بررسی و تجزیه‌وتحلیل خلاقیت کارکنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع) sadmansoor@gmail.com

چکیده

 
زمینه: سازمان‌ها به‌منظور حفظ مزیت رقابتی و افزایش کیفیت، کارایی، اثربخشی، بقا و موفقیت بلندمدت در محیط‌های دارای تغییرات پیچیده و فزاینده، به بهره‌گیری از استعداد خلاقیت کارکنان نیاز ضروری دارند. بااین‌وجود، بهره‌گیری از خلاقیت، مستلزم سنجش، اندازه‌گیری، تحلیل و بررسی آن دارد تا از این طریق بتوان در بهره‌گیری هر چه بیش‌تر از دستاوردهای خلاقیت کارکنان به سازمان کمک نمود.
هدف: این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل وضعیت موجود خلاقیت و ابعاد چهارگانه آن (مسئله یابی، ایده‌یابی، ارزیابی ایده‌ها و اجرای ایده‌ها) انجام‌ شده است.
روش: این تحقیق از نوع پیمایشی است. به‌منظور نیل به هدف پژوهش، پرسش‌نامه تحقیق میان جامعه آماری، توزیع و بعد از تکمیل، جمع‌آوری شد. داده‌های حاصل از پرسش‌نامه‌ها، به محیط نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس منتقل و بعد از پالایش و حذف داده‌های پرت و حصول اطمینان از روایی (تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و روایی هم‌گرا و واگرا) و پایایی (انسجام درونی)، بر محور گزاره‌های تحقیق با استفاده از آزمون‌های  تی تک نمونه‌ای و تی نمونه‌های مستقل تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد، هرچند کارکنان سازمان مورد مطالعه از خلاقیت برخوردارند و سطح خلاقیت آن‌ها از حد متوسط بیش‌تر است، اما با وضع مطلوب، فاصله دارد. هم‌چنین، نتایج تحقیق بیانگر آن است که ویژگی‌های جنسیت، وضعیت تأهل، مسئولیت (مدیر/مرئوس)، محل کار (مرکز استان/ شهرستان)، عضویت (رسمی/ پیمانی) و دانشگاه محل ‌تحصیل (دانشگاه سازمان/سایر دانشگاه‌ها)، بر خلاقیت تأثیر دارند. به‌خصوص زنان دارای کم‌ترین سطح خلاقیت و دانش‌آموختگان دانشگاه سازمان، دارای بالاترین سطح خلاقیت هستند. درضمن، بین میزان خلاقیت مدیران و مرئوسان فاصله زیادی وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق درباره افزایش خلاقیت کارکنان به این ترتیب است که زنان نسبت به مردان، مرئوسان نسبت به مدیران و کارکنان مرکز استان نسبت به‌ کارکنان شهرستان، در اولویت قرار گیرند. در ضمن، برای افزایش خلاقیت در محیط سازمان، کارشناسان موردنیاز باید توسط دانشگاه سازمان تأمین شوند و عضویت افراد پیمانی به رسمی تبدیل شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Study into Employees Creativity

نویسنده [English]

  • Mansour Sadeqi Mal Amiri
چکیده [English]

 
Background: In order to maintain and increase the quality, efficiency and effectiveness and, ultimately, long-term survival and success of organizations in the rather complex and changing environment, it is essential to take advantage of their employees talent and creativity. However, the use of creativity involves the measurement and analyzing it. So the results of the analysis of creativity measurement can be used for the creative staff and adherence to utilizing it.
Objective: This study aimed to identify and analyze the current state of creativity and its four dimensions: Problem finding, idea finding, evaluating ideas and implement ideas.
Methods: Using a survey method, a questionnaire was distributed among the statistical population and after completion, they were collected. Data were gathered and refined, using SPSS. Then to ensure the validity (exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and convergent and divergent validity) and reliability (internal consistency), based on research using predicates one sample t-test and t-test samples, were analyzed.
Results: The results showed that, although the staff under investigation enjoyed enough creativity levels, higher than average, but they were away from ideal situation. The results indicate that characteristics such as gender, marital status, responsibility (manager/subordinate), work (province/city), date (informal/contract) and the University graduation place (University of/at other universities), influence the creativity.  Especially those with the lowest levels of creativity and the place of graduation of the University, shows the highest level of creativity.
Conclusions: Priority should be given to enhancing employees creativity, both women and men by the managers on the staff in the provincial capital city. In addition, to enhance creativity in organizations, experts are needed to be organized, financed and employed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • problem finding
  • idea finding
  • evaluating ideas
  • implementation ideas