تبیین رابطه انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل و ریسک‌پذیری با خلاقیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، مربی گروه مدیریت، شهرکرد، ایران و دانشجوی دکتری (نویسندة مسئول) h.moradi@iaushk.ac.ir

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، استادیار گروه مدیریت، تهران، ایران pjaafari@yahoo.com

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، استادیار گروه روانشناسی، شهرکرد، ایران ghasemi481@yahoo.com

4 دانشگاه کاشان، استادیار گروه جامعه‌شناسی، کاشان، ایران astare2008@gmail.com

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، مربی گروه علوم تربیتی، شهرکرد، ایران hoseinheidari_50@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: خلاقیت را خلق اندیشه‌ها، ایده‌ها، افکار نو و متفاوت نگریستن به امور، عبور از مرز دانسته‌های محدود به حیطه نادانسته‌های نامحدود و ابداع راه‌حل‌های جدید برای یک مسئله تعریف کرده‌اند. خلاقیت مهم‌ترین ویژگی افراد کارآفرین است؛ به‌نحوی‌که ویژگی‌های دیگر کارآفرینان همچون انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل و ریسک‌پذیری آنان بر خلاقیت تأثیر معناداری دارند.
هدف: این مقاله درصدد است تا رابطه بین انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل و ریسک‌پذیری دانشجویان را با خلاقیت آنان مورد برسی قرار دهد.
روش: طرح آن از نوع توصیفی بوده که با هدفی کاربردی و به روش همبستگی انجام گرفته است. برای اندازه‌گیری متغیرها نیز از پرسش‌نامه هرمانز (1970)، راتر (1966)، احمدپورداریانی (1389) و کفایت (1373) استفاده شد. جامعة تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تشکیل می‌دهد که از میان آنها تعداد 200 دانشجو به روش طبقه‌ای انتخاب شدند و داده‌های به‌دست‌آمده با روش‌های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر، تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از میان متغیرهای انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل و ریسک‌پذیری، متغیر انگیزه پیشرفت و مرکز کنترل بیشترین تأثیر و ریسک‌پذیری تأثیر کمتری بر خلاقیت دارد.
نتیجه‌گیری: مهم‌ترین نتیجه تحقیق حاضر این است که با تقویت انگیزه پیشرفت و مرکز کنترل درونی دانشجویان، می‌توان خلاقیت آنان را افزایش داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Motivation Achievement, Locus of Control and Risk-Taking with Creativity

نویسندگان [English]

  • Hojjat Allah Moradi Pordanjani 1
  • Parivash Jaafari 2
  • Mohammad Ghasemi 3
  • Sattar Sadeghi 4
  • Hossein Heidari 5
چکیده [English]

 
Background: Creativity is defined in a way as having creative thoughts, ideas, fresh ideas and a different perspective on things deprecated crossed the limit of infinite dimensions unwittingly invented new solutions to a problem. Creativity is the most important feature of entrepreneurship, for it functions on other characteristics such as motivation achievement, locus of controland risk-taking.
Purpose: This article explains the relationship between need for achievement, locus of control, and risk-taking propensity with students’ creativity.
Method: The method of this research is descriptive with applied purpose and correlational method. To measure variables, Hermands Questionnaire (1970) as well as other questionnaires such as, Rotter (1966), Ahmad Pour Dariani (1389) and Kafayat (1373) are used. Population of research was all students of Islamic Azad University in Shahre-Kord branch of whom some 200 were selected using a stratified sampling. Data obtained were analyzed with correlation, regression, and path analysis methods.
Results: The results showed that the variables of achievement motivation, locus of controlhavethe greatest impact and risk-taking has the least impact on creativity.
Conclusion: The most important result of this study is to develop students’ motivation and internal locus of control.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation achievement
  • Locus of Control
  • Risk-taking
  • Creativity