نقش ابعاد مختلف انگیزشی مدیریت زمان بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه تبریز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز (نویسندة مسئول) badri_rahim@yahoo.com

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی hoseini.fariba63@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: خلاقیت از دیدگاه نظری تولید ایده‌ها، محصولات، فرایندهایی جدید و مفید به‌وسیله افراد یا گروه‌ها تعریف‌شده است. خلاقیت تابعی از زمان در دسترس فرد است و به‌صورت منفی با فشار زمانی تجربه‌شده فرد رابطه دارد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین ابعاد مختلف انگیزشی مدیریت زمان (تمایل به بی‌سازمانی، کنترل ادراک‌شده زمان و سرسختی روان‌شناختی) با خلاقیت دانشجویان انجام شد.
روش: با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 240 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز انتخاب شدند. آزمون تفکر خلاق تورنس، مقیاس ابعاد نگرش و انگیزش مدیریت زمان به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها به کمک نرم‌افزار اِی‌موس[1] و با روش تحلیل مسیر انجام شد.
یافته‌ها: خلاقیت دانشجویان به‌وسیله کنترل ادراک‌شده زمان (22/0= β) و تمایل به بی‌نظمی یا بی‌سازمانی (18/0-= β) پیش‌بینی شد. همچنین یافته‌ها نشان داد بُعد سرسختی به‌صورت مستقیم با خلاقیت دانشجویان رابطه ندارد اما مسیر غیرمستقیم آن از طریق کنترل ادراک‌شده زمان (09/0= β) معنادار است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد، کنترل تصوری زمان و رفتار مدیریت زمان برای تولید مؤثر ایده‌های خلاق ضروری است.
 [1]. AMOS

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Motivational Aspects of Time Management on Creativity of Students at Tabriz University

نویسندگان [English]

  • Rahim Badri Gorgori 1
  • Fariba Hosseini 2
چکیده [English]

Background: From a theoretical perspective, creativity has been defined as the production or generation of novel and valuable ideas, products, or processes by an individual or group. Creativity is a function of available time and is negatively related to time pressure experienced.
Objective: This research was conducted to determine the relation between perceived control of time, tenacity, preference for disorganization with creativity of students at the Tabriz University.
Method: Some 240 students from Tabriz University were selected by random cluster sampling method. Data was gathered through Torrance tests of creative thinking and Time management attitude and motivational aspects scale. Data was analyzed by AMOS software and with path analysis.
Findings: The results showed that creativity was predicted directly by perceived control of time (β=0/22) and preference for disorganization (β= -0/18). In addition, results showed although direct effects of the tenacity on creativity were not significant, but it had indirect effect on creativity by perceived control of time (β= -0/09).
Conclusion: The results suggest that perceived control of time and preference for organization may be necessary for the effective exploitation of creative ideas.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • time management
  • Creativity
  • perceived control of time
  • tenacity
  • Preference for disorganization
  • and path Analysis