بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشاه emamemostafa@yahoo.com

2 دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری Jamalielham@gmail.com

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، باشگاه پژوهشگران جوان، نراق (نویسندة مسئول) mohammadjavadesfahani@gmail.com

چکیده

 
زمینه: بسیاری از مقالات در زمینه خلاقیت و نوآوری با این عبارت کلی و عمومی آغاز می‌شوند که شرکت‌ها باید نوآور باشند وگرنه از بین خواهند رفت.
هدف: تحقیق حاضر، به بررسی رابطة بین اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در شهر کرمانشاه می‌پردازد .
 روش: این پژوهش بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و از شاخۀ پیمایشی است و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش‌نامه می‌باشد. به منظور سنجش اعتماد سازمانی، پرسش‌نامة الونن و دیگران (2008)، و برای سنجش خلاقیت سازمانی، پرسش‌نامة رندسیپ (1979) استفاده گردیده است. پایایی پرسش‌نامة اعتماد سازمانی 81/0 و پایایی پرسش‌نامة خلاقیت سازمانی، 78/0 به دست آمد و چون آلفای کرونباخ هر دو پرسش‌نامه بیشاز70/0 می‌باشد، بنابراین هر دو پرسش‌نامه از پایایی لازم برخوردار هستند.
حجم جامعه آماری مورد نظر 300 نفر از کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ـ کرمانشاه می‌باشد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای، از بین آنها تعدادی به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند و در نهایت، 148پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید.
یافته‌ها: جهت تعیین نرمال بودن داده‌های به‌دست آمده، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون، نرمال بودن داده‌ها را تأیید کرد. فرضیات تحقیق با انجام آزمون همبستگی پیرسون به بوتۀ آزمون قرار داده شدند. نتایج، حاکی از همبستگی مثبت و معنادار بین اعتماد و خلاقیت می‌باشد؛ یعنی هر چه اعتماد کارکنان به سازمانشان افزایش یابد، خلاقیت بیشتری از خود بروز می‌دهند. نتیجه حاصل از رگرسیون خطی چندگانه نیز نشان داد که تنها دو متغیر مستقل اعتماد نهادی و اعتماد عمودی با متغیر وابسته خلاقیت رابطه دارند. اعتماد نهادی با ضریب تعیین 79/0 بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغیر وابسته خلاقیت ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری: اعتماد، یک عنصر سازمانی مهم برای موفقیت سازمان است. نتایج نشان می‌دهد که سطوح پایین اعتماد، سبب کاهش بهره‌وری و فقدان نوآوری و خلاقیت می‌شود. از سوی دیگر، سطوح بالای اعتماد، سبب افزایش روحیۀ کارکنان، افزایش خلاقیت و نوآوری سازمانی و کمک به مدیریت تغییر مؤثر می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Organizational Trust and Organizational Creativity

نویسندگان [English]

  • Mostafa Emami 1
  • Elham Jamali 2
  • Mohammad Javad Isfahani 3
چکیده [English]

 
Background: Many articles on creativity and innovation begin with a general statement. The companies must be innovative otherwise they will die.
Objective: This study investigated the relationship between organizational trust and organizational creativity in the National Iranian Oil Refining and Distribution Company in Kermanshah.
Methods: This research is descriptive while using survey method; required Data were collected via questionnaire, to measure organizational trust, Alvin and others questionnaire  (2008) were used, and for measuring organizational creativity Randsip questionnaire (1979) was employed. The reliability of organizational trust questionnaire was 0/81 and organizational creativity the reliability was 0/78. The Cronbach alpha of both questionnaires were  more than 0/70, so both questionnaires had enough reliability. Statistical Society included some 300 employees of the National Iranian Oil Refining and Distribution of Kermanshah. Based on a stratified random sampling, some samples were selected from among 148 questionnaires.
Results: To determine the normality of obtained data the  Kolmogorov - Smirnov test was used. The test confirmed that the samples are normal. Hypotheses were tested using Spearman correlation test and the results were positive and significant correlation were observed  between trust and creativity. It means the more employees’ trust to their organization, the more innovative. The results of multiple linear regression showed that only two independent variables, vertical trust and institutional trust are related to the creativity dependent variable. Institutional confidence coefficient equal to 0.79, has the highest proportion of variance in the dependent variable creativity.
Conclusion: Trust is a key element for the success of the organization. The results indicate that low levels of trust in reduced productivity, lack of innovation and creativity. On the other hand, increased levels of confidence in the staff mentality, enhance creativity and innovation and contribute to effective change.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Trust
  • Creativity
  • Confidence
  • lateral
  • Vertical Trust
  • institutional trust