رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی: نقش میانجی انگیزة پیشرفت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول) rezaei_am@semnan.ac.ir

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران z.hossinimanesh@yahoo.com

3 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران shmakvand@yahoo.com

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران akbariafzal@ymail.com

چکیده

چکیده
زمینه: خلاقیت یکی از مهم‌ترین عواملی است که با عملکرد تحصیلی رابطه دارد و به معنای وحدت بخشیدن به همه کارهای انسان است.
هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی، با میانجی‌گری انگیزه پیشرفت در دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان کوه‌دشت بود.
روش: به ‌منظور نیل به هدف پژوهش، 350 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان کوه‌دشت با دامنه سنی 16 تا 19 سال به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس را تکمیل نمودند. داده‌های حاصله با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد. خودکارآمدی هم به‌ صورت مستقیم و هم به ‌صورت غیرمستقیم با میانجی‌گری انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت دارد؛ علاوه بر آن، خلاقیت هیجانی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت داشت؛ اما اثر مستقیم و غیرمستقیم آن بر عملکرد تحصیلی معنادار نبود.
نتیجه‌گیری: در کل نتایج نشان داد که 43 درصد از واریانس انگیزه پیشرفت توسط متغیرهای خودکارآمدی و خلاقیت هیجانی تبیین می‌شود و 10 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی نیز توسط متغیر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study into the Relationship between Emotional Creativity and Self-efficacy with Academic Performance: Mediating Role of Achievement Motivation

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Rezaei 1
  • Seyedeh Zeynab Hossani Manesh 2
  • Shahrokh Makvand Hossani 3
  • Afzal Akbari Balootbangan 4
چکیده [English]

Abstract
Background: Creativity is one of the most important factors that are related to academic performance. Creativity means unifying all efforts of a human.
Aim: The aim of present research was to show the mediating role of achievement motivation in the relationship between emotional creativity, self-efficiency and academic performance of high school female students.
Method: A sample comprising of  some 350 high school students (age 16-19) were selected using a multistage cluster sampling method. Instruments were included Emotional Creativity Inventory (ECI), Sheerer Self efficacy Inventory, as well as, Hermens Achievement Motivation Questionnaire. The data were analyzed by Path Analysis and Pierson correlation.
Results: Results showed positive and significant relation between achievement motivation and academic performance. Positive relation was also evident between self-efficiency and intermediation of achievement motivation and academic performance directly and indirectly. In addition, there is positive relation between emotional creativity and achievement motivation; but its direct and indirect effect on academic performance was not significant.
Conclusions: Overall, these results suggested 43% variance of motivation is represented by variations of self-efficiency and emotional creativity and 10% variation of academic performance has been represented by variations of self-efficiency and achievement motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Creativity
  • self-efficiency
  • achievement motivation
  • Academic Performance