رابطه بین صفات شخصیت، حمایت اجتماعی و باورهای کلیشه‌ای جنسیتی با تعارض کار- خانواده در زنان کارآفرین شهر اراک

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: جهانی شدن تجارت و اقتصاد، و تحولات اجتماعی- اقتصادی ناشی از آن موجب ورود رسمی زنان به دنیای کار و کارآفرینی در خارج از محیط خانواده شده است.
هدف:  هدف پژوهش  حاضرتعیین رابطه  بین پنج صفت اصلی شخصیت، حمایت اجتماعی و باورهای کلیشه‌ای جنسیتی با تعارض کار خانواده بود. روش پژوهش:  از زنان کار آفرین شهرستان اراک 60 نفر پرسشنامه تعارض کار- خانواده نت مایر و همکاران (1996)، فرم کوتاه تجدیدنظر شده فهرست پنج صفت شخصیت (NEO-PI.R )، و مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی (MMPSS) زیمت و همکاران (1985) و پرسشنامه کلیشه­های جنسیتی و مقیاس باورهای مربوط به زنان بلک و اسنل (1989)را تکمیل کردند.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با استفاده ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با روان رنجورخویی دارای رابطه مثبت معنادار بود.برونگرایی دارای رابطه منفی معنا داربا تعارض خانواده-کار بود و وظیفه شناسی نیز با هر دو شکل تعارض کار-خانواده دارای رابطه منفی معنا دار بود. حمایت اجتماعی از جانب اعضای خانواده با تعارض خانواده-کار و از جانب دوستان با تعارض کار-خانواده دارای رابطه منفی بود.
نتایج: تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که وظیفه شناسی  و حمایت دوستان 6/21 درصد از واریانس تعارض کار- خانواده و همچنینحمایت از جانب خانواده و افراد مهم و برونگرایی 4/46 درصد از واریانس تعارض خانواده-کار را پیش بینی می‌کنند.
نتیجه گیری: حمایت اجتماعی از جانب  خانواده و افراد مهم، صفات شخصیتی وظیفه شناسی و برونگرایی در تعارض کار- خانواده نقش اساسی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between personality traits, social support and sexual stereotypes with work-family conflict in entrepreneurship women

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Moradi 1
  • Eiman Doreh 2
  • Mohammad Asgari 2
چکیده [English]

 
Introduction: Trade and economic globalization, and social change - economic factor that leads to the formal entry into the world of work and entrepreneurship of women outside the family environment.  
Aim: The aim of this study was to determine the relationship between five personality traits, social support and sexual stereotypes with work-family conflict in entrepreneurship women.
Method: Sixty members of entrepreneurship women in Arak, Iran, completed Work-Family Conflict Scale, NEO-Personality Inventory Revised, Multidimensional Scale of Perceived Social Support and sexual stereotypes scale.
Results: The analyses by Pearson correlation showed that neuroticism had a positive relationship with work-family conflict and extroversion while consciousness had a negative relationship with work-family conflict. Regression analysis showed that work-family conflict significantly predicted consciousness and support by friends (R2= 0/216). Also, family-work conflict predicted social support by family and extroversion (R2= 0/464).
Calculation: Social support from family and significant others, conscientiousness and extraversion personality traits have critical roles in Work - Family Conflict.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Stereotypes
  • big five traits
  • Work-Family Conflict
  • social support