اعتبار سنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری (نویسندة مسئول) drkhalilmovafagh2014@gmail.com

2 دانشگاه علامه طباطبایی تهران، استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری delavarali@yahoo.com

3 دانشگاه علامه طباطبایی تهران، استاد گروه مشاوره و راهنمایی ashafiabady@yahoo.com

4 دانشگاه علامه طباطبایی تهران، استاد گروه روان‌شناسی تربیتی f_dortaj@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: نوآوری یا خلاقیت کارکنان پیامدی مهم در انطباق یافتن سازمان‌ها با شرایط محیطی و استفاده از فرصت‌ها تلقی می‌شود. علی‌رغم اهمیت این متغیر در جهت شناخت این سازه در بافت سازمانی و سنجش آن تاکنون تحقیقات کمی انجام‌شده است.
هدف: در این تحقیق محققان به بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و اعتبار سنجی یکی از مدل‌هایمشهور رفتار کاری نوآورانه پرداخته‌اند که به‌تازگی توسط مسمان و مولدر (2012) توسعه داده‌شده است.
روش پژوهش: بعد از ترجمه سؤالات پرسش‌نامه سی سؤالی رفتار نوآورانه سازمانی این پرسش‌نامه به همراه مقیاس رفتار نوآوری فردی هولمان و همکاران و آزمون تفکر واگرا بر روی 250 نفر از مدیران بانک ملت اجرا شد.
یافته‌ها: تحلیل عاملی اکتشافی دال بر استخراج پنج عاملِ بررسی فرصت، تولید ایده، ارتقای ایده، محقق‌سازی ایده و تعمق در نمونه فعلی تحقیق بود که با نتایج توسعه‌دهندگان پرسش‌نامه همخوان بود. ضرایب پایایی هر پنج بُعد پرسش‌نامه بالاتر از 81/0 بود که دال بر مقادیر پذیرفتنی پایایی پرسش‌نامه بود. همبستگی خرده مقیاس‌های پرسش‌نامه رفتار کاری نوآورانه بین 43/0 تا 61/0 بود که دال بر اعتبار همگرای این پرسش‌نامه بود. از طرف دیگر، همبستگی خرده مقیاس‌های این پرسش‌نامه با نمره‌های تفکر واگرا و مقیاس رفتار کاری نوآوری فردی مثبت و معنا‌دار بود که دوباره نشانگر اعتبار همگرای این پرسش‌نامه بود.
 نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‌تواند برای محققان و کارفرمایان به‌منظور شناخت بهینه از طبیعت نوآوری سازمانی و سنجش این سازه مؤثر واقع شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Validity of Messmann, G., & Mulder (2012) Innovative Work Behavior among Mellat Bank Managers and Personnel

نویسندگان [English]

  • Khalil Movafagh 1
  • Ali Delavar 2
  • Abdollah Shafi Abadi 3
  • Fariborz Dortaj 4
چکیده [English]

 
Background: Innovative work behavior is considered as an important outcome in adapting organization to environmental conditions and using opportunities. In spite of importance of this construct, there are a few research in order to investigate and measure this construct in organization context.
Purpose: In this study some psychometric properties of Messmann, G., & Mulder (2012), one of the recent innovative work behavior model, is investigated.
Method: After translation of some 30 items of innovative work behavior, the final form of the questionnaire and individual innovative work behavior plus convergent thinking scale were implemented to 250 manager and personnel of the Mellat Bank of Iran.
Result: Exploratory factor analysis extracted 5 main factors of Opportunity exploration, Idea generation, Idea promotion, Idea realization, and Reflection. This result is consistent with developers findings of this construct; Alfa coefficients of all factors were higher than 0.81. This results implied that acceptable range of  questionnaire; relationship of work innovative behavior subscales with each other were between 0.43 to 0.61 resulted in convergent validity of the construct. Also, correlation of the target subscales with convergent thinking and individual innovative behavior scales was positive and significant. This results, also, showed convergent validity of questionnaire.
Conclusion: The results of this study can be effective instrument for researchers and employees to better cognition of innovative work behavior and measuring it.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Innovative work behavior
  • Validation