بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با هوش معنوی در اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران (نویسنده مسئول). Parviz_Mirzakhni@yahoo.com

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی. delavar.ali@yahoo.com

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه روانشناسی، اهواز، ایران. b.makvandi@khouzestan.srbiau.ac.ir

چکیده

 
زمینه: هوش معنوی، بیانگر مجموعه‌ای از توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و منابع روحانی است که کاربست آن‌ها در زندگی روزانه می‌تواند موجب افزایش انطباق‌پذیری و بهزیستی فرد شود، در همین رابطه می‌توان به ویژگی‌های شخصیتی اشاره کرد که با باورهای دینی و مذهبی و به‌خصوص هوش معنوی مرتبط است.
هدف: این تحقیق درصدد است تا رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی باهوش معنوی در بین دانشجویان پژوهشگر و نخبه را بررسی کند.
روش: جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تشکیل می‌دهند. با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای، حجم نمونه 373 نفر تعیین شد. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسش‌نامه‌های سنجش هوش معنوی جامع و ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی نئو است که به‌صورت اینترنتی طراحی و اجرا شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین مؤلفه روان‌نژندی از ویژگی شخصیت با هوش معنوی و مؤلفه‌های آن (هوشیاری، خوبی، جهت‌گیری درونی، معنا و مفهوم، وجود و شخصیت، حقیقت و صداقت، تمامیت و کلیت) همبستگی معکوس و بین مؤلفه‌های برون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، انعطاف‌پذیری و دلپذیربودن باهوش معنوی و مؤلفه‌های آن همبستگی مستقیم وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که تمامی مؤلفه‌های ویژگی‌های شخصیتی بر روی هوش معنوی تأثیرگذار هستند و به‌جز مؤلفه روان‌نژندی که رابطه معکوس باهوش معنوی دارد مابقی مؤلفه‌ها ارتباط مستقیم باهوش معنوی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Personality and Spiritual Intelligence among Members of Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Parviz Mirzakhni 1
  • Ali Delavar 2
  • Behnam Makvandi 3
چکیده [English]

 
Background: Spiritual intelligence represents a set of potentials, capacities and spiritual resources of their application in daily life and can increase the adaptability and well-being of the individual. In this regard it can be noted that the religious believes or religious personality are particularly relevant to spiritual intelligence.
Purpose: This article explained the relationship between personality traits and spiritual intelligence among researchers and elite students.
Method: The population of this study were all student members of young researchers and elite club. Using stratified random method a sample of 373 students were selected. Measurement tools were comprehensive questionnaires on spiritual intelligence test (ISIS) and five factor personality Inventory (NEO) which were designed and carried out online. The obtained data were analyzed by Pearson.
Results: there was an inverse correlation between neuroticism as a personality trait with spiritual intelligence and its elements. There is a direct correlation between the elements of extroversion, conscientiousness, openness, agreeableness with spiritual intelligence and its elements.
Conclusion: According to these findings it can be concluded that all the influential factors of personality based on spiritual intelligence and extraversion except that an inverse relation with the other spiritual intelligence and spiritual intelligence are directly related to the components.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual intelligence
  • Personality traits