بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی با خلاقیت سازمانی کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: پیشرفت ابعاد گوناگون جامعه بشری، در گرو خلق اندیشه‌های نو می‌باشد. تفکر منطقی را می‌توان منوط به داشتن ذهنیت فلسفی وی دانست. ذهن فلسفی به مدیر و کارکنان بینش و دانشی می‌دهد تا بتواند در مواجه با مسائل سازمان از تنگ نظری، خود محوری و یک جانبه نگری مصون بمانند.
هدف: هدف اصلی مورد بررسی در این پژوهش؛ بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت سازمانی کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی می‌باشد.
روش: پژوهش از نوع همبستگی است و در زمره تحقیقات کاربردی می‌باشد.. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 1391 (تعداد آنها برابر با 145 نفر) است. از جامعه آماری یاد شده، نمونه‌ای به حجم 110 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. در پژوهش حاضر با بهره گیری از دو پرسشنامه استاندارد، سنجش خلاقیت کارکنان رندسیپ (1979) و هم چنین پرسش نامه ذهنیت فلسفی میر سپاسی و سلطانی (1375) به بررسی متغیرهای فوق پرداخته شد.
یافته‌ها: بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن(جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری) با خلاقیت کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام حاکی از آن بود که از بین مؤلفه‌های ذهنیت فلسفی متغیرهای جامعیت و انعطاف پذیری بهترین پیش بینی کننده برای خلاقیت کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتیهستند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق می‌توان اذعان داشت که هر چه میزان ذهنیت فلسفی و ابعاد آن(جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری) در بین کارکنان  مرکز آموزش مدیریت دولتی بیشتر باشد، خلاقیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. از تحلیل داده‌ها می‌توان چنین نتیجه گرفت که بعد جامعیتِ ذهنیت فلسفی رابطه بیشتری با خلاقیت دارد و ابعاد انعطاف­پذیری  و تعمق در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Philosophical Mindset with Organizational Creativity of Employees of State Management Training Center

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Mirzamohammadi 1
  • Mohammad Norouzi 2
  • Ali Reza Youzbash 2
چکیده [English]

 
Background: The development of various aspects of human society depends on creating new ideas. Logical thinking can be subject to having his philosophical mind. Mind philosophical insights and knowledge can help the managers and employees to cope with the problems.
Purpose: The main goal of the research was to investigate the relationship between philosophical mindset and organizational creativity of State Management Training Center employee.
Methods: The research method used was correlation. The study sample consisted of all employees in 2013, the Public Administration Training Centre, which is equal to 145. Of the population, a sample size of 110 patients were randomly selected. The study used two standard questionnaires to assess employee creativity Randsip (1979) and also philosophically minded questionnaires Mirsepasi & Soltani (1375) examined the above variables. As for inferential statistical analysis of the test data; «r» Pearson, «R» and stepwise regression were used.
Results: The philosophical dimensions of subjectivity (comprehensiveness, depth and flexibility) as a significant positive relationship with the government management innovation personnel training center were found. The result of stepwise regression showed that   integration and flexibility are the best predictor for State Management Training Center staff is predictors of creativity.
Conclusions: The findings stated that the philosophy of mind and its dimensions (recall, meditation and flexibility) in the Public Administration Training Centre staff, were more creative. After analyzing the data, it can be concluded that the integrity of philosophical thinking were more about creativity and flexibility and depth dimensions were in second and third positions.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophical mindset
  • Flexibility
  • comprehensiveness
  • penetration
  • Creativity
  • State Management Training Center