بررسی تأثیر به‌کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر میزان خلاقیت دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی و مدرس دانشگاه پیام نور مرکز مشکین شهر (نویسنده مسئول) badalimehdi24@yahoo.com

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی alidanaei1367@yahoo.com

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی farokhi2910@yahoo.com

4 دانشجوی دکتری روان‌سنجی دانشگاه علامه طباطبایی drherfedust@gmail.com

چکیده

 
زمینه: پیشرفت‌های سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، توجه تکنولوژی را به سوی نیازهای انسان برده است. یکی از نیازهای اساسی و سازنده انسان، خلاقیت است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش مؤثری دارد. تاکنون اثر متغیرهای زیادی بر خلاقیت مورد بررسی قرار گرفته شده اما تأثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر خلاقیت دانشجویان، مغفول مانده است.
هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر پرورش خلاقیت دانشجویان بوده است.
روش: محققان در این پژوهش، از روش شبه آزمایشیبا طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل استفاده کرده­اند. در اجرای پژوهش، ابتدا آزمون خلاقیت برای هر دو گروه (آزمایش و کنترل) اجرا شد. سپس گروه آزمایش به مدت یک ترم تحصیلی در معرض متغیر مستقل قرار گرفت. در آخر ترم، پس­آزمون خلاقیت برای هر دو گروه اجرا گردید. در نهایت، نمرات حاصل از آزمون با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس، مورد تجزیه و تحلیل واقع شد.
یافته‌ها: یافته­های این پژوهش، اثربخشی استفاده از کارپوشه الکترونیکی را در خلاقیت و زیر مؤلفه­های آن (سیالی، انعطاف­پذیری، ابتکار و بسط) نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی، نتیجه این پژوهش نشان داد که استفاده از کارپوشه الکترونیکی در آموزش و سنجش، نوید بخش رشد و شکوفایی خلاقیت دانشجویان است؛ بنابراین توصیه می‌شود استادان، از این روش آموزشی و سنجشی بیش از پیش بهره گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Using E-Portfolio on Students’ Creativity

نویسندگان [English]

  • Mahdi Badali 1
  • Ali Dana Mazraeh 2
  • Sosan Farokhi Tir Andaz 3
  • Mansour Herfeh Doust 4
چکیده [English]

 
Background: Fast advances in the information and communication domain in the  present age, has directed  technology towards human needs. One of the main aspects of  mankind’s needs  is the creativity which has effective role on growth and evolution of humankind. Up to now, the effects of many variables have been examined on creativity, but the impact of E-portfolio on creativity is somehow ignored.
Goal: The main purpose of this  paper  was to investigate the impact of E-portfolio on students’ creativity.
Method: The quasi-experimental  method with pre-test and post-test plan with two groups namely,  control and experiment groups are used in this research. First, a creativity pre-test was used on the two groups. Then the experiment group was exposed to independent variable for one semester. At the end of the semester post-test was done on both of groups and the results were analyzed by MANOVA for differenced scores (pre/post test).
Finding: Finding of this project shows that E-portfolio has effective role on creativity and sub-components.
Conclusion: In general, the finding shows that using E-portfolio in education promotes students’ creativity.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • E-portfolio
  • Creativity