تعیین اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان خلاقیت دانش آموزان پسر دوره ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، گروه روانشناسی، تنکابن، ایران Javadkhalatbaripsy2@gmail.com

چکیده

چکیده:
     زمینه: آموزش ابراز وجودمی تواند بر خلاقیت دانش آموزان تأثیر داشته باشد.
     هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر خلاقیت دانش آموزان پسر پنجم دبستان شهر تنکابن انجام گرفت.
     روش: پژوهش حاضر نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری این پژوهش دانش آموزان پسر پایه اول راهنمایی مشغول به تحصیل در سال 93-1392 بود. نمونه آن شامل 30 دانش آموز است که به روش در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، فرم "ب" آزمون خلاقیت تورنس می باشد.
     یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که بین دو گروه از لحاظ هر چهار متغیر وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.
     نتیجه گیری:  آموزش گروهی ابراز وجود باعث افزایش خلاقیت دانش آموزان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Assertiveness Training on Creativity of Fifth Grade Students in Tonekabon City

نویسنده [English]

  • Javad Khalatbari
چکیده [English]

Abstract
     Purpose: The present study aimed to investigate the effectiveness of group assertiveness training on creativity 5thgrade students in Tonekabon City.
     Method: The current study was of semi-experimental and the kind of pretest-posttest with control group. The concerned community included all 5th grade students in Tonekabon in 2013-2014.The sample included 30 students selected by random multistage sampling method and were randomly divided into experiment and control groups. The instruments used in this study were form "B" Torrance Test of Creativity Scale.
     Finding: Analysis of covariance showed that the two groups are statistically significant difference for all four dependent variables. Results of this study indicate that assertiveness training increases students' creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group assertiveness training
  • Creativity
  • Torrance Test of Creativity Scale
 
آﻣﺎﻟﯽ،ﺷﻬﺮه. (1373).ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺟﺮات آﻣﻮزی و ﺟﺮأت آﻣﻮزیﺗﻮامﺑﺎﺑﺎزﺳﺎزیﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر : ﺳﺎل اول . 18 - 29.
پیر خائفی، علیرضا. (1372). رابطۀ هوش و خلاقیت در بین دانش آموزان پسر مقطع دوم نظری دبیرستان های شهر تهران. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
ترکمن ملایری، مهدی. (1382). بررسی تأثیر مشاوره گروهی جرات ورزی بر کاهش برخاشگری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر شهرستان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
حسینی، افضل السادات. ( 1381 ). ماهیت خلاقیت و شیو ه های پرورش آن. چاپ دوم. مشهد: آستان قدس.
سیف، علی اکبر. ( 1383 ). روان شناسی پرورشی .چاپ یازدهم. تهران: آگاه.
ماسن، پاول هنری و دیگران (1380). رشد و شخصیت کودک. ترجمه: مهشید یاسایی. تهران: نشر مرکز.
مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ تقوی، سیده فرخنده و عطاری، یوسفعلی. (1388). " تأثیر آموزش جرات ورزی بر مهارتهای اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عمکرد تحصیلی دانش آموزان دختر". مجله علوم رفتاری. 3(1)، 64-59.
نیسی، عبدالکاظم و شهنی ییلاق، منیجه. (1380). "تأثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود ،عزت نفس ، اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهر اهواز". مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. 3(1)، 30-11.
هگینز، جیمزام. ( 1388 ). کارآفرینی: 101 فن حل خلاق مسئله. ترجمه: احمد پور داریانی . چاپ هشتم. تهران: امیر کبیر.
 
 
 
Alberti R..(2002) Psychology of assertiveness. Translation by: Gharachedaghi. Tehran; Elmi Publication. (Persian).
Aschen, Sharon R. (1997). Assertion training therapy in psychiatric milieus. Archives of Psychiatric Nursing, Vol.11, Iss.1, 46-51.
Charles, Harvey, Stewart, Mac A. (1991). Academic advising of international students. Journal of Multicultural Counseling and Development, Vol.19, Iss.4, 173-181.
Crozier, W. R. (1981). Shyness and self-esteem. British Journal of Social Psychology, Vol.20, Iss.3, 220-222.
Deluty, Robert H. (1981). Assertiveness in children: Some research considerations. Journal of Clinical Child Psychology, Vol.10, Iss.3, 149-155.
Dilk, Melody Nichols; Bond, Gary R. (1996). Meta-analytic evaluation of skills training research for individuals with severe mental illness. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol.64, Iss.6, 1337-1346.
Eureligs- Bontekoe, E.H.M. (2005). Homesickness, Personality and personality disorder: An overview and therapeutic considerations. In: M.L. van Tilburg &Ad .J.J.M.Vingerhoets (Ed). Psychological aspects of geographical moves: Homesickness and acculturation stress, Amsterdam University Press.
Ghasemi F. and Oghlidos T..(2005)Investigating the effect of «creativity training in children» corse on the enhancing creativity in girl،s Junior childcare students in Shiraz art schools, Quarterly. Journal of educational innovations,4(13), 59-70.
Hormozinejad M. The study of simple and multiple relation of self-esteem, social anxiety and perfectionism with assertiveness in Ahvaz Shahid Chamran University students. [M.A Dissertation]. Iran. Ahvaz: Faculty of Educational Sciences. Shahid Chamran University: 2000. [Persian]
Hosseini A., Creativity nature and its training methods, Mashhad, Behnashr, 2008.
Journal of Thinking Skills and Creativity,33–39. Westberg, K.L. (1996). The effects of teaching students how to invent. Journal of Creative Behavior.30, 4, 249-267.
Kegel, K. (2009). Homesickness in International College Students. Paper based on a program presented at the 2009 American Counseling Association Annual Conference and Exposition, March 19-23, Charlotte, North Carolina.
Kiani M., Creativity power in problem solving: brainin storm and other techingues, Mashhad, Merandiz, 2009.
Kipper, D. A. (1992). The effect of two kinds of role playing on self-evaluation of improved assertiveness. Journal of clinical psychology, Vol.48, Iss.2, 246-250.
Lin, Y., Shiah, I., Chang, Y., Lai, T., Wang, K. & chou, K. (2004) Evaluation of an assertiveness training program on nursing and medical students assertiveness, self-esteem and interpersonal communication satisfaction. Nurse. Educ. Today.: Vol24: PP. 656-665.
Naseri H. The guideline of Life skills education Tehran; Behzisti Organ Publication. 2005. (Persian).
Ramezani H.A., Creativity: flowering and innovation basis, Tehran, Mehvar, 2009.
Robert E, Emmons ML. Your perfect right: a guide assertive living. 4th ed. USA: Impact Publishers; 1982.
Samkhanian M.R., Creativity and innovation in educational organization: meaning, theories, thechingues and evaluation, Tehran, Resane Takhasosi, 2008.
Torrance. E. P. (1992). Torrance test of creative thinking, streamlined scoring guide(Figural A and B). USA: Scholastic Testing.
Torrance, E.P., Goff, K. (1989). A quiet revolution. Journal of Creative Behavior. 23, (2): 136-145.