تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خلاق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسئول

چکیده

 
زمینه: پیشرفت‌های سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، به سمت نیازهای انسان نیز رهنمون شده است. یکی از نیازهای اساسی و سازنده انسان، خلاقیت است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش مؤثری دارد. تاکنون اثر متغیرهای زیادی بر خلاقیت مورد بررسی قرار گرفته شده است، اما تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خلاق نادیده گرفته شده است.
هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، بر پرورش تفکر خلاق بوده است.
روش: در این پژوهش از روش شبه آزمایشیبا طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شده است. در اجرای پژوهش ابتدا آزمون خلاقیت به هر دو گروه (آزمایش و کنترل) داده شد و سپس نمرات حاصل از آزمون با روش آماری t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: یافته­های این پژوهش، اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش را در خلاقیت به طور کلی و در عنصر ابتکار نشان داد. اما فرضیه­های مربوط به عناصر دیگر خلاقیت یعنی سیالی، انعطاف­­پذیری و بسط از نظر آماری تأیید نشدند.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتیجه این پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش نوید بخش رشد و شکوفایی خلاقیت به ویژه در عنصر ابتکار آن است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Information and Communication Technologies on Promotion of Creative Thinking

نویسندگان [English]

  • Hossein Zangene 1
  • Rogaye musavi 1
  • Mehdi Badali 2
چکیده [English]

 
Context: Rapid advances in the information and communication technologies (ICT), has changed the  human needs in the present age. Creativity is a basic need  in the development of human civilization. While the effects of variables on creativity have been studied so far, but the impact of ICT on the development of creative thinking is ignored.
Objective: The purpose of this research was to examine the effects of ICT on creativity of male high-school junior students.
Method: Researchers used the quasi-experimental method on two control and experimental groups. The population under study were the male high school junior students in Tehran city. Sampling method in this research was multi-stage random cluster sampling and the samples were selected from control and experimental groups. The instrument of measurement in this research was Torrance Figural Test of Creative Thinking Booklet B. For performing the research; first the ICT was given to both groups and then the data were analyzed by independent T statistic method.
Findings: Findings showed the effectiveness of using the ICT on creativity.
Conclusion: totally and especially on the originality element of creativity, but didn't show on fluency, flexibility and expansion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • creative thinking
  • Originality