مقایسه تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحله‌ای بایبی و سنتی بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: امروزه شیوه‌های جدید و فعال در یادگیری مورد توجه بسیار قرار گرفته است،‌ تأکید این شیوه‌ها بر درگیر کردن دانش آموزان با مسائلی است که با زندگی واقعی آنان مرتبط است. روش مبتنی بر الگوی بایبی یکی از الگوهای فعال می‌باشد.
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحله‌ای بایبی و سنتی بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم بوده است.
روش: تحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون  با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه  مورد مطالعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم شهر قزوین که در سال تحصیلی 90-1391 مشغول به تحصیل بوده‌اند تشکیل می‌دهد. نمونه این پژوهش 61 نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی بودند. نمونه گیری به دلیل محدودیت اجرا به صورت نمونه گیری در دسترس انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده از آزمون آماری کوواریانس وT اختلافی استفاده شد.
یافته‌ها: طبق نتایج می‌توان گفت که بین میزان خلاقیت و یادگیری دانش آموزانی که با روش بایبی آموزش دیده‌اند، نسبت به دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش دیده‌اند تفاوت معنی داری وجود دارد و این تفاوت به نفع گروهی است که با روش بایبی آموزش دیده‌اند.
نتیجه گیری: به کار گیری شیوه‌های جدید آموزشی سبب می‌شود دانش آموزان به تفکر عمیق بپردازند، چگونه یاد گرفتن را بیاموزند و به یادگیرندگانی همیشگی تبدیل شوند. پیشنهاد می‌شود که از الگوی طراحی بایبی به عنوان الگویی مناسب برای دست‌یابی یادگیرندگان به فهم عمیق از موضوع و افزایش تفکر واگرا بهره گرفته شود.
 1. instructional design models


[2]. Bybee (5E) instructional design model


[3]. learning


[4]. creative

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of teaching methods Bybee (5E) and traditional on junior-high school students’ creativity and learning

نویسندگان [English]

  • Mahsa Moradi 1
  • Khadijeh Aliabadi 2
  • Fariborz Dortaj 2
چکیده [English]

 
Background: Today, there is attention on new and active methods in learning. The emphasis of active methods is to engaging students with real-life issues that are related on Life. Bybee teaching method is one of the new and active teaching methods.
Purpose: The main purpose of this study was to compare the effects of Bybee (5E) and traditional teaching methods on creativity and learning of Third year students in science class.
Method: The research method of this study was Quasi-experimental research and the research design pre-test-post-test with control group and the experimental group. The statistical population included all female of third year junior high school students who were studying in Qazvin city in the academic year of 2011-2012. The statistical sample in this study was 61 female students.  Due to limitation in implementation, an available sample method was adopted In order to select our sample a school was selected from which two classes Ancova and T test were used for data analysis.
Result (s): The results showed that the Bybee’s (5E) teaching method influenced on students’ learning and creativity and confirmed the research hypothesis.
Conclusion: New teaching methods development a personal connection between students and the topic of study and it helps students think in a less personally biased way. So, Bybee’s model is a good model for learners to achieve a deep understanding of the subject and increase divergent thinking.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • instructional design model
  • Bybee’s (5E) instructional design model
  • Learning
  • Creativity