نقش استقرار سازمان یادگیرنده در میزان هوش سازمانی در مراکز استان‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه دکتری مدیریت آموزش عالی (نویسندة مسئول) k.kamran@srbiau.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فن‌آوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران reza_rajaee22@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: سازمان‌های امروزی برای حفظ بقای خود در برابر تهاجمات روزافزون رقبا، از خلاقیت و انعطاف­پذیری ناگزیر هستند و باید پیوسته به دنبال یادگیری مستمر باشند.
هدف: بررسی نقش استقرار سازمان یادگیرنده در میزان هوش سازمانی در مراکز استان‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان مراکز استانی صداوسیمای ج.ا.ا بودند. روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای و حجم نمونه 265 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بود از: پرسش‌نامه آلبرخت (2003) - برای هوش سازمانی- و نیز پرسش‌نامه دنتون (1998) - برای سازمان یادگیرنده. برای سنجش پایائی پرسش‌نامه­ها، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای پرسش‌نامه هوش سازمانی 77/0 و برای پرسش‌نامه سازمان یادگیرنده 81/. به دست آمد.
یافته‌ها: یافته­ها حاکی از وجود رابطه‌ای معنادار و مستقیم و به میزان 78/0 بین هوش سازمانی و استقرار سازمان یادگیرنده بود. آزمون تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مؤلفه‌های کیفیـت، ساختـار منعطـف، خلـق و انتقـال دانـش و کـار تیمـی بیشترین تأثیر را بر هوش سازمانی داشتند.
نتیجه‌گیری: در دنیای رقابتی و بازارهای پیچیده داخلی و بین‌المللی امروز، همه نیروهای سازمانی باید در جهت بهره‌گیری و ارتقاء میزان هوش سازمانی و نیز استقرار سازمان یادگیرنده تلاش کنند. تأکید بر این امر، برای مراکز استان‌های صداوسیمای ج.ا.ا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Learning Organization Implementation on the Organizational Intelligence in Provincial Centers of IRIB

نویسندگان [English]

  • Kamran Mohammad Khani 1
  • Reza Rajaei 2
چکیده [English]

 
Purpose: This study was conducted to review the role of learning organization implementation on the organizational intelligence in provincial centers of IRIB[1](Islamic Republic of Iran’s Broadcasting).
Method: The research was applied, descriptive and correlational. Population included all managers and experts of provincial centers of IRIB among which the sample size of 265 was put under the study (n= 265). Proportional stratified random sampling was used in the study. Concerning the validity of the instrument, experts' views method was employed. Reliability of the standard organizational intelligence questionnaire based on the 7-Dimentional Model of Albrecht (2003) was 0.77, and it was 0.81 for the 9-Dimentional Model of Denton (1998).
Findings: There was a significant positive relationship between learning organization implementation and the organizational intelligence in provincial centers of IRIB. Regression Analysis Test also indicated that the most influencing factors were quality, flexible structure, knowledge creation and distribution, as well as team work.
Conclusion: In order to forecast the organizational intelligence using the components of learning organization implementation, a model with the proportional power of %46 can be developed.
 
 3. Islamic Republic of Iran Broadcasting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational intelligence
  • Learning Organization
  • Organizational Learning
  • media management
  • IRIB