تحلیل محتوای کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ راهنمایی با توجه به مراحل و اصول آموزش خلاقیت پلسک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسئول

چکیده

 
زمینه: مهم‌ترینمسألهدرآموزشکودکانخلاق، استفادهازمحتوایآموزشیمناسبوروش‌هایگوناگون، مسألهیابی، خلاقیتوتفکراست و کتاب‌های درسی از جمله علوم تجربی در زمینه ایجاد مهارت‌های خلاق نقش بسزایی دارند وبا تدوین محتوایی مناسب جهت پرورش خلاقیت و موقعیت‌های مبهم و مسأله انگیز می‌توانند در رشد و شکوفایی خلاقیت فراگیران تأثیر بسیار مثبتی داشته باشند.
هدف: این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب‌های علوم تجربی دوره راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزشی خلاقیت پلسک است.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 3 جلد کتاب‌های علوم تجربی دوره راهنمایی در سال تحصیلی 90- 1389 می‌باشد.حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش فرم تحلیل محتوا‌ی با توجه به الگوی آموزش خلاقیت پلسک می‌باشد.
یافته‌ها: در بررسی کتاب‌های علوم تجربی دوره راهنمایی، ملاحظه می‌شود که از مجموع 1389 واحد در کل کتاب‌های علوم دوره راهنمایی 932 واحد غیر فعال و 457 واحد فعال وجود دارد که از 457 واحد فعال، 143 واحد با اصل اول (اصل توجه) و 314 واحد با اصل دوم (اصل گریز) در الگوی آموزش خلاقیت منطبق هستند و به اصل سوم به طور کلی توجه نشده است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های به دست آمده می‌توان بیان کرد که میزان درگیری با شاخص‌های الگوی خلاقیت پلسک در کتاب‌های علوم تجربی پایه‌های اول تا سوم دوره راهنمایی بسیار کم است و بر اصول خلاقیت پلسک منطبق نیستند و کمتر می‌توانند در ایجاد و پرورش خلاقیت در یاد گیرندگان مؤثر باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of science books help cycle the creative process and the principles of Plesk

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Assareh 1
  • Gholam Ali Ahmadi 1
  • Samieh Shahmir 2
چکیده [English]

 
Background: The main problem in teaching children creative use of educational contents and the various methods of problem finding, creativity and thought and science textbooks, including a significant role in building creative skills, and content development for fostering creativity.
Purpose: The purpose of the present research is to analyze the contents of the junior high school (secondary education) empirical sciences tent-books from the Plesk teaching creativity model perspective.
Method: The research method is descriptive research and content analysis type. The statistical society was secondary education empirical sciences text-books in the academic year of 2010-2011. The sample size was selected equal to the society size. The research tool was the content analysis form with regard to Plseks teaching creativity model.
Result (s): The secondary science text-books we can see that the total 1389 units sciences Books secondary932, passive components and 457 there is an active unit of 457 active unit,143 the first principle of (the attention) and 314 of the second principle (the escape) are consistent with the pattern of creative education the third principle is generally neglected.
Conclusion: The obtained results indicated that the degree of involvement in the parameters of Plseks creativity model in the empirical sciences text-books in all the three courses or programs of secondary education was very low. Accordingly, the contents do not conform to the Plesk creativity principles and hardly can be effective in generating and fostering creativity in learners.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • teaching
  • Creativity
  • science text-books
  • Plseks