بررسی رابطۀ هوش تجاری و مهارت های کارآفرینی مخترعین غرب کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت اجرایی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، واحدعلوم وتحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی،کرمانشاه، ایران.

2 گروه مدیریت اجرایی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی،کرمانشاه، ایران (نویسندة مسئول) M.islampanah@iauksh.ac.ir

چکیده

چکیده:
     زمینه: در عصر کنونی که هرروز تحولات تازه و مشاغل نوینی پدیدار می‌شود و صنعت و تکنیک اساس مناسبات کهن را درهم می‌ریزد. مهارت‌ها و تحصیلات تازه جانشین وضع ساده قبلی می‌شود.و در این راستا مهارت های کارآفرینیو هوش تجاریاز منابع مهم و پایان‌ناپذیر همه جوامع بشری است.حال بر اساس مطالبی که ارائه گردید سؤالی که در ذهن نقش         می بندد این است که آیا بین هوش تجاری و ابعاد مهارت‌های کارآفرینی مخترعین غرب کشور رابطه معنا‌داری وجود دارد؟ درصورتی‌که ارتباط بین هوش تجاری و مهارت‌های کارآفرینی مخترعین معنا‌دار باشد باعث افزایش خودکفایی بیشتر کشور از طریق تولیدات داخلی می‌شود.
      روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش مخترعین غرب کشور است که به روش نمونه گیری در دسترس و براساس فرمول کوکران گروه نمونه 80 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. تجزیه  و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
      یافته ها: یافته ها نشان دادکه بین هوش تجاری و مهارت های کارآفرینی(مهارت های شخصی،مهارت های مدیریتی و مهارت های فنی) مخترعین غرب کشور رابطه معناداری وجود داردوسطح معنا دارآن برابر با 03/0 است. با توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر وجود رابطه بین هوش تجاری ومهارت های کارآفرینی مخترعین غرب کشور از یک سو و ازسوی دیگرعدم تجاری سازی بسیاری از اختراعات، می توان گفت ضعف قابل توجهی در نظام اداری،آموزشی وحمایتی سازمان های متولی مخترعین نسبت به ارائه آموزش های لازم جهت ارتقای هوش تجاری و مهارت های کارآفرینی مخترعین و همچنین حمایت از اختراع هایی که قابلیت تولید انبوه را دارند احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Business Intelligence and Entrepreneurial Skills of Innovators in the West Country

نویسندگان [English]

  • Majid Daeichini 1
  • Maryam Eslampanah 2
چکیده [English]

Abstract
     Background:In the current era, every new development and the emergence of new jobs and industry relations scramble out ancient techniques. New skills and education will replace the previous single status. In this regard, an important source of business is intelligence skills entrepreneurship and all human societies. However, based on the material that was presented in the mind closes the question is whether there is the business intelligence and entrepreneurial skills inventors of the West. If the relationship between entrepreneurial skills and business intelligence is significant inventors further increase the self-sufficiency through domestic production.
    Method: Research method sampling is available. The population of Western inventor countries. Cochran formula is based on a sample group of 80 of us. Data Collection tools questionnaires are0.86 reliability using Cronbachalpha coefficient. Data analysis was performed using Pearson's correlation coefficient.
     Results: Results showed that between BI and entrepreneurial skills (personal skills, management skills and technical skills) Inventors the West there is a significant relationship. Significant level that is equal to 0.03. According to the results of the relationship between entrepreneurial business intelligence skills inventors in the West country can be significant weaknesses in administrative systems, training and support organization responsible for promoting business intelligence inventors to provide the necessary training and skills, entrepreneurial inventors and as well as the support of the invention that are capable of mass production to be felt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Entrepreneurial skills
  • Inventors
  • Elite
آزاد، مسعود.(1390). بررسی نیازهای آموزشی مخترعین استان های غرب کشور در زمینه مهارت های کارآفرینانه. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی. دانشکده تحصیلات تکمیلی. دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه
خلیقی،شهین.(1387). بررسی ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه ی مدیران واثربخشی سازمانی در کسب وکارهای کوچک ومتوسط شهرستان سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت. دانشکده علوم انسانی.دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج.
سیدعباس زاده، میرمحمد.(1373). جریان اصلی دگرگونی های اداری در دنیای معاصر. نشریه مدیریت دولتی. شماره 26.
صادقی نشاط،امیر.(1376). حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری. چاپ اول. تهران: سازمان برنامه و بودجه.
صالحی عمران،ابراهیم.(1385). بررسی نگرش اعضاء هیأت علمی نسبت به علل مهاجرت نخبگان به خارج از کشور. نشریه مطالعات جامعه شناختی. شماره 28.
عبدالملکی، جمال. یوسفی افراشته، مجید. پیرمحمدی، مهرداد . سبک رو، مهدی و نوشیروان محمدی. (1387). بررسی رابطه مهارت های کارآفرینی باکارآفرینی سازمانی مطالعه موردی مدیران میانی شرکت ایران خودرو. نشریه توسعه کارآفرینی. شماره2.
فتحی واجارگاه، کوروش. (1385). مهارت های کارآفرینی. فصلنامه رویش. سال چهارم. شماره13.
فرشادی،رامینا.(1391). بررسی کاربردهای هوش تجاری ومعماری سیستم های هوش تجاری وهوش تجاری تطبیق پذیر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر.دانشگاه شهیدبهشتی.
گلستانی،امین.(1387). هوش تجاری وتصمیمات کلان سازمانی در شرکت مهندسین مشاورلار. ماهنامه تدبیر.سال هجدهم. شماره 190.
مشدئی،علی.تقوی،زهرا و معصومه فرخی.(1389).گام های اجرایی هوش تجاری درسازمان ها. اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب وکار.
وثوقی،منصور.(1385).تغییرات اجتماعی. تهران: نی.                                    
 
Ales Popovic, Ray Hackney, Pedro Simoes Coelho, Jurij Jaklic 2012: Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making. Decision support systems 54:729-739.
Alexander Mikroyannidis, Babis Theodoulidis ,2010: Ontology management and evolution for business intelligence. International journal of Information Management 30:559-566.
Desheng Dash Wu, Shu-Heng Chen, David L. Olson ,2014: Business intelligence in risk management: Some recent progresses. Information Sciences 256:1-7.
Hans K. Hvide, Georgios A. Panos 2014: Risk tolerance and entrepreneurship. Journal of Financial Economics 111:200-223.
Majid  Daeichini*, S. DanaeiMehr, R. Abedini. 2014: Examine the impact of entrepreneurs, inventor’s impulse. Scientific Journal of Review (2014) 3(3) 150-154. doi: 10.14196/sjr.v3i3.1274
Melody Seah, Ming Huei Hsieh, Pu-Dong Weng ,2010: A case analysis of Savecom: The role of indigenous leadership in implementing a business intelligence system. International journal of Information Management 30:368-373.
Muhmmad I. Nofal, Zawiyah M. Yusof ,2013: Integration of Business Intelligence and Enterprise Resource Planning Within Organizations. Procedia Technology 11:658-665.
Neil Foshay, Craig Kuziemsky ,2014: Towards an implementation framework for business intelligence in healthcare. International journal of Information Management 34:20-27.
Rodrigo Martin-Rojas, Victor J. Garcia-Morales, Maria Teresa Bolivar-Ramos 2013: Influence of technological support, skills and competencies, and learning on corporate entrepreneurship in European. Technovation 33:417-430.
Ryo Nakajima, Ryuichi Tamura, Nobuyuki Hamaki ,2010: The effect of collaboration network on inventors job match, productivity and tenure. Labour Economics 17:723-734.