بررسی رابطة بین سبک رهبری تحولی، ساختار سازمانی و جوّ سازمانی با خلاقیت سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه مراغه (نویسندة مسئول). aliafshari.psy@gmail.com

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز. nardhadi@yahoo.com

چکیده

 
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطة بین سبک رهبری تحول آفرین، ساختار سازمانی و جوّ سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام شده است.
روش: برای اجرای پژوهش حاضر، نمونه‌ای به حجم 300 نفر از کارکنان آزمون شدند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامة چند عاملی رهبری، پرسشنامة جوّ سازمانی خلاقیت، پرسشنامة خود اثربخشی خلاق، پرسشنامة انگیزش درونی، پرسشنامة خلاقیت سازمانی بود. برای آزمون الگو از روش الگویابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای ای موس 21، و اس پی اس ای 21 استفاده شد.
یافته‌ها:نتایج حاکی از معناداری کلیة مسیرهای غیر مستقیم و بی‌معنا بودن مسیرهای مستقیم رهبری تحول آفرین به خلاقیت کارکنان، ساختار سازمانی به خلاقیت کارکنان و جوّ سازمانی خلاقانه به خلاقیت کارکنان بود.
نتیجه‌گیری: شاخص‌های برازندگی الگویابی معادلات ساختاری برازش مناسب الگوی اصلاح شده را نشان دادند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationships between Transformational Leadership Style, Organizational Structure and Organizational Climate with Employee Creativity Considering the Mediating Role of Creative Self-Efficacy and Intrinsic Motivation

نویسندگان [English]

  • Ali Afshari 1
  • Nasrin Arshadi 2
چکیده [English]

 
Purpose: the purpose of this study was the investigation of the relationships between transformational leadership style, organizational structure and organizational climate with employee creativity considering the mediating role of creative self-efficacy and intrinsic motivation in an industrial organization. The participants in this study were some 300 employees of National Iranian South Oil Company who were selected by stratified random sampling method. The instruments which were used in this study were Transformational Leadership Scale (GTL), Creative Climate Questionnaire (CCQ), Creative Self-efficacy Scale (CSE), Intrinsic Motivation Inventory (IMI) and Employee Creativity Questionnaire (ECQ). Fitness of the proposed model was examined through structural equation model (SEM), using SPSS-21 and AMOS-21 software packages.
Findings: The results showed that direct paths from transformational leadership to employee creativity, organizational climate to employee creativity and organizational structure to employee creativity were non-significant. The indirect relationships were tested by using bootstrapping procedure in Preacher and Hayes Macro command.  The model fitted the data properly and all indirect effects were significant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational leadership style
  • Organizational Structure
  • organizational climate
  • creative self-efficacy
  • intrinsic motivation