اثربخشی آموزش نمایش خلاق بر خلاقیت دانش‌آموزان پیش‌دبستانی شهر همدان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر (نویسنده مسئول)drmasgari@yahoo.com

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله العظم (عج) hmadi_1362@yahoo.com

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان na_ya5770@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: پیشرفت‌های انسان حاصل خلاقیت ونوآوری است. دنیا به‌سرعت در حال تغیر است وتفکر خلاق کلید رویارویی با مشکلات، سازگاری و پیروزمندی انسان است.
هدف: هدف تحقق حاضر، تعیین تأثیر آموزش به روش نمایش خلاق بر خلاقیت نوآموزان دوره پیش‌دبستانی شهر همدان در سال تحصیلی 91-1390 بود.
روش پژوهش: برای این منظور، نمونه‌ای به حجم 60 نفر (28 دختر و 32 پسر) و در قالب 4 کلاس، به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و به‌تصادف در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند.روش این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی بود. ابتدا از تمامی نوآموزان (دختر و پسر) آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس به عمل آمد. پس‌ازآن، گروه‌های آزمایش به مدت ده جلسه یک‌ساعتی، آموزش به روش نمایش خلاق دریافت کردند، درصورتی‌که گروه‌های کنترل به روال معمول ادامه داده و آموزشی دریافت نکردند. پس از اتمام آموزش گروه‌های آزمایش، دوباره همه آزمودنی‌ها به آزمون مذکور پاسخ دادند.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات افتراقی و تحلیل واریانس یک متغیره نشان داد که: آموزش نمایش خلاق بر خلاقیت و خرده مقیاس‌های آن (سیالی، ابتکار و تخیل) تأثیر معنی‌دار دارد. به‌علاوه، تعامل آموزش نمایش خلاق و جنسیت، خلاقیت و خرده مقیاس ابتکار کودکان پیش‌دبستانی را افزایش داده بود، ولی بر خرده مقیاس‌های سیالی و تخیل تأثیر معنی‌دار نداشت.در کل تأثیر همزمان نمایش خلاق و جنسیت بر خلاقیت و ابتکار نوآموزان معنی‌دار بود، اما سیالی و تخیل نوآموزان فقط تحت تأثیر نمایش خلاق بود.
نتیجه‌گیری: خلاقیت را می‌توان با استفاده از آموزش به روش نمایش خلاق آموزش داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Creative Drama Training on the Creativity of Preschools' Students in Hamadan City

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asgari 1
  • Mohsen Ahmadi Tahour soltani 2
  • Nahid Yalfani 3
چکیده [English]

 
Background: Human development is the result of creativity and innovation. The world is rapidly changing and creativity thinking is the copping key with the problems of human adaptation and success.
Purpose: The aim of this study was to determine the effect of creative drama training on the creativity preschool’s students in Hamadan city.
Method: A sample of 60 preschool’s students (28 girls and 32 boys) and four classes, with multi- stage selection method randomly were selected and randomly were assigned in controls and experimental groups. The first, all of boys and girls responded Torrance's Creative Thinking in Action and Movement, then, the experimental groups were taking 10 sessions drama creativity training. Finally, all of boys and girls responded Torrance's Creative Thinking in Action and Movement.
Findings: Data analysis whit MANOVA for differential scores showed that the creative drama training has effect on creativity and its subscales (fluency, initiative and imagination). In addition, interaction of creative drama training and gender was increased the creativity and initiative of preschool students, But didn’t increased fluency and imagination.
Conclusion: Creativity can be taught using creative drama teaching methods.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation achievement
  • Locus of Control
  • Risk-taking
  • Creativity