تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارها با میانجی‌گری فرآیند خلق دانش(مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، قم، ایران (نویسندة مسئول) Asef.karimi@ut.ac.ir

2 دانشگاه تهران، پردیس فارابی، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، قم، ایران Somarahmani67@ut.ac.ir

چکیده

چکیده
زمینه: در ادبیات معاصر سازمان و مدیریت، دو مفهوم "گرایش کارآفرینانه" و "مدیریت دانش"، هر یک به نوبۀ خود در عملکرد مطلوب کسب وکار، نقش آفرین بوده­اند.
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط با میانجی­گری فرآیند خلق دانش در استان قزوین است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کمی؛ و از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را 392 نفر از مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط استان قزوین تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه 196 نفر انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی 230 پرسشنامه توزیع و 201 پرسشنامه جمع­آوری شد. به منظور گردآوری داده ها از سه نوع پرسشنامۀ استاندارد: خلق دانش، گرایش کارآفرینانه و عملکرد، استفاده شد. داده های گردآوری شده با به کارگیری نرم افزارهای SPSS وLISREL تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: یافته­ها، نقش میانجی­گری خلق دانش (اجتماعی­سازی، بیرونی­سازی، ترکیب و درونی­سازی دانش) را در تاثیر گرایش کارآفرینانه با مولفه­های" نوآوری،ریسک­پذیری، پیشگامی، کسب وکار جدید، نوسازی راهبردی" بر عملکرد رشد، بهره­وری و سودآوری کسب وکارها نشان داد.
نتیجه گیری: مهم ترین نتیجۀ پژوهش حاضر این است که گرایش کارآفرینانه و خلق دانش بر عملکرد، هم در سطح کسب وکار و هم در سطح آموزش اثر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Entrepreneurial Orientation on Business Performance by the Mediation Process of Knowledge Creation (Case Study: Small and Medium Businesses)

نویسندگان [English]

  • Asef Karimi 1
  • Soma Rahmani 2
چکیده [English]

Abstract
     Background: Both "entrepreneurial orientation" and "knowledge management" are two notions in modern management having important effect on business performance.
     Purpose: The main purpose of this study was to investigate the influence of entrepreneurial orientation on the performance of small and medium businesses by the mediation process of knowledge creation.
     Methodology: The statistical population of this research contained 392managers of small and medium businesses of Qazvin. A sample of 196 Managers was selected with Cochran formula and 230questionnaireswere distributedrandomlyand201questionnaireswere collected. Three types of standard questionnaires of knowledge creation, entrepreneurial orientation and performance were used. The collected data were analyzed using SPSS and LISREL software.
     Results: The results show the mediating role of knowledge creation (socialization, externalization, combination and internalization of knowledge) in the impact of entrepreneurial orientation component "in novation, risk-taking, leadership, new business, strategic modernization" on performance (growth, productivity and profitability) in businesses.
    Conclusions: The important conclusion of this study was that entrepreneurial orientation and knowledge creation have fundamental role in business and educational policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Orientation
  • Knowledge Creation
  • Performance
  • Small and Medium- sized Businesses
 
الوانی، مهدی. (1388). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی، چاپ سی و چهارم.
داوری، علی؛ شهباز مرادی، سعید. (1392). شناسایی تاثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی بر عملکرد کسب وکار ( مورد مطالعه: شرکت های فنی تابعه شرکت ملی نفت ایران). نشریه توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شماره سوم، صص 125، 143.
سالارزهی، حبیب الله؛ مرادزاده، عبدالباسط؛ عرب، عباس. (1391). نقش مولفه های مدیریت دانش در پیش بینی مولفه های سلامت سازمانی ( مورد مطالعه: اداره راه و   شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان). نشریه پژوهش های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره هجدهم، صص 85-108.
سنجقی، محمد ابراهیم؛ فرهی، علی؛ درودی، حمید؛ ظهوریان نادلی، ایمان .(1393).  اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، سال ششم، شماره 1، صص 1-29.
کنعانی، انسیه؛ ملاحسینی، علی. (1391). بررسی تاثیر رویکرد کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکارهای کوچک. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب وکارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران، آبان 1391.
 
 
 
Antoncic, Bostjan, Hisrich, D. Robert. (2001).Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross- Cultural Validation. Journal of  Business Venturing, (16): 495- 527.
Brown, T.E .(1996). Resource Orientation, Entrepreneurial Orientation and Growth: How the Perception of Resource Availability Affects Small Firm Growth. unpublished doctoral dissertation, Rutgers University, Newark, NJ.
Coulthard, Max. (2007). The Role of Entrepreneurial Orientation on Firm Performance and the Potential Influence of Relational Dynamism. Monash University ,Business and Economics, Working Paper 18/07.
Gil Ujwary, Anna. (2013). Entrepreneurial Orientation and Opportunities. Journal of  Entrepreneurship , Management and Innovation, 9(3).
Grant, R.M.. (1996). Grand, toward a knowledge-based theory of the firm.  Strategic Management Journal, (17): 93-107.
Gurbuz, Gulruh, and Aykol, Sinem. (2009). Entrepreneurial management, entrepreneurial orientation and Turkish small firm growth. Management Research News, 32 (4): 321-336.
Hitt, M., Bierman, L., Shimizu, K. and Kochhar, R. (2001). Direct and Moderating Effect of Human Capital on Strategy and Performance in Professional Service Firms: A Resource-based Perspective. Academy of  Management Journal, (44):13-28.
Hosseini, M., and Eskandari, F.(2013).Investigating Entrepreneurial Orientation and Firm Performance in the Iranian Agricultural Context. Journal of Agricultural Science and Technology, 15: 203-214.
Kim, Y.J., Song,S.,Sambamurthy,V., and Lee, V.L. (2011). Entrepreneurship, Knowledge Integration Capability, and Performance : an Empirical Study. A Journal of  Resarch and Innovation.
Kraus, Sascha, Coen Rigtering, J. P., Hughes, Mathew, and Hosman, Vincent. (2012). Entrepreneurial Orientation and the Business Performance of SMEs: a Quantitative Study from the Netherlands. Review Management Science, (6): 161–182.
Lee, Heeseok, and Choi, Byounggu. (2003). Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination. Journal of Management tnformtUion System,20 (I): 179-228.
Li, Hui, Yong; Haung Wen, Jing; Tsai Tien,Ming. (2009). Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: The Role of Knowledge Creation Process. Journal of Industrial Marketing Management, (38): 440- 449.
Lumpkin T.G; Dess G. Gregory. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance. Academy of Managemnet Review, 21 (1).
Miller D.J., Fern, M.J. & Cardinal, L.B. (2007) .The Use of Knowledge for Technological Innovation within Diversified Firms. Academy of Management Journal, (50): 308-326.
Moller C. (2007). Process Innovation laboratory: A new Approach to Business Process Innovation Based on Enterprise Information Systems. Enterprise Information Systems, 1 (1): 113-128.
 Nonaka, Ikujiro, Toyama, Ryoko, and Nagata, Akiya. (2000). A Firm as a Knowledge- creating Entity: A New Perspective on the Theory of the Firm. Journal of Industrial and Corporate Change,  9 (1): 1-20.
 Nonaka, Ikujiro. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Journal of  Organization Science, 5 (1): 14-37.
Raugh, Andreas; Wiklund, Johan; Lumpkin T, G; Frese, Michael. (2009). Entrepreneurial Orientation and Business Performance: an Assessment of Past Research and Suggestions for the Future. Entrepreneurship Theory and Practice.
Taylor, Paul. (2013). The effect of entrepreneurial orientation on the internationalization of SMEs in developing countries. African Journal of Business Management, 7 (19): 1927- 1937.
Teece, D.F. (2000). Strategies for Managing Knowledge Assets: The Role of Firm Structure and Industrial Context. Long Range Planning, (33): 35-54.
Verheugen, Günter. (2005). The New SME Definition: User Guide and Model Declaration. Enterprise and Industry Publicatons,European Commision.
 Vidic, Franc. (2013). Entrepreneurial Orientation (EO) and Knowledge Creation (KC). International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 6 (2): 103-124.
Walter, A., Auer, M. and Ritter, T. (2005). The Impact of Network Capabilities and Entrepreneurial Orientation on University Spin-off Performance. Journal of Business Venturing, 21(4): 541-567.
Wang, L. Catherine. (2008). Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, and Firm Performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 32 (4): 635-656.
Wiklund, J. (1998). Small Firm Growth and Performance: Entrepreneurship and Beyond. Doctoral Dissertation, Jonkoping International Business School, Jonkoping.
Wiklund, J. and Shepherd, D.A. (2005). Entrepreneurial orientation and small firm performance: a configurational approach. Journal of Business venturing, (20): 71-91.