نقش ادراک کیفیت زندگی کاری در کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول) azer1383@yahoo.com

2 . دانشیار دانشگاه خوارزمی naveh1954@yahoo.com

3 استاد دانشگاه خوارزمی behrangimr@yahoo.com

4 استادیار دانشگاه خوارزمی hzeinabadi@yahoo.com

چکیده

 
زمینه:امروزه، پیچیدگی و تلاطم، محیط کسب و کار سازمان‌ها را وادار کرده تا در پاسخ‌گویی به تغییرات محیطی توانایی‌ها و قابلیت‌های خود را افزایش دهند. یکی از راه‌های پاسخ‌گویی سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی به الزامات محیطی، استفاده از کارآفرینی سازمانی است.
هدف: این پژوهش به بررسی رابطۀ ادراک کیفیت زندگی کاری و ابعاد هشت‌گانۀ آن با کارآفرینی سازمانی، در یکی از نهاد‌‌‌های خط‌مشی‌گذار درزمینۀ کارآفرینی می‌پردازد.
روش: روش این تحقیق، بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است و بر مبنای نوع داده‌های استفاده شده از نوع کمّی است. برای تحلیل داده‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند‌گانۀ گام‌به‌گام استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که بین کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی سازمانی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین رابطۀ ابعاد پرداخت منصفانۀحقوق و مزایا، تأمین فرصت رشد و امنیت مستمر، قانون‌گرایی، فضای کلی زندگی، انسجام و توسعۀ قابلیت‌های فردی، با کارآفرینی سازمانی معنادار است؛ اما ابعاد محیط کاری ایمن و بهداشتی و وابستگی اجتماعی، با کارآفرینی سازمانی رابطۀ معنادار ندارند.
نتیجه‌گیری: تأمین فرصت رشد و امنیت مستمر و پرداخت منصفانۀ حقوق و مزایا بهترین پیش‌بینی‌کنندۀ کارآفرینی سازمانی ‌است. این پژوهش، تلویحات و پیشنهادهایی برای مدیران و تصمیم‌سازان و همچنین پژوهشگران مطرح کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Perceived Quality of Work Life in Organizational Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Asad Hejazi 1
  • Abdol Rahim Navehebrahim 2
  • Mohammad Reza Behrangi 3
  • Hasan Reza Zeinabadi 4
چکیده [English]

 
Background: Today's complexity and turbulent business environment has forced organizations to meet the environmental changes to increase their abilities and capabilities.
Goal: This research studied the  relationship between perceived quality of work life and its eight dimensions and organizational entrepreneurship, in one of the institutions of policy-making in the field of entrepreneurship.
Method: Research design was a descriptive-survey in the kind of correlation. For data analysis, Pearson correlation and stepwise multiple regression were used.
Results: The results indicate that a significant positive correlation between the quality of working life and entrepreneurship exist. Also the relation between the payment of fair wages and benefits, providing opportunities for sustainable  growth and security, rule of law, overall living space, consolidating and developing individual capabilities and organizational entrepreneurship is significant. But aspects of workplace health and safety and social relations have not a significant relationship with organizational entrepreneurship
Conclusion: Providing opportunities for sustainable growth and security and fair wages and benefits paid to corporate entrepreneurship were the best predictors. The research has raised implications and suggestions for managers, decision-makers and researchers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Entrepreneurship
  • Quality of working life
  • Dimensions of Quality of working life
  • Vice Presidency for Strategic Planning and supervision