پرورش خلاقیت و افزایش میزان یادگیری با بهره‌گیری از الگوی پرورش خلاقیت ویلیامز در درس علوم اجتماعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) mohammadshahalizade@yahoo.com

2 دانشجوی کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران h.dehghani16@yahoo.com

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی کرج hojjat.dehganzadeh@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: یادگیری وخلاقیت ازجمله عنصرهای مهم برای پیشرفت یک کشور است. قابلیت یادگیری و آموزش خلاقیت، این امکان را برای مسئولین آموزش‌وپرورش فراهم می‌کند که راهکارهایی برای افزایش خلاقیت و یادگیری دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کنند.
هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر الگوی پرورش خلاقیت ویلیامز بر یادگیری و خلاقیت دانش آموزان است.
روش: این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع، اهداف و فرضیه‌ها از نوع کاربردی است و در زمره طرح‌های شبه آزمایشی قرار می‌گیرد. جامعة آماری پژوهش را کلیة دانش آموزان پسر پایة اول دبیرستان شهرری تشکیل می‌دهند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌های چندمرحله‌ای استفاده‌ شد. در این تحقیق، ما با دو گروه آزمودنی پسر پایه اول دبیرستان امام خمینی (ره)، سروکار داشتیم که یک گروه در معرض متغیر مستقل (الگوی پرورش خلاقیت ویلیامز) و گروه دیگر در معرض روش تدریس سنتی قرار گرفتند تا تأثیر متغیر مستقل بر یادگیری و خلاقیت بررسی شود. ابزارهای پژوهش، آزمون یادگیری محقق ساخته و آزمون خلاقیت تورنس بود و در پیش‌آزمون و پس‌آزمون از آن‌ها استفاده شد. در پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد و برای انجام محاسبات آماری از نرم‌افزار اس پی اس اس[1] استفاده شد.
یافته‌ها: در بررسی فرضیه‌ها مشاهده شد که الگوی پرورش خلاقیت ویلیامز در افزایش یادگیری و خلاقیت نسبت به روش تدریس سنتی اثربخشی بهتری دارد. بنابراین، این الگو یکی از راهکارهای افزایش یادگیری و خلاقیت است که می‌توان از آن استفاده کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق با بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی همسو بود. در پایان پیشنهادهایی برای استفاده از این الگو در محیط‌های یادگیری حضوری و محیط‌های یادگیری الکترونیکی و همچنین ایجاد کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی معلمان با این الگو داده شد.
 [1]. spss

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education of creativity and increase learning rate by using William’s education of creativity model in social science lesson

نویسندگان [English]

  • Mohammad shahalizade 1
  • Sajjad dehghani 2
  • Hojjat dehghanzade 3
چکیده [English]

Background: Learning and creativity are important elements of a country’s development. Learning capability and creativity instruction provides a possibility for authorities to suggest strategies to increase students’ creativity and learning.
Purpose: This research examined the effects of the William’s education of creativity model on students’ learning and creativity.
Method: This research is applied type, due to the nature, goals and hypothesis and is placed among of quasi-experimental designs. Statistical population of this research were all students of high school of the Rey city, south of Tehran. Cluster sampling method was used to select samples. The researchers worked with two groups of first grade students at the Imam Khomieni  high school. In this research, William’s education creativity model was used as an independent variable and traditional teaching method was used in order to study the effects of independent variable on learning and creativity. Researcher-made learning test and Torrance creativity test were used in pretest and posttest as research tools. Descriptive and inferential statistic for analysis of data and SPSS for statistical calculation were used.
Result(s): The results of research showed that William’s education of creativity model was more effective than traditional methods in learning and creativity. So this model can be considered as an effective strategy to increase students’ creativity and learning rate.
Conclusion: Research results were in line with many internal and external investigations. Finally, some recommendations were given to use this model in face-to-face and electronic learning environments and also establishing some workshops for teachers’ familiarizing with this model were given.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • Creativity
  • William’s education of creativity model