بررسی نقش تعدیل‌گر سلامت و رفاه روانی کارکنان در بروز رفتار خلاقانه و نوآورانه از طریق نظام پیشنهادات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت نوآوری و استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد a.khorakian@um.ac.ir

2 دکترای مدیریت کارآفرینی و استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد maharati@um.ac.ir

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) rasoul.heshmati_mgr@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: آنچه موجب عملکرد بهتر و رقابت برای بقا در محیط‌ متلاطم سازمان‌های امروز می‌شود قابلیت نوآوری و خلاقیت است که از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. مدیریت مشارکتی رویکردی جدید در مدیریت است که از آن به‌عنوان انقلاب مشارکت یاد می‌شود و از طریق سازوکاری به نام نظام پیشنهادات سازمان‌ها را در تحریک قدرت خلاقیت کارکنان و بهره‌گیری از سرمایة فکری آن‌ها یاری می‌دهد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان ارزش نظام پیشنهادات و انگیزه برای ارائه پیشنهادهای خلاقانه با تأکید بر نقش تعدیل‌گر سلامت روانی کارکنان انجام پذیرفت. اهمیت بررسی خلاقیت و نظام ‌پیشنهادات در تحقیقات و مطالعات مختلفی بررسی و تأیید شده است؛ بنابراین، تحقیق حاضر قصد دارد به بهبود وضعیت مشارکت در نظام پیشنهادات و ارائه ایده‌های خلاقانه با در نظر گرفتن متغیرهای سلامت روانی کارکنان و ارزش نظام پیشنهادات بپردازد.
روش: برای سنجش متغیرهای تحقیق در میان کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از پرسش‌نامه‌ای با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسش‌نامه و آزمون فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون چندگانه تعدیل شده (سلسله مراتبی) استفاده شد.
یافته‌ها: ارزش نظام پیشنهادات با انگیزة ارائه پیشنهادهای خلاقانه رابطه مثبت و معناداری دارد اما این رابطه در سطوح بالا و پایین متغیر تعدیل‌گر (سلامت و رفاه روانی) متفاوت است؛ به‌طوری‌که پیوند میان ارزش نظام و انگیزه برای ارائه پیشنهاد تحت شرایط سلامت و رفاه روانی بیشتر به نسبت شرایط سلامت و رفاه کمتر، قوی‌تر بود.
نتیجه‌گیری: فراهم نمودن زمینة تأمین سلامت روانی کارکنان و در نظر گرفتن اهمیت و ارزش نظام پیشنهادات نزد کارکنان، به دلیل نقش مؤثر در بهبود وضعیت انگیزشی کارکنان برای ارائه نظرات و ایده‌های خلاقانه به نظام پیشنهادات، ‌باید مورد توجه جدی مدیران دانشگاه و مسئولان نظام پیشنهادات قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Psychological Well-Being on Showing Creative and Innovative Behavior through the Suggestion System

نویسندگان [English]

  • Alireza Khorakian 1
  • Yaghoob Maharati 2
  • Mohammad Rasoul Heshmati 3
چکیده [English]

 
Background: Organizations in a globalized society are experiencing external challenges and changes more than ever before. In order to adapt and react to these changes, creativity and innovation are seen as the most important means. The standpoint in this research was that all employees have creative potential, and how the creative potential is expressed may depend on variables in the organizational context. Participative management as a new approach in management through suggestion system can help organizations to exploit the creative potential and intellectual capital of employees. Suggestion systems offer the opportunity for organizations to benefit directly from their employees’ innovativeness and creativity.
Objectives: This study intended to investigate the moderating role of "Psychological Wellbeing"in relationship between "Valence of Suggestion System" and "Motivation to Submit Creative Suggestion". The importance of studying creativity and suggestion system has been admitted and investigated in many researches. Therefore, this study aimed to help organizations to utilize the creative potential of employees through improve participation in suggestion system considering psychological well-being and valence of suggestion system variables.
Methods: Statistical population of this research consists of employees of Ferdowsi University of Mashhad. A questionnaire with Lickert’s 5-scale spectrum was distributed among employees. Method of research was correlation and moderated multiple regression was employed to test hypotheses.
Results: Regression analysis revealed that psychological well-being moderated the relationship between valence of suggestion system and motivation to submit suggestion.
Conclusion: The results of the current study have implications for managers and practitioners of suggestion system to improve motivation of employee to submit creative idea.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity and Innovation
  • Human Resource
  • Suggestion System
  • psychological wellbeing
  • motivation