نقش جنسیت، رشته تحصیلی و مدیریت‌ زمان در پیش‌بینی خلاقیت کلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: خلاقیت یکی از عرصه‌های اصلی دانش بشری است و بخشی از فعالیت‌های دانشجویان در دانشگاه باید در این راستا باشد.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه خلاقیت و مدیریت زمان بر اساس متغیر تعدیل کننده جنس و رشته تحصیلی انجام شده است.
روش: روش پژوهش حاضر، از نوع همبستگی می­باشد که در آن به دنبال پیش­بینی تغییرات متغیر ملاک خلاقیت بر اساس متغیرهای پیش بین هستیم. جامعه آماری این  پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی­سینا در سال 1391 بوده است که از میان آنها 375  نفر به عنوان گروه نمونه به شیوه طبقه­ای نسبی انتخاب شده و به وسیله دو پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تیسر و بخش کلامی آزمون خلاقیت تورنس، آزموده شده‌اند.
یافته‌ها: بیانگر این است که بین خلاقیت و مدیریت زمان در دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به گونه­ای که هرچه برنامه­ریزی کوتاه مدت در دانشجویان بیشتر باشد خلاقیت فردی آنها نیز بیشتر است. همچنین، می‌توان بیان کرد برنامه­ریزی کوتاه مدت در دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر رابطه­ قوی­تری با خلاقیت فردی دارد. افزون بر این، بین نگرش به زمان و خلاقیت هم رابطه مثبت معنی دار وجود دارد و  نمره خلاقیت کلامی دختران بالاتر از پسران است.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق، متغیرهای ساختاری چون جنسیت، رشته تحصیلی و مدیریت زمان دارای سهم مثبت و معنی دار در پیش بینی خلاقیت کلامی دانشجویان می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of gender, academic discipline and time management in predicting students’ verbal creativity at Bu-Ali Sina

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Yaghoobi 1
  • Hossein Mohagheghi 2
  • Maryam Mottaghian 2
چکیده [English]

 
Background: creativity and time management for everyone are important issues, and for students of course more important and perhaps more vital.
Aims: This study has considered the relationship between creativity and time management in students, the mediating role of gender and field of study.
Method: The statistical society included all students of the Bu Ali Sina University in 2012 that 375 of them were selected as pilot group based on stratified method and relative type. They were also tested by two questionnaires of Britton and Tesser's Time Management and Verbal Section (part) of Torrance Creativity Test.
Result (s): The result showed a significant and positive relation between creativity and time management, so that the more short- term planning students have, the greater creativity they will create. It can be mentioned, based on the result, short-term planning of male students has stronger connection with Individual Creativity than the female ones. There was positive relation between time attitudes and creativity. Also, score of verbal creativity in the female were higher than male.
Conclusion: these findings have some practical implications which will be mentioned in the paper in more details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • verbal creativity
  • time management
  • short- term planning