رابطة عزت‌نفس دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا با شادکامی و خلاقیت آنها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول) bayata61@yahoo.com

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا yaghobi41@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: یکی از مسائل و مشکلاتی که امروزه بسیاری از دانشجویان با آن مواجه هستند، سطح پایین عزت‌نفس و به‌تبع آن مشکلات مختلف درزمینهٔ تحصیلی، فردی و اجتماعی است.
هدف: این مطالعه باهدف بررسی رابطهٔ بین عزت‌نفس با شادکامی و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 92-1391 انجام شد.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی (همبستگی) انجام شد. 375 نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های «عزت‌نفس روزنبرگ»، «شادکامی آکسفورد» و «خلاقیت عابدی» را پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که بین عزت‌نفس با شادکامی و خلاقیت در دانشجویان رابطهٔ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین عزت‌نفس با شادکامی، عزت‌نفس با خلاقیت و شادکامی با خلاقیت از نظر آماری همبستگی مثبت و معناداری به دست آمد (05/0 > P).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت شادکامی و خلاقیت پیش‌بینی کنندهٔ عزت‌نفس دانشجویان می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Self-Esteem and Happiness and Creativity of Bu-Ali Sina University Students

نویسندگان [English]

  • Ahmad Bayat 1
  • Abou-al ghasem Yaghobi 2
چکیده [English]

 
Background: Today, one of the problems that students are faced with is the low level of self-esteem with the educational, individual and social problems which follow it.
Objective: This study aimed to investigate the relationship between self-esteem with happiness and creativity of Bu-Ali Sina University students in 2012-2013 academic year.
Method: This study was conducted in descriptive correlation method. 357 people from students were selected using two-stage cluster sampling method. The participants answered »Rosenberg Self-esteem«,, »Oxford Happiness «and »Abedi Creativity«questionnaires. To analyze the data multiple regression analysis was used.
Findings: The results demonstrated that there is a statistically significant relationship between self-esteem with happiness and students’ creativity. Also, a statistically positive and significant correlation was observed between self-esteem with happiness, self-esteem with creativity, and happiness with creativity (P < 0.05).
Conclusion: According to the results we can say that happiness and creativity are predictors of students’ self-esteem.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem
  • happiness
  • Creativity
  • Students