اثربخشی روش اکتشافی هدایت شده در درس ریاضی بر خلاقیت دانش‌آموزان دختر سوم ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی koolaiinezhad@atu.ac.ir

2 کارشناسی ارشد آموزش ابتداییsomayeh_jafari11@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: روش‌های تدریس متفاوتی در زمینة تدریس ریاضی مدنظر نظام‌های آموزشی است.که هر روش تأثیر‌ها و پیامدهای خاص خود را بر حیطه‌های شناختی، عاطفی، روانی حرکتی و تفکر خلاق و غیره دارد. اما عدم استفاده از روش‌های فعال تدریس ریاضی و عدم توجه به پرورش خلاقیت ریاضی در مدارسمان توجه ما را به روش اکتشافی هدایت شده جلب کرده است.
 هدف: هدف از اجرای پژوهش ، شناخت نحوة تأثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده در درس ریاضی بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه سوم  ابتدایی. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است.
 روش: در این تحقیق از طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و روش نیمه تجربی استفاده شده است. برای این منظور 30 نفر از دانش آموزان دختر سوم ابتدایی شهرستان اردکان در سال تحصیلی 91-90 به‌ روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و مورد آزمون خلاقیت قرار گرفتند
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که روش تدریس اکتشافی هدایت شده بر حیطه‌های مختلف خلاقیت ریاضی دانش آموزان تأثیر داشته و آن را افزایش داده است،بدون شک می‌توان این روش را یکی از روش‌های متناسب تدریس ریاضی در جهت هر چه خلاق‌تر شدن دانش آموزان در درس ریاضی دانست.
نتیجه گیری: این پژوهش اذعان دارد به این که ،استفاده از روش‌های تدریس فعال در مدارس، به خصوص روش اکتشافی هدایت شده در درسی مانند ریاضیات که دانش آموزان  را با چالش مواجه کرده است ، خلاقیت دانش آموزان را افزایش می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Effectiveness of Guided Discovery Method of Teaching Mathematics on Creativity of Elementary School Students

نویسندگان [English]

  • Jamal ul Din Koolainejad 1
  • Somayyeh Jafari Nadoshan 2
چکیده [English]

 
Background: Among different teaching methods in the field of mathematics, each method has its own implications and consequences in the areas of cognitive, emotional, mental, physical and creative thinking, and so on. But not using active methods of teaching mathematics in schools, and lack of attention to nurturing creativity has attracted our attention to the discovery method.
 Objective: The aim of this study was to identify the impact of guided discovery methods of teaching mathematics and creativity on the third grade of elementary school girls.
Methods: In this study, pre-test and post-test control group quasi-experimental method was used. For this purpose, 30 students from third grade girl students in the school academic year 2010-2011 of Ardakan city were selected randomly and creativity tests were carried out.
Results: Findings of the study indicates that the guided discovery method of teaching math students have an impact on different aspects of creativity and it has grown. This approach will undoubtedly be one of the most appropriate methods for teaching mathematics to students.
Conclusion: The study shows that the use of active teaching methods in schools, particularly in guided discovery methods such as mathematics textbooks have challenged the increase of creativity in the students.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • heuristic-guided
  • creativeness (fluid
  • Originality
  • elaboration
  • flexibility) math