نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش‌بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان: مطالعه تطبیقی دانشگاه‌های دولتی با دانشگاه‌های غیردولتی مشهد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: نیاز به کارآفرینی اجتماعی در کاهش تبعات بحران بر اقشار آسیب پذیر، امری ضروری است. با توجه به آنکه بسیاری از مقوله­های اجتماعی و محیطی حساس به زمان هستند، کوتاهی در تشخیص اهمیت کارآفرینی اجتماعی و عدم حمایت کافی از آن در این برهه زمانی اشتباه بسیار بزرگی است.
هدف: هدف این تحقیق بررسی نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش­بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان و همچنین تطبیق و مقایسهدانشگاه­های دولتی با دانشگاه­های غیردولتی شهر مشهد از این حیث بود.
روش: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود.پژوهش دارای دو جامعه آماری بود، شامل کلیه کارکنان رسمی و قرارداد مشخص شاغل در واحدهای ستادی دانشگاه­های دولتی و غیردولتی شهر مشهد که در سال تحصیلی 1389-1390 دارای حداقل 3 سال سابقه کاری و 6 ماه سابقه کار با مدیر مافوق خود بودند. نمونه دانشگاه­های دولتی دانشگاه­ فردوسی و نمونه دانشگاه­های غیردولتی دانشگاه‌های خیام و سجاد بود که هدفمند انتخاب شدند. تعداد آزمودنی­های آنها به ترتیب برابر با 145، 25 و 19 نفر بودند. ابزار پژوهش، دو پرسشنامه سنجش رهبری تحولی بس و اولیو (1985) و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی اجتماعی براساس نظریه دیز (1998) بودکه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها به ترتیب 98/0 و 94/0 به دست آمد و روایی تحلیل عاملی آنها نیز به تأیید رسید.
یافته‌ها: در هر دو جامعه پژوهش: 1) میزان انطباق رفتاری مدیران با سبک رهبری تحولی و همچنین میزان کارآفرینی اجتماعی کارکنان در سطح بالایی وجود دارد. 2) بین سبک رهبری تحولی و کارآفرینی اجتماعی رابطه معنی­داری هست وسبک رهبری تحولی مدیران قابلیت پیش­بینی­ کارآفرینی اجتماعی کارکنان را دارا است. 3) بین رفتار منطبق مدیران با سبک رهبری تحولی بر حسب جنسیت کارکنان تفاوت معنی­داری وجود ندارد. 4) بین رفتار منطبق مدیران با سبک رهبری تحولی و سن کارکنان رابطه معنی­داری وجود ندارد.
نتیجه­گیری: نظر به اهمیتی که سبک رهبری تحولی و شاخص­های آن دارد، و از طرفی قرابتی که اهداف کارآفرینی اجتماعی با اهداف سازمان‌های آموزشی دارد، سازمان­های گوناگون به ویژه سازمان­های آموزشی می‌توانند در پیشبرد اهداف خود نتایج این پژوهش  را به کار گیرند و زمینه­های تحقیق و توسعه آنها را مهیا سازند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Managers’ Transformational Leadership Style in Predicting Employees’ Social Entrepreneurship: A Comparative Study of State and Private Universities of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Abbas Arab 1
  • Mohamad Reza Ahanchian 2
  • Hossein Kareshki 2
چکیده [English]

 
Background: The need for social entrepreneurship as to reduce the impact of the hardship on vulnerable groups is a vital task and given that many social and environmental issues are time-sensitive, failure to recognize the importance of social entrepreneurship and the lack of adequate support  is a huge mistake.
 Objectives: The purpose of this research was the studying the role of transformational leadership style of managers in predicting staff social entrepreneurship and also implementation and comparison of state universities with private universities in this respect in Mashhad.
Methods: Research methods was descriptive - survey of the correlation type (Regression). The research had two statistical populations that includes all permanent and temporary employees in staff units in the state and private universities in Mashhad with at least three years of experience and six months of work experience with their superiors in the 2011-2012 academic years. The sample of state universities was Ferdowsi University and sample of private universities was Khayyam and Sajjad universities that were selected purposively. The numbers of cases were 145, 25 and 19 respectively. The research instruments were two questionnaires Bass & Avolio (1985) Transformational Leadership style questionnaire (TLSQ) and social entrepreneurship  questionnaire made by researcher according to Dees's theory (1998) and Cronbach's alpha coefficient was for TLSQ and social entrepreneurship questionnaire 0.98 and 0.94 respectively, and their factor analysis validity was confirmed.
Results: In two research populations: 1) the rate of managers’ behavior compliance with Transformational Leadership style and also rate of employees’ social entrepreneurship were high. 2) There was significant relation between Transformational Leadership style and social entrepreneurship, and also transformational leadership style of managers could predict employees’ social entrepreneurship. 3) There was no significant difference between managers’ compliance behavior with Transformational Leadership style in terms of employees’ gender. 4) There was no significant relation between managers’ compliance behavior with Transformational Leadership style and employees’ age.
Conclusion: Therefore, whereas transformational leadership style and its indexes have importance, on the other hand, the goals affinity of the educational organizations with the goals of social entrepreneurship; the various organizations especially educational organizations should use these two important concepts in advancement of their goals and prepare contexts of research and development of these two.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Social Entrepreneurship
  • State and Private Universities