تحلیل رابطه عناصر سرمایه فکری با رفتارهای کارآفرینان در شناسایی فرصت‌های کسب و کار خلاق: کاربرد مدل‌سازی معادله ساختاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: روی آوردن به کسب­و­کارهای کارآفرینانه، به دلیل نقش عمده آنها در تولید اشتغال و ثروت یکی از عوامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن است. کارآفرینان در این فرایند با شناسایی فرصت‌های جدید، تحلیل نیازهای مشتریان و سازماندهی منابع و سرمایه‌ها منجر به بقای کسب و کار خواهند شد. چگونگی سازوکارهای رفتاری کارآفرینان در این فرایند، یک شکاف مطالعاتی است.
هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه عناصر سرمایه فکری بر رفتارهای متفاوت کارآفرینان در فرایند شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه است.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش از تولیدکنندگان برتر کشاورزی و کارآفرینان استان کرمانشاه تعداد 188نفر بود و از تعداد 106 نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود.
یافته­ها: نتایج مدل­سازی معادله ساختاری بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین سرمایه‌های فکری و رفتارهای شناسایی فرصت بود. دانش و آگاهی، انگیزه‌ درونی، خلاقیت و تجربه مدیریتی به ترتیب مهم‌ترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری را تشکیل دادند. کارآفرینان قابلیت خوبی در شناسایی فرصت داشته و مرور رقابتی فرصت‌ها، خلق راه حل‌های نوآورانه و جستجوی فعال به عنوان مهم‌ترین رفتارهای شناسایی فرصت، شناخته شد.
نتیجه­گیری: فرهنگ­سازی کار گروهی، تقویت سامانه‌های اطلاعاتی داخلی، برگزاری کارگاه تکنیک­های خلاقیت و کسب تجربه­های مدیریت کسب و کار، برای بهبود رفتارهای خلاقانه در شناسایی فرصت­ها می‌تواند ضروری بنماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Relationship between Intellectual Capital Elements on the Different Behaviors of Entrepreneurs in the Process of Identifying Entrepreneurial Opportunities: Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Barani 1
  • Amir Hossein Alibeygi 2
چکیده [English]

 
Background: Turning to small, entrepreneurial businesses, for their role in generating employment and wealth, is one of the key factors for economic growth and development in the modern era. Entrepreneurs in the process with identifying new opportunities, analyzing customer requirements and the resources and assets will lead to the survival of entrepreneurial business. How to deal with the behavioral mechanisms of entrepreneurs in the process is a gap for studies.
Objective: The paper examined the relationship between intellectual capital elements on the different behaviors of entrepreneurs in the process of identifying entrepreneurial opportunities.
Method: The population of study was top producers of farming and agricultural entrepreneurs of Kermanshah (N=188). 106 were selected by simple random sampling.
Findings: Structural equation modeling results indicated a positive and significant relationship between intellectual capital and opportunities. Knowledge and information, internal incentive, creativity and managerial experience were most important elements of intellectual capital. Entrepreneurs about recognition of opportunities were almost powerful and competitive review of opportunities, creating innovative solutions and actively seeking behaviors was approved as most important behaviors.
Conclusion: Promotion of team work culture, strengthening of internal information systems, holding creativity techniques workshops and gaining business management experience, may be necessary to improve innovative behavior in identifying opportunities.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identifying opportunity
  • Intellectual Capital
  • Entrepreneurship behavior
  • Entrepreneur
  • Creativity