بررسی تأثیر استفاده از یادگیری تلفیقی بر خلاقیت دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشکین شهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشکین شهر، ایران (نویسنده مسئول) Banihashem.kazem@yahoo.com

2 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل rezaeiphd@gmail.com

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشکین شهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشکین شهر، ایران Badalimehdi24@yahoo.com

4 دانشجوی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی Ali_danaei1367@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: یادگیری تلفیقی، الگوی جدیدی در نظام یادگیری است که با درهم‌تنیدن فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی از یک‌سو و ویژگی‌های آموزش حضوری از سوی دیگر، منجر به‌کارآمدی و اثربخشی آموزش و یادگیری می‌شود.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری تلفیقی بر خلاقیت دانشجویان انجام شده است.
روش: روش پژوهش این تحقیق، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. بدین ترتیب که ابتدا آزمون خلاقیت به هر دو گروه آزمایش و کنترل به صورت پیش‌آزمون داده شد و سپس در پایان‌ترم تحصیلی دوباره از دانشجویان هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که خلاقیت دانشجویان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معناداری افزایش یافته است.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، یادگیری تلفیقی به‌عنوان مؤلفه اثرگذار مثبت بر خلاقیت دانشجویان محسوب می‌شود، بنابراین، ضرورت دارد که یادگیری تلفیقی را در تدابیر آموزشی موردتوجه قرار داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Using Blended Learning on Students’ Creativity

نویسندگان [English]

  • Seyyed Kazem Banihashem 1
  • Jesus Rezaei 2
  • Mehdi Badali 3
  • Ali Dana 4
چکیده [English]

 
Background: Blended learning is a new paradigm of educational and learning system which has made an effective learning by integrating face to face learning with information and communication technologies.
Purpose: This study intended to investigate the effects of blended learning on students’ creativity.
Method: In this study, the quasi-experimental method with a control group was used. At the beginning of the term, creativity test was given to both groups (experimental and control) as a pre-test. Then, at the end of the term, creativity test was given again for both groups as a post-test. Finally, the data was analyzed by analysis of variance method (ANCOVA).
Results: The results showed that there is a significant difference between control group and experimental group. And, experimental group’s creativity was increased.
Conclusion: According to the results, blended learning was considered as an effective component which could increase students’ creativity. Therefore, authorities and principals should take important measures to encourage using this model of learning.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blended learning
  • Creativity
  • Invention
  • e-learning