بررسی موانع کارآفرینی زنان تحصیل کرده دانشگاهی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: در چند سال اخیر ورود زنان ایرانی به آموزش عالی ایران از رشدی چشمگیر برخوردار بوده است. در این شرایط ترغیب و ترویج کارآفرینی در بین زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی کشور به منظور ایجاد کسب و کارهای مستقل می‌تواند نقش مهمی را در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا نماید.  
هدف: این پژوهش برای شناسایی مهمترین موانع زنان کارآفرین تحصیل‌کرده دانشگاهی در ایران سامان یافته است.
روش: این تحقیق، توسعه‌ای و کاربردی و از لحاظ ماهیت،  توصیفی و پیمایشی است. ابتدا به وسیله مصاحبه‌های اکتشافی با 20 تن از کارشناسان مهمترین موانع موجود مشخص  و سپس پرسشنامه­ای شامل 36  پرسش لیکرتی طراحی شد. جمعیت آماری 30 نفر از زنان تحصیل‌کرده دارای فعالیت کارآفرینی و 80 نفر از اساتید دانشگاهی صاحب نظر در مسائل مدیریت و کارآفرینی  است. برای تحلیل داده‌ها نیز از  آزمون فریدمن استفاده شد.  
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که موانع فرهنگی و فردی مهمترین موانع پیش روی کارآفرینی زنان است و در این میان عواملی چون وجود تبعیض­های جنسیتی در محیط کار، ترس از شکست و تحریک­پذیری بیشتر زنان نسبت به مردان، تلاقی امور شرکت با مسائل خانوادگی و ناهمخوانی انتظارهای نقشی، وجود قوانین دست­و­پاگیر اداری و بوروکراسی موجود و تأمین سرمایه اولیه و نقدینگی لازماز بالاترین اولویت  و اهمیت برخوردار هستند. 
نتیجه گیری: با توجه به رشد روز افزون زنان با تحصیلات عالی دانشگاهی باید به رفع چالش­های کارآفرینی این قشر توجه ویژه گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation into obstacles to entrepreneurship among educated women

نویسندگان [English]

  • Ali Rabiee 1
  • Zahra Nazarian 2
چکیده [English]

 
Background: In recent years, the entry of women into higher education has grown. In these circumstances, encourage entrepreneurship among women graduates in the country to establish independent businesses can play an important role.
Purpose: This research is an applied study, and the nature of the study is descriptive and survey; and has been done to identify the main barriers that women entrepreneurs educated in Iran.
Method: Beginning through exploratory interviews with 20 experts identified major barriers and then designed Likert questionnaire included 36 questions. The population consisted of 30 women who were educated and 80 faculty members are experts. Friedman test was used for subsequent data analysis
Result (s): The analysis of the data showed that individual barriers and cultural barriers are important to women's entrepreneurship. Also, gender discrimination in the workplace, fear of failure, conjunction corporate affairs and family issues, inconsistency role expectations, bureaucracy and provide initial capital and liquidity requirements are the main causes.
Conclusion: Due to the growing women with tertiary education, special attention should be given to these individuals to meet the challenges of entrepreneurship.
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • entrepreneur women
  • barriers
  • challenges
  • Iran