بررسی تأثیر مشاوره گروهی به روش عقلانی- هیجانی بر منبع کنترل و خلاقیت دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر (نویسندة مسئول) elham_382@yahoo.com

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان،‌ ایران parviz_mirzakhani@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: منبع کنترل و خلاقیت افراد، نقشی کلیدی را در موفقیت‌های آنان ایفا می‌کند.
هدف: پژوهش نیمه آزمایشی حاضر، به بررسی تأثیر مشاوره گروهی دانشجویان به شیوه عقلانی- هیجانی بر خلاقیت و منبع کنترل می‌پردازد.
روش: در انتخاب جامعه آماری، دانشجویان رشته شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در نظر گرفته شدند. سپس 30 نفر از این دانشجویان، به صورت تصادفی انتخاب و پس از افت نمونه، 20 نفر باقی مانده به 2 گروه (یک گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم شدند. پرسش‌نامه‌های سنجش خلاقیت کری و منبع کنترل راتر، به عنوان پیش آزمون از دانشجویانی که در تحقیق شرکت داشتند، گرفته شد. سپس بر روی گروه آزمایش ، مشاوره به روش عقلانی - هیجانی، به مدت 10 جلسه صورت گرفت. در نهایت، کلیه  دانشجویان دو گروه، پس آزمون‌های خلاقیت کری و منبع کنترل راتر  را انجام دادند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد که در سطح معناداری 05/0 p<، مشاوره گروهی دانشجویان به روش عقلانی- هیجانی بر منبع کنترل و خلاقیت دانشجویان مؤثر بوده است.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که مشاوره گروهی دانشجویان به روش  عقلانی - هیجانی بر افزایش خلاقیت و منبع کنترل درونی مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the effects of REBT Group Counseling on Student's Creativity and Locus of Control

نویسندگان [English]

  • Elham Dorostian 1
  • Parviz Mirzakhani 2
چکیده [English]

Background: Individual's creativity and locus of control are so important in their successes. Objective: This study aimed to investigate the effects of REBT (Rational Emotional Behavioral Therapy) group counseling on student's creativity and locus of control.
Method: Statistical population of this study, were the chemistry students of Islamic Azad University, North Tehran Branch. Some 30 students were selected through the random sampling and 20 students who participated in this study were randomly divided into two groups (one experimental and one control group). The Cree creativity questionnaire and The Rotter's locus of control scale, as a pre-test, was taken from all students who wereparticipated in this research. Then experimental group was counseled for 10 sessions by REBT. At the end, the Cree creativity questionnaire and The Rotter's locus of control scale as a post-test was taken from all students.
Results: The results of the variance method showed significant difference on student's creativity and locus of control in experimental group compared with the control group (p<0.005).
Conclusion: Totally it was found that REBT group counseling is effective on increasing the student's creativity and locus of control.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational Emotional Behavioral Therapy (REBT)
  • Group counseling
  • Creativity
  • Locus of Control