اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان ghadampour.e@lu.ac.ir

2 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول) sabzian1989@yahoo.com

3 دانشجوی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد asadoalahi_javad@yahoo.com

4 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان hoshanggaravand@gmail.com

چکیده

 
زمینه: خلاقیت یا آفرینندگی یکی از موضوع‌های بسیار جالب و بحث‌انگیز در حوزه‌های مختلف علمی به‌ ویژه علوم تربیتی و روان‌شناسی است. این موضوع در هر دوره از تاریخ، به‌عنوان قدرت اساسی ذهن بشر، هدف اصلی مدارس و مراکز آموزشی بوده است.
هدف: هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به شیوهٔ نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعهٔ آماری این پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در سال تحصیلی 1392-1391 در شهر اصفهان بود که از میان آنان تعداد چهلنفر به روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسش‌نامه خلاقیت عابدی (1980) بود. پس از اعمال مداخله پس‌آزمون و بعد از چهار ماه آزمون پیگیری اجرا شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون آماری تحلیل واریانس و نرم‌افزار اِس‌پی‌اِس‌اِس-20 تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد، بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس‌آزمون و پیگیری در میزان خلاقیت تفاوت معنی‌داری وجود دارد (005/0p<).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان را نشان می‌دهد؛ بنابراین یافته‌های این پژوهش مداخلات مبتنی بر آموزش تکنیک‌های فراشناختی را برای افزایش میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر پیشنهاد می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Metacognitive Training on Creativity of Girl High School Students of Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Ezzatolah Qadam Pour 1
  • Saiedeh Sabzian 2
  • Javad Assadollahi 3
  • Houshang Gravand 4
چکیده [English]

 
Background: Creativity or creation, is one of the most interesting and controversial topics In various scientific fields particularly of educational sciences and psychology. This phenomenon has been among  the major powers of the human mind in each and every era of history and has been considered as  the main purpose of educational schools and training centers.
Purpose: The goal of this study was an investigation into the  effect of Metacognitive Training on Creativity of girl high school students of Isfahan city.
Materials and methods:  The study used a quasi-experimental method with pre-test - post-test and follow-up stages. The statistical population of the review were  all high school girl students of the Isfahan in the 2012-2013 academic year of whom some 40 were  randomly selected using cluster sampling method. Measurement instruments of the study were demographic questionnaire and test anxiety questionnaire( Spielberger 1980). After intervention the post -test was performed added with a follow up 4 months later.
Results: The results showed that the mean scores of the experimental and control groups, there were significant differences in the level of creativity at post-test and follow-up (p<0.05).
Conclusion: Based on these findings, it can be concluded that intervention based of metacognitive training was effective on creativity increase. Thus, the study suggests the use of metacognitive training in order to increase creativity in adolescents.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive Training
  • Creativity
  • girl students