اعتباریابی و ساختار عاملی آزمون حل خلاق مسئله باسادر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور h_zare@pnu.ac.ir

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور (نویسندة مسئول) imanifar@gmail.com

3 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور mostafaiee_a@yahoo.com

4 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور psycho_2000mbb@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: حل خلاق مسئله با کارهای والاس از سال 1926 شروع شد، اما یکی از معتبرترین مدل‌های حل خلاق مسئله در حال حاضر، متعلق به میم باسادر است.
هدف: هدف از این تحقیق بررسی اعتبارسنجی و ساختار عاملی پرسش‌نامه 16 گویه­ای حل خلاق مسئله باسادر است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر حاصل یک طرح مطالعاتی توصیفی- زمینه‌یابی است. جامعه آماری این پژوهش را همه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز فسا (حدود 3000 نفر) تشکیل دادند.
یافته‌ها: پایایی آزمون به روش آزمون- بازآزمایی (762/0r=) و آلفای کرونباخ (884/0) نشان داد که این آزمون از روایی قابل‌قبولی برخوردار است. نتایج آلفای کرونباخ به‌شرط حذف هر گویه نیز نشان داد که لزومی به حذف هیچ گویه­ای نیست. همبستگی این آزمون با آزمون خلاقیت تورنس، با خرده مقیاس‌های انعطاف‌پذیری (603/0r=، 01/0p<)، سیالی (596/0r=، 01/0p<) و ابتکار (464/0r=، 01/0p<) نشان از قابل‌قبول بودن روایی همزمان آزمون حل خلاق مسئله باسادر دارد. نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد که 5 عامل با مقدار ویژه بالاتر از یک توانسته‌اند 049/71 درصد از واریانس گویه­ها را تبیین کنند. همچنین ماتریس چرخش یافته داده‌ها نیز نشان داد که همه سؤالات مؤثرند و نیازی به حذف هیچ‌یک از سؤالات پرسش‌نامه نیست. نتایج تحلیل عامل تأییدی نیز نشان داد که نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی، شاخص برازش افزایش (CFI) و ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده (RMSEA) قابل‌قبول است.
نتیجه‌گیری: آزمون 16 گویه­­ای باسادر ابزاری معتبر برای سنجش خل خلاق مسئله است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validating and Factor Structure of Basadr Creative Problem Solving Test

نویسندگان [English]

  • Hossein Zare 1
  • Hamid Reaz Imanifar Imanifar 2
  • Ali Mostafaee 3
  • Majid Baradarn 4
چکیده [English]

 
Background: creative problem solving model began in1926 with Wallace's work and, now one of the most respected creative problem solving model is owned by M Basadr.
Purpose: the purpose of this study is validating and the factorial structure of questionnaire of a 16 item of Basadr Creative Problem Solving.
Method: research community, were all students of Payam Noor University of Fasa. Some 180 girls and 140 boys were selected with cluster sampling method.
Results: test - retest (r = 0/762) and alpha ( = 0/884) showed an acceptable Reliability of the test. The results of Cronbach Alpha test showed that there is no need to remove any item. Torrance Creativity Test was correlated with Flexibility subscales (p <0/01 & r = 0/603), Fluency (p <0/01 & r = 0/596)) and Originality (p <0/01 & r = 0/464) demonstrated acceptable validity of Basadr creative problem solving. Factor analysis indicated that five factors ​​greater than 1, have 71/049% of the variance in the 16 items to explain. The rotation matrix of the data indicated that all items are included and need not it be removed from the questionnaire. Confirmatory factor analysis results also showed that the chi-square per degree of freedom, goodness of fit index increased (CFI) and root mean square residual (RMSEA) is acceptable.
Conclusion: Basadr 16-question test is a valid tool for the assessment of creative problem solving.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative problem solving
  • Reliability
  • Basadr
  • Creativity
  • problem solving