تأثیر روش ایده جویی (اسکمپر) بر تفکر خلاق دانشجویان دختر رشته-های فنی و مهندسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسئول

چکیده

 
زمینه: پرورش خلاقیت یکی از مهم­ترین هدف­های آموزش عالی به شمار می­آید.
هدف: این تحقیق با هدف تعیین تأثیر تکنیک ایده­جویی (اسکمپر) بر تفکر خلاق دانشجویان دختر رشته­های فنی- مهندسی دانشگاه تبریز انجام گرفت.
روش: جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دختر رشته­های فنی- مهندسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 91-1390 بودند که تعدادشان 1070  نفر بود. طرح پژوهش از نوع شبه تجربی با گروه گواه و به صورت پیش آزمون و پس آزمون بود و 60 دانشجو به  روش نمونه گیری در دسترس (داوطلبانه) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (30 دانشجو) و کنترل (30 دانشجو) جایگزین شدند. ابزار پژوهش استفاده شده آزمون خلاقیت تصویری تورنس (فرم الف) بوده است. داده­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که آموزش تکنیک ایده­جویی(اسکمپر) به دانشجویان موجب افزایش خلاقیت آنها در مؤلفه­های گوناگون سیالی، انعطاف­پذیری، ابتکار و بسط می‌شود. یعنی می‌توان گفت روش ایده جویی یک روش مؤثر در پرورش خلاقیت دانشجویان  می‌باشد و موجب افزایش تفکر خلاق آنها می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Idea Seeking (SCAMPER) on Creativity of Female Technical-Engineering Students in Tabriz University

نویسندگان [English]

  • Rahim Badri Gorgori 1
  • Nahid Kalvani 2
چکیده [English]

 
Background: One of the important goals in higher education is development of creativity.
Purpose: This research was conducted to determine the effect of method of idea seeking (SCAMPER) on creativity of female Technical-Engineering students in Tabriz University.
Method: Population of this study was female Technical-Engineering e students in Tabriz University, which include some1070 students.  The pretest-posttest semi-experimental design with control group was used in the study. A total of 60 students were selected by accessible (involuntary) sampling method and were substituted randomly in two groups (30 students in control and 30 students in experimental group). Data were gathered through Torrance tests of creative thinking (A form). ANCOVA was used to analysis the data.
Result(s): The results revealed that, using the method of idea seeking (SCAMPER) significantly increased the different components of creativity (fluency, originality, flexibility, elaboration), therefore it can be said that the method of idea seeking (SCAMPER) was effective technique and can improve the students’ performance in creative activities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • idea seeking
  • Students
  • scamper
  • training of creativity