روش تلفیق عدم قطعیت و متغیر زبانی در نحوه پاسخ‌گویی و نمره‌دهی پرسش‌نامه‌‌های روان‌شناسی (مطالعه موردی: پرسش‌نامه‌ خلاقیت عابدی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران s.shiroudi@toniau.ac.ir

چکیده

 
زمینه: روان‌شناسان‌ همواره به دنبال افزایش دقت پرسش‌نامه‌‌های روان‌شناسی بوده‌اند. خلاقیت نیز از موضوع‌های روان‌شناسی است که اندازه‌گیری درست آن بسیار مهم است.
هدف: این تحقیق به‌منظور بررسی میزان درستی پاسخ‌گویی و نمره‌دهی مرسوم پرسش‌نامه‌‌های روان‌شناسی انجام شده است. روش پیشنهادی این تحقیق، تلفیق عدم قطعیت و متغیر زبانی نظریه فازی در نحوه پاسخ‌گویی و نمره دهی پرسش‌نامه‌‌های روان‌شناسی است.
روش: نمونه مطالعه، پرسش‌نامه‌ خلاقیت عابدی است که 60 سؤال دارد. به‌منظور مقایسه بهتر نتایج، از یک پرسش‌نامه‌ ی پاسخ‌داده‌شده ی فرضی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل پرسش‌نامه‌ به روش مرسوم فاصله ی معناداری با نتایج تحلیلی روش پیشنهادی داشت. به‌طوری‌که نتیجه حاصل از روش پاسخ‌گویی و نمره دهی مرسوم، فرد را در ردیف افراد دارای خلاقیت بسیار کم قرار می‌دهد اما با تلفیق عدم قطعیت و متغیر زبانی نظریه فازی در نحوه پاسخ‌گویی و نمره دهی، فرد در ردیف افراد دارای خلاقیت زیاد قرار گرفت.
بحث و نتیجه‌گیری: بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تلفیق عدم قطعیت و متغیر زبانی نظریه فازی در نحوه پاسخ‌گویی و نمره‌دهی پرسش‌نامه‌‌های روان‌شناسی ضروری است و باعث افزایش دقت اندازه‌گیری می‌شود. همچنین مشخص شد این روش برای تمامی پرسش‌نامه‌‌های روان‌شناسی به‌خصوص پرسش‌نامه‌‌هایی که سؤالات زیادی دارند، قابل‌استفاده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combined Uncertainty and Linguistic Variables in Response and Scoring To Psychological Questionnaires (Case Study: Abedi Creativity Questionnaire)

نویسنده [English]

  • Shohreh Ghorbanshiroudi
چکیده [English]

 
Background: Psychologists have always been looking ways to increase the accuracy of psychological questionnaires. Creativity measurement psychological issues are very important as well.
Objective: This study investigated the accountability accuracy and conventional scoring method with proposed methods using the means of incorporation of uncertainty and fuzzy linguistic variable approaches as to know how accountability and scoring method of psychological questionnaires work.
Method: The sample is Abedi Creativity Questionnaire which contains some 60 questions in order to better compare the results of a questionnaire answered by hypothetical methods.
Results: The results of the questionnaire were analyzed by conventional distance methods and analytical results were proposed. So the results of the conventional accountability and scoring methods put individuals in the rows of people with very little creativity. However, with the incorporation of uncertainty and fuzzy linguistic variable theory in accountability and grading method puts individuals in the rows of people with a lot of creativity.
Discussion and conclusion: Accordingly, we conclude that the incorporation of uncertainty and fuzzy linguistic variable theories in psychology are required to answer the questionnaire and scoring, and increase the accuracy. It also became clear that proposed method are available for use in all psychological questionnaires, especially questionnaires that have a lot of questions.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fuzzy theory
  • uncertainty
  • Linguistic Variables
  • Abedi Creativity Questionnaire