اثر بخشی آموزش تفکر واگرا بر خلاقیت کودکان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسئول

چکیده

 
زمینه: پژوهش‌های زیادی به بررسی خلاقیت در بسترهای گوناگون پرداخته‌اند.
هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش تفکر واگرا بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی انجام شد.
روش: در این مطالعه شبه آزمایشی، تعداد 80 نفر از کودکان مقطع پیش دبستانی، با رعایت همتاسازی بر مبنای آزمون هوش(آزمون هوش گودیناف- هریس)، به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (40 نفر) و کنترل (40 نفر) قرار گرفتند.گروه آزمایشی تعداد 19 جلسه برنامه آموزشی تفکر واگرا به روش پویا دریافت نمودند. در هر دو گروه، آزمون خلاقیت (ژان لویی سلیه، 1988) قبل و بعد از آموزش اجرا گردید.
یافته­ها: نتایج پژوهش حاصل از آزمون آماری "تی" و تحلیل کوواریانس نشان داد، برنامه آموزش تفکر واگرا به روش پویا به طور معنا داری، خلاقیت کودکان و شاخص های سه‌گانه سیالی، انعطاف پذیری و ابتکار را افزایش داده است.
نتیجه­گیری: بنابراین به نظر می‌رسد اجرای برنامه آموزش تفکر واگرا به روش پویا، برای شکوفایی هر چه بیشتر خلاقیت کودکان به ویژه در سنین پیش از دبستان مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of divergent thinking training on children’s creativity

نویسندگان [English]

  • Maryam Badri 1
  • Mehdi Sheikh 2
  • Khodabakhsh Ahmadi 1
  • Sayed Musa Tabatabai 1
چکیده [English]

 
Objective: the purpose of this study is to make divergent thinking effective on creativity of preschool children.
Methodology: In this quasi-experimental research 80 preschool children were selected using random sampling to divide into two experimental (n=40) and control (n=40) group, with respect to peering and based on intelligence test (Good enough-Harris Drawing Test). The experimental group received 19 sessions of divergent thinking training with dynamic method. The Sellier Creativity Test (Jean Louis, 1988) was performed in both groups, before and after training.
Results: the information drawn from T-Test and covariate analysis showed that Divergent thinking training program with dynamic method plays a significant role to increase children’s creativity and the triple indices of fluidity, flexibility and innovation.
Conclusion: it seems that employing divergent thinking training program with dynamic method is an effective way to further flourish children’s creativity, especially at the preschool age.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • Training
  • divergent thinking
  • Creativity