بررسی رابطه سبک‌های رهبری مدیران با خلاقیت در معلمان مدارس پسرانه ابتدایی شهر پُل‌دختر

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (نویسنده مسئول) darushmehri@yahoo. com

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهرانM_abolghasemi@sbu.ac.ir

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری hassanmajub@ut.ac.ir

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی mahdavinikm@yahoo.com

چکیده

 
زمینه: یکی از راه‌های دست‌یابی به خلاقیت در آموزش و پرورش، بهره گیری از معلمان خلاق و مبتکر است. خلاقیت معلمان می‌تواند کیفیت خدمات آموزشی به دانش آموزان را افزایش دهد. سبک‌های رهبری مدیران مدارس، با توجه به رویکردی که به معلمان دارند، در رشد خلاقیت یا کاهش آن مؤثرند.
هدف: پژوهش حاضر، به بررسی رابطة سبک‌های رهبری مدیران با خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی می­پردازد. این پژوهش از نوع همبستگی و کاربردی است.
روش: جامعه آماری تحقیق، کلیه معلمان دوره ابتدایی مدارس پسرانه شهرستان پل دختر هستند که با روش تصادفی ساده، از بین آنها 97 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسش‌نامه استاندارد سنجش خلاقیت رندسیپ[1] و سبک رهبری تحولی - تبادلی باس[2] بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آماری (همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه و رگرسیون) انجام گرفته است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که سبک رهبری تحولی، بیش از سبک رهبری تبادلی با خلاقیت معلمان در ارتباط است. از بین مؤلفه‌های سبک رهبری تحولی، دو مؤلفه رهبری فرهمند و ملاحظه فردی با هم 5/29 درصد از واریانس خلاقیت معلمان را تبیین نمودند. همچنین مؤلفه پاداش مشروط مربوط به سبک رهبری تبادلی تنها 7/9 درصد از واریانس خلاقیت معلمان را تبیین نمود.
نتیجه‌گیری: برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی مربوط به بهبود مهارت رهبری تحولی جهت دست‌اندرکاران مدرسه، به ویژه مدیران و معلمان، به منظور موفقیت و تعالی مدرسه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. رهبری اثربخش، مستلزم به کارگیری هم سبک رهبری تحولی و هم سبک رهبری تبادلی است. بنابراین مدیران مدارس بایستی ضمن به وجود آوردن شرایط و فضای لازم برای انگیزش درونی و خودکارآمدی معلمان، به مشوق‌ها و پاداش‌های بیرونی نیز توجه لازم را داشته باشند.
 [1]. rendsipp


[2]. bass

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Leadership Styles of School Administrators and Teachers Creativity in Elementary Schools of Poldokhtar

نویسندگان [English]

  • Dariush Mehri 1
  • Mahmmoud Abolghasemi 2
  • Hasan Mahboub Eshratabadi 3
  • Morteza Mahdavi Nik 4
چکیده [English]

 
Background: One of the ways to achieve creativity in education is using creative teachers. Creative teachers can increase the quality of educational services. Leadership styles of school principals can improve or diminish teacher’s creativity.
Objective: This study examined the relationship between managers' leadership styles and creativity of teachers in primary schools.
 Method: The method used in this research was correlation  and applied research. The statistical population  of the research was  all the elementary school teachers  in  Poldokhtar  of whom  97 were selected randomly . Instruments included two standard questionnaires to measure creativity and transformational leadership . For analyzing  data, descriptive  and statistical tests such as Pearson correlation, analysis of variance, regression were used.
Findings: The results of this review indicates that the transformational leadership style is more than transactional leadership style and  is associated with teachers creativity .Among the components of transformational leadership, charismatic leadership and individual consideration explain %29.5 of teachers creativity. Beside that The contingent reward component of transactional leadership style just explains 7/9% of the variance.
Conclusions: Planning training courses to improve the skills of transformational leadership for school administrators, particularly principals and teachers to achieve school's success and growth is inevitable. Effective leadership requires the use of a transformational and transactional leadership style. Therefore school administrators in addition to creating the conditions and environment for intrinsic motivation should  consider extrinsic rewards.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Transformational Leadership
  • Transactional Leadership
  • Creativity