؛ سمانه دیوسالار؛ محمد حسین پاشنه طلا و مریم قاسمی، ۱۳۸۹، ارائه چارچوبی مفهومی برای ارتقاء توان رقابتی شرکت های دانش بنیان با به کارگیری مدل نوآوری باز، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.
دیوید، فرد آر. (1380). مدیریت استراتژیک، ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی، چاپ دوم، دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی.
دربندی، سمانه و صدیقه خورشید. (1388). رویکرد نوآوری باز و نقش آن در توسعه نوآوری، دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، تهران.
رسولیان، سپیده؛ حقیقی، محمد؛ و منوریان، عباس. (1388). بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران، مدیریت بازرگانی، دوره1، ص 54-39،.
شانی، مرتضی. (1383). برنامه‌ریزی استراتژیک برای مدیران، چاپ اول، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
طبیبی و ملکی. (1383). برنامه‌ریزی استراتژیک و سنجش عملکرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، سیمای فرهنگ.
علی‌احمدی، علیرضا. (1383). مجموعه مقالات مدیریت استراتژیک، انتشارات تولید دانش، چاپ اول.
غفاریان، وفا. (1382). بررسی علل شکست برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و ارائه یک رویکرد برای بهبود اثربخشی استراتژی در سازمان های صنعتی ایران، رساله دکترا در رشته مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران.
فقهی فرهمند، ناصر. (1388). تدوین برنامه استراتژیک سازمان(علمی وعملی)، چاپ اول، انتشارات فروزش.
مبلغ، مهدی. (1387). بررسی عوامل حیاتی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی در صنعت مخابرات ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
هانگر جی. دیوید، ویلن توماس ال.  (1386). مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه: سید محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 
 
 
AlTurki, U. (2011). Methodology and Theory: A Framework for Strategic Planning in Maintenance. Journal of Quality in Maintenance Engineering. Vol 17, No.2
Bian’s global, (2007). Management tools and Trend survey, Strategy and Leadership, Vol.35. No.5.
Chesbrough, Henry W.,(2003). Open Platform Innovation: Creating Value from Internal and External Innovation. Intel Technology Journal, Vol7, Issue 3.
Elbanna, Said, (2009). Determinants of Strategic Planning Effectiveness:  Extension of earlier work, Journal of Strategy and Management, Vol. 2. PP, 175-187,
Fredberg, T., Elmquist, M. and Ollila S. (2008). Managing Open Innovation- Present Findings and Future Directions, Chalmers University of Technology, Vinnova Report.
Gawarzynska,  M. (2010). Open Innovation and Business Success (Paperback).
Harris, Kelly J. (2009). Strategic Planning 10 Critical Success Factors and Sure-Fire Ways to Fail.
Hensey, Mellville, (1991). Essential Success for Strategic Planning, Journal of Management in Engineering, Vol .7, PP. 77-167.
Risk, Johnson. (2007). Key Success Factors and Hold to Avoid Ten Common Mistakes.
Sterling, John & Rader, Dave, (2012). Conference report-dynamic discourse drives effective Strategy implementation: Association for Strategic Planning's annual conference recap, Vol. 40, PP.5-10.