آموزش خلاقیت به دانش آموزان و تأثیر آن بر افزایش سطحِ مؤلفه‌های سیالی، ابتکار، انعطاف، بسط

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: یکی از ویژگی‌های اساسی و سازنده انسان، خلاقیت است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش مؤثری دارد.  پژوهشگران معتقدند آموزش خلاقیت بر افزایش آن مؤثر است.
هدف:  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مؤلفه‌های فراشناختی خلاقیت بر افزایش سطح سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط در بین دانش آموزان بود.
 روش: تعداد 100 دانش‌آموز به تصادف انتخاب و باز به صورت تصادفی، به دو گروه 50 نفری (50 نفر گروه آزمایش و 50 نفر گروه کنترل) تقسیم شدند.
در این پژوهش از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. از گروه‌های آزمایش و کنترل خواسته شد تا به آزمون خلاقیت تصویری تورنس (فرم ب) پیش از اجرای متغیر مستقل (آموزش خلاقیت) پاسخ دهند. بعد از 10 جلسه یک ساعته آموزش مؤلفه‌های فراشناختی خلاقیت با استفاده از چهار دسته فعالیت‌های پیش‌بینی شده بر مبنای مفاهیم تصویرسازی، داستان پردازی، ایده پردازی و بازی که برای گروه آزمایش اجرا شده بود از گروه‌های آزمایش و کنترل خواسته شد بار دیگر به آزمون خلاقیت تصویری تورنس (فرم ب) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکووا) استفاده شد.
یافته‌ها: بین گروه‌های آزمایش و کنترل پس از کنترل اثر متغیرهای پیش آزمون، تفاوت معنی داری وجود دارد
نتیجه‌گیری: نتایج آزمون آنکووا نشان داد بین نمره پس آزمون مؤلفه‌های سیالی، ابتکار و بسط تفاوت معنی داری وجود دارد اما بین نمره پس آزمون مؤلفه انعطاف پذیری تفاوت معنی داری نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creativity training to students and its effect on the level of creativity dimensions (fluidity, originality, flexibility, and expandability)

نویسندگان [English]

  • Maryam Ahadi 1
  • Noor Mohammad Rezaei 2
  • Ali Delavar 2
  • Nader Padervand 2
چکیده [English]

 
Background: Creativity is one of the basic features of human and it’s effective to human civilization. Researchers believe that creativity training is effective on enhancing creativity.
Objective: The main goal of this study was to investigate the effect of Creativity training on creativity dimensions.
Method: 100 students randomly selected and again randomly divided into two groups of 50 persons (50 experimental and 50 controls) groups. In this study, pre-test, post-test control group was used. Prior to the implementation of the independent variable, Control and experimental groups responded to the picture Torrance creativity test (form B).After 10 sessions of creativity to the experimental group, both groups responded to the scale again. For data analysis, multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used.
Result (s): The results showed that there was significant difference between the experimental and control groups after controlling for pre-test variables.
Conclusion: The results of ANCOVA showed significant differences between the scores of fluid, originality and elaboration but there wasn’t any significant difference between the pos- test of initiative and flexibility.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • fluidity
  • Flexibility
  • Originality
  • elaboration