طراحی و آزمایش دوره‌ آموزشی داستان آفرینی در افزایش آفرینندگی کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: آفرینندگی توانایی همگانی و بالاترین توانایی شناختی است که برخی کمک به بهبود آن را هدف اصلی سامانه‌های آموزشی دانسته‌اند. برای رسیدن به این هدف باید برنامه‌ها و روش‌‌هایی داشت که به پرورش آفرینندگی یاری برسانند. نگاهی به برنامه‌های آموزشی کشور ما نشان می‌دهد، توجه به توانایی آفرینندگی در آنها جایگاه چندانی ندارد. این کاستی به‌ویژه در برنامه‌های پیش‌دبستانی که کارکردی بنیادی دارند، مسأله آفرین است.
هدف: در این پژوهش هدف، حل مسأله‌ کمبود آفرینندگی و کمک به بهبود این توانایی در آموزنده‌ها است.
روش: این پژوهش از نوع آزمایشی (با گروه گواه) است. نمونه‌ پژوهش گروهی از آموزنده‌های پیش‌دبستانی بودند که به شیوه تصادفی به دو گروه 10 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. برنامه آموزشی داستان آفرینی در بیست نشست آموزشی ساخته و آزموده شد. کارایی برنامه با کاربرد آزمون خلاقیت سنج تصویری تورنس در پیش‌آزمون و پس‌آزمون برآورد شد.
یافته‌ها: پس از اجرای دوره آموزشی تفاوت آماری معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه در زمینه‌ی آفرینندگی مشاهده شده است.
نتیجه‌گیری: کاربرد دوره‌ آموزشی داستان آفرینی به بهبود توان آفرینندگی کودکان یاری می‌رساند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Testing the Course of Training in Story Creation for Increasing of Creativity in Pre-School Children

نویسندگان [English]

  • Elham Alsadat Naji 1
  • Mansour Hamidi 2
  • Afzal Alsadat Hosseini 2
چکیده [English]

 
Background: Creativity is the highest cognitive and public ability which some believe that helping for its improvement is the main goal of educational system. Reaching to this goal needs to have programs and methods to help training creativity. In spite of that, looking at the educational programs in the country indicates that considering the ability of creativity has no specific position. Actually this loss, especially in the pre-school program which has fundamental function, makes problem.
Goal: Solving the shortage of creativity and helping to improve this ability in learners is the main goal of the research.
Method: This research is a kind of experiment with control group. The sample of research was a group of pre-school learners which were randomly divided into two groups of control and experiment with each group being ten persons. The program of story creation was made and tested in twenty training sessions. The efficiency of the program was achieved by using Torrance Tests of Creative Thinking in pre-test and post-test.
Results: The results show that after performing the experimental course there is a meaningful statistical difference between control and experiment groups in creativity.
Conclusion: Applying the story creation experimental course helps the improvement of children's creativity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Story Creation
  • pre-school